Hướng dẫn xác định số lao động bình quân đối với công ty có cổ phần của Nhà nước?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 26/08/2022

Hướng dẫn xác định số lao động bình quân đối với công ty có cổ phần của Nhà nước? Hướng dẫn xác định năng suất lao động bình quân đối với công ty có cổ phần của Nhà nước?

  • 1. Hướng dẫn xác định số lao động bình quân đối với công ty có cổ phần của Nhà nước?

   Tại Phụ lục ban hanh kèm theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH có hướng dẫn xác định số lao động bình quân đối với công ty có cổ phần của Nhà nước như sau:

   Số lao động bình quân thực tế sử dụng và số lao động bình quân kế hoạch được xác định như sau:

   a) Số lao động bình quân, bao gồm tất cả số lao động làm việc theo hợp đồng lao động thuộc đối tượng hưởng lương từ quỹ tiền lương theo quy định tại Thông tư này (không bao gồm người quản lý công ty).

   b) Số lao động bình quân tháng, được tính theo công thức sau:

   (6)

   Trong đó:

   Li : Số lao động bình quân của tháng thứ i trong năm.

   Xj: Số lao động của ngày thứ j trong tháng, được tính theo số lao động làm việc và số lao động nghỉ việc do: ốm, thai sản, con ốm mẹ nghỉ, tai nạn lao động, phép năm, đi học, nghỉ việc riêng có lương theo bảng chấm công của công ty. Đối với ngày nghỉ thì lấy số lao động thực tế làm việc theo bảng chấm công của công ty ở ngày trước liền đó, nếu ngày trước đó cũng là ngày nghỉ thì lấy ngày liền kề tiếp theo không phải là ngày nghỉ.

   : Tổng của số lao động các ngày trong tháng.

   n: Số ngày theo lịch của tháng (không kể công ty có làm đủ hay không đủ số ngày trong tháng);

   c) Số lao động bình quân năm được tính theo công thức sau:

   (7)

   Trong đó:

   Lbq : Số lao động bình quân năm.

   li: Số lao động bình quân của tháng thứ i trong năm.

   i: Số nguyên, dương dùng để chỉ tháng thứ i trong năm, từ 1 đến 12.

   : Tổng của số lao động bình quân các tháng trong năm.

   t: Số tháng trong năm. Riêng đối với các công ty mới bắt đầu hoạt động thì số tháng trong năm được tính theo số tháng thực tế hoạt động trong năm.

   Đối với công ty có số lao động bình quân năm là số thập phân thì việc làm tròn số được áp dụng theo nguyên tắc số học, nếu phần thập phân trên 0,5 thì làm tròn thành 1; đối với số lao động bình quân tháng có số thập phân thì được giữ nguyên sau dấu phẩy hai số và không làm tròn số.

   2. Hướng dẫn xác định năng suất lao động bình quân đối với công ty có cổ phần của Nhà nước?

   Căn cứ Phụ lục ban hanh kèm theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xác định năng suất lao động bình quân đối với công ty có cổ phần của Nhà nước như sau:

   Năng suất lao động bình quân được tính theo năm và theo tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có lương hoặc theo tổng sản phẩm (kể cả sản phẩm quy đổi) tiêu thụ, được tính theo công thức sau:

   a) Năng suất lao động bình quân kế hoạch tính theo công thức sau:

   Wkh

   =

   (ΣTkh - ΣCkh) hoặc Tspkh

   (8)

   Lbqkh

   Trong đó:

   Wkh: Năng suất lao động bình quân kế hoạch.

   ΣTkh : Tổng doanh thu kế hoạch.

   ΣCkh: Tổng chi phí (chưa có tiền lương) kế hoạch.

   Tspkh: Tổng sản phẩm (kể cả sản phẩm quy đổi) tiêu thụ kế hoạch.

   Lbqkh: Số lao động bình quân kế hoạch, tính theo Khoản 1 Phụ lục này.

   b) Năng suất lao động bình quân thực hiện trong năm (hoặc thực hiện của năm trước liền kề) tính theo công thức sau:

   Wth

   =

   (ΣTth - ΣCth) hoặc Tspth

   (9)

   Lbqth

   Trong đó:

   Wth: Năng suất lao động bình quân thực hiện trong năm (hoặc thực hiện của năm trước liền kề).

   ΣTth: Tổng doanh thu thực hiện trong năm (hoặc thực hiện của năm trước liền kề).

   ΣCth: Tổng chi phí chưa có tiền lương thực hiện trong năm (hoặc thực hiện của năm trước liền kề).

   Tspth: Tổng sản phẩm (kể cả sản phẩm quy đổi) tiêu thụ thực hiện trong năm (hoặc thực hiện của năm trước liền kề).

   Lbqth: Số lao động bình quân thực tế sử dụng trong năm (hoặc thực tế sử dụng của năm trước liền kề), tính theo Khoản 1 Phụ lục này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn