Số lượng thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam tối thiểu phải có bao nhiêu người?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 24/12/2022

Liên quan đến Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam, thì yêu cầu phải có tối thiểu bao nhiêu thành viên trong Hội đồng? Điều kiện, tiêu chuẩn đối với thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam cần đáp ứng những gì? Hội đồng thành viên là đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại Tổng công ty Giấy Việt Nam có các quyền và trách nhiệm thế nào?

  • Số lượng thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam tối thiểu bao nhiêu người?

   Tại Điều 16 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành kèm theo Quyết định 2760/QĐ-BCT năm 2022 quy định về số lượng thành viên Hội đồng thành viên như sau:

   Cơ cấu, chức năng của Hội đồng Thành viên
   1. Hội đồng thành viên bao gồm Chủ tịch và các thành viên khác. Trừ Chủ tịch Hội đồng thành viên, các thành viên khác của Hội đồng thành viên có thể kiêm Tổng giám đốc. Số lượng thành viên Hội đồng thành viên không quá năm (05) người. Nhiệm kỳ của Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên không quá 05 năm. Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng thành viên có thể được bổ nhiệm lại nhưng chỉ được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng thành viên của VINAPACO không quá 02 nhiệm kỳ, trừ trường hợp đã có trên 15 năm làm việc liên tục tại VINAPACO trước khi được bổ nhiệm lần đầu.
   2. Hội đồng thành viên tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu được giao tại Điều lệ này và các quy định của pháp luật; nhân danh VINAPACO thực hiện các quyền và nghĩa vụ của VINAPACO; thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu các công ty con do VINAPACO đầu tư toàn bộ vốn điều lệ và đối với phần vốn góp của VINAPACO ở doanh nghiệp khác.
   3. Hội đồng thành viên chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ này và pháp luật có liên quan.
   4. Các thành viên Hội đồng thành viên cùng chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu và pháp luật về mọi nghị quyết và quyết định của Hội đồng thành viên, trừ thành viên biểu quyết không tán thành các nghị quyết, quyết định này; thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ này, Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

   Theo quy định trên, Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam bao gồm Chủ tịch và các thành viên khác. Số lượng thành viên Hội đồng thành viên không quá năm (05) người.

   Điều kiện, tiêu chuẩn đối với thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam cần đáp ứng những gì?

   Căn cứ theo Điều 18 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành kèm theo Quyết định 2760/QĐ-BCT năm 2022 quy định về điều kiện, tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam cụ thể như sau:

   Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng thành viên
   Thành viên Hội đồng thành viên phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
   1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp
   2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề hoạt động của VINAPACO.
   3. Không phải là người có quan hệ gia đình của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu; thành viên Hội đồng thành viên; Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của VINAPACO; Kiểm soát viên VINAPACO.
   4. Không phải là người quản lý của doanh nghiệp là đơn vị thành viên của VINAPACO,
   5. Trừ Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên có thể kiêm Tổng giám đốc VINAPACO hoặc công ty khác không phải là đơn vị thành viên của VINAPACO theo quyết định của Bộ Công Thương.
   6. Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc của doanh nghiệp nhà nước.
   7. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.

   Hội đồng thành viên là đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại Tổng công ty Giấy Việt Nam có các quyền và trách nhiệm thế nào?

   Về quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam, căn cứ tại Điều 17 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành kèm theo Quyết định 2760/QĐ-BCT năm 2022 quy định 24 quyền hạn và trách nhiệm sau đây:

   1. Quyết định chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm (bao gồm chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm) và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của VINAPACO sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

   2. Đề nghị Bộ Công Thương: quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, thôi việc, nghỉ hưu, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các quyền lợi khác đối với Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên VINAPACO;

   Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao hàng năm của người quản lý VINAPACO theo quy định của pháp luật;

   3. Quyết định quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, thôi việc, nghỉ hưu đối với Tổng giám đốc VINAPACO (sau khi có sự phê duyệt của Bộ Công Thương); Phó Tổng giám đốc (bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc sau khi có phê duyệt chủ trương của Bộ Công Thương), Kế toán trường VINAPACO, chức danh quản lý bộ phận giúp việc, tư vấn cho Hội đồng thành viên và các chức danh quản lý khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên theo Quy chế phân cấp giữa Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc;

   4. Đề nghị Bộ Công Thương quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định: điều chỉnh vốn điều lệ; ban hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ VINAPACO; tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể, yêu cầu phá sản VINAPACO theo quy định của pháp luật;

   5. Quyết định phương án huy động vốn, dự án đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định, dự án đầu tư ra ngoài VINAPACO, dự án đầu tư ra nước ngoài của VINAPACO có giá trị trên mức phân cấp cho Hội đồng thành viên sau khi được Bộ Công Thương phê duyệt phương án.

   Quyết định các Phương án huy động vốn; Dự án đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định dưới mức phân cấp theo thẩm quyền của Bộ Công Thương;

   6. Đề nghị Bộ Công Thương quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định: cấp vốn để thực hiện việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

   Quyết định việc chuyển nhượng vốn đầu tư của VINAPACO tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong trường hợp giá trị chuyển nhượng thấp hơn giá trị ghi trên sổ sách kế toán của doanh nghiệp sau khi đã bù trừ dự phòng tổn thất vốn đầu tư;

   7. Đề nghị Bộ Công Thương quyết định chủ trương góp vốn, tăng, giảm vốn góp, chuyển nhượng vốn đầu tư của VINAPACO tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

   Việc tiếp nhận công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty con, công ty liên kết.

   8. Quyết định báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của VINAPACO sau khi được Bộ Công Thương phê duyệt.

   9. Phân cấp cho Tổng giám đốc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, nghỉ hưu, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp và các quyền lợi khác đối với các chức danh quản lý theo Quy chế phân cấp giữa Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc VINAPACO;

   10. Cử Người đại diện phần vốn góp của VINAPACO tại doanh nghiệp khác; giao nhiệm vụ cho Người đại diện phần vốn góp của VINAPACO quyết định các nội dung theo quy định của pháp luật;

   11. Quyết định các hợp đồng vay, mua, bán tài sản, hợp đồng thuê, cho thuê tài sản, hợp đồng cầm cố, thế chấp tài sản và các hợp đồng khác có giá trị dưới mức phân cấp theo thẩm quyền của Bộ Công Thương được quy định tại Khoản 4 Điều 10 Điều lệ ban hành kèm theo Quyết định 2760/QĐ-BCT năm 2022.

   12. Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc sau khi được Bộ Công Thương phê duyệt chủ trương.

   13. Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu hoạt động kinh doanh của VINAPACO;

   14. Quy định các Quy chế quản lý nội bộ của VINAPACO; Định mức kinh tế - kỹ thuật và Tiêu chuẩn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của VINAPACO phù hợp với quy định của pháp luật; Quyết định đơn vị kiểm toán;

   15. Quyết định tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các quyền lợi khác đối với các chức danh do Hội đồng thành viên bổ nhiệm.

   16. Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của VINAPACO và báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu.

   17. Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ của VINAPACO.

   18. Tổ chức hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ của VINAPACO.

   19. Thực hiện phân cấp cho Tổng giám đốc quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên theo Quy chế phân cấp giữa Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc VINAPACO.

   20. Quyền, trách nhiệm, của Hội đồng thành viên đối với công ty con 100% vốn VINAPACO;

   21. Thực hiện sắp xếp, tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án tổng thể;

   22. Chịu trách nhiệm quân lý và điều hành VINAPACO tuân thủ đúng quy định của pháp luật và các quyết định theo thẩm quyền của chủ sở hữu; quản lý sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn có hiệu quả;

   Báo cáo kịp thời cho chủ sở hữu về việc doanh nghiệp hoạt động thua lỗ, không bảo đảm khả năng thanh toán, không hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đo chủ sở hữu giao;

   23. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về vi phạm pháp luật gây tổn thất vốn, tài sản của VINAPACO;

   24. Thực hiện quyền, trách nhiệm khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn