Điều chỉnh vốn điều lệ của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước được thực hiện như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 23/12/2022

Điều chỉnh vốn điều lệ của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước được thực hiện như thế nào? Quản lý vốn, tài sản, doanh thu, chi phí của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước như thế nào? Huy động vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước như thế nào?

Nhờ tư vấn giúp tôi, tôi cảm ơn. 

  • Điều chỉnh vốn điều lệ của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước được thực hiện như thế nào?

   Tại Điều 65 Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước ban hành kèm theo Nghị định 148/2017/NĐ-CP quy định về điều chỉnh vốn điều lệ của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước như sau:

   1. Trong quá trình hoạt động, vốn điều lệ của SCIC quy định tại Điều 5 Điều lệ này có thể tăng lên do:

   a) Vốn do Nhà nước cấp trực tiếp bằng tiền hoặc tài sản;

   b) Vốn tiếp nhận theo giá trị sổ kế toán từ các công ty nhận chuyển giao;

   c) Vốn tự bổ sung từ Quỹ đầu tư phát triển;

   d) Các nguồn tài trợ không hoàn lại;

   đ) Các nguồn vốn khác có nguồn gốc từ Nhà nước;

   e) Các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

   2. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc điều chỉnh vốn điều lệ của SCIC trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ này.

   3. Trong trường hợp điều chỉnh vốn điều lệ, SCIC phải tiến hành điều chỉnh kịp thời trong bảng cân đối tài sản, công bố vốn điều lệ và làm các thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ trong Điều lệ này.

   Hình từ Internet

   Quản lý vốn, tài sản, doanh thu, chi phí của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước như thế nào?

   Tại Điều 66 Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước ban hành kèm theo Nghị định 148/2017/NĐ-CP quy định về quản lý vốn, tài sản, doanh thu, chi phí của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước như sau:

   SCIC thực hiện quản lý vốn, tài sản, doanh thu, chi phí theo quy định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của SCIC, Quy chế quản lý tài chính của SCIC

   Huy động vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước như thế nào?

   Tại Điều 67 Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước ban hành kèm theo Nghị định 148/2017/NĐ-CP quy định về huy động vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước như sau:

   Trong quá trình hoạt động, SCIC được huy động các nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

   1. Việc huy động vốn của SCIC được thực hiện theo nguyên tắc sau đây:

   a) Căn cứ chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm và kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp;

   b) Phương án huy động vốn phải bảo đảm khả năng thanh toán nợ;

   c) Người phê duyệt phương án huy động vốn phải chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra bảo đảm vốn huy động được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả;

   d) Việc huy động vốn của tổ chức, cá nhân trong nước phải thực hiện thông qua hợp đồng vay vốn với tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; trường hợp vay vốn từ nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước thì thực hiện theo quy định của pháp luật về tín dụng đầu tư phát triển và quy định khác của pháp luật có liên quan;

   đ) Việc huy động vốn của tổ chức, cá nhân nước ngoài, vay hoặc phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý nợ công và quy định khác của pháp luật có liên quan;

   e) Việc huy động vốn dưới hình thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật.

   2. Thẩm quyền phê duyệt phương án huy động vốn:

   a) Hội đồng thành viên SCIC quyết định hoặc phân cấp cho Tổng giám đốc SCIC quyết định phương án huy động vốn đối với từng dự án có mức huy động không quá 25% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của SCIC tại thời điểm gần nhất với thời điểm huy động vốn nhưng không quá mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật đầu tư công.

   Việc huy động vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh (bao gồm các khoản bảo lãnh đối với công ty con) phải bảo đảm tổng số nợ phải trả không quá ba lần vốn chủ sở hữu của SCIC được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của SCIC tại thời điểm gần nhất với thời điểm huy động vốn.

   b) SCIC có nhu cầu vay vốn cao hơn mức quy định tại điểm a khoản 2 Điều này thì phải báo cáo Bộ Tài chính xem xét, quyết định trên cơ sở các dự án huy động vốn có hiệu quả.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn