Nhóm giải pháp 3 kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2030

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 23/10/2019

Được biết Thủ tướng Chính phủ mới ban hành quy định về kế hoạch phát triển doanh nghiệp bền vững khu vực tư nhân. Cho tôi hỏi theo quy định này thì nhóm giải pháp số 3 được quy định thế nào?

  • Căn cứ Quyết định 1362/QĐ-TTg năm 2019' onclick="vbclick('680EE', '308685');" target='_blank'>Quyết định 1362/QĐ-TTg năm 2019 quy định nhóm giải pháp 3 kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2030 như sau:

   Nhóm giải pháp 3: Thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo và đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

   - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan tập trung triển khai quyết liệt, nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

   - Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì:

   + Khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ trong năm 2019 Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ để bổ sung 04 ngành nghề ưu đãi đầu tư, gồm: đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư kinh doanh khu làm việc chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

   + Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đề xuất phương án xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 39/2018/NĐ-CP nhằm nâng cao hiệu quả triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

   + Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và hiệp hội doanh nghiệp nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2019 Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết, chuỗi giá trị,

   + Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2019.

   - Bộ Tài chính:

   + Chủ trì trình Chính phủ báo cáo Quốc hội bổ sung vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội năm 2020 việc xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp để cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

   + Chủ trì nghiên cứu xây dựng Đề án thí điểm mô hình nền tảng gọi vốn cộng đồng, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2019.

   - Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 844 về hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; Tập trung hợp tác theo chiều sâu với các cộng đồng khởi nghiệp trong và ngoài nước để thúc đẩy kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp khởi nghiệp các nước.

   - Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.

   - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương đề xuất xây dựng Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo để thúc đẩy, kết nối và huy động nguồn lực xã hội cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn