Điều chỉnh vốn điều lệ của EVN được quy định ra sao?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 17/09/2022

Điều chỉnh vốn điều lệ của EVN được quy định ra sao? Quy định về quản lý vốn, tài sản, doanh thu, chi phí, giá thành và phân phối lợi nhuận của EVN? Kế hoạch tài chính, kế toán, kiểm toán và thống kê của EVN ra sao?

  • 1. Điều chỉnh vốn điều lệ của EVN được quy định ra sao?

   Căn cứ Điều 70 Nghị định 26/2018/NĐ-CP quy định điều chỉnh vốn điều lệ như sau:

   1. Vốn điều lệ của EVN ghi tại Điều 5 Điều lệ này là vốn của Nhà nước đầu tư tại EVN đến hết năm 2018.

   2. Việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ của EVN do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Nguồn để bổ sung vốn điều lệ của EVN thực hiện theo quy định tại Quy chế quản lý tài chính của EVN ban hành kèm theo Nghị định của Chính phủ.

   3. Trong trường hợp tăng vốn điều lệ, EVN phải tiến hành điều chỉnh kịp thời trong bảng cân đối tài sản, công bố vốn điều lệ và làm các thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ trong Điều lệ này.

   4. Chủ sở hữu chỉ được rút vốn đã đầu tư vào EVN thông qua hình thức chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn của EVN cho các tổ chức, cá nhân khác.

   5. Chủ sở hữu có trách nhiệm đầu tư đủ vốn theo đúng thời hạn đã cam kết.

   2. Quy định về quản lý vốn, tài sản, doanh thu, chi phí, giá thành và phân phối lợi nhuận của EVN?

   Theo Điều 71 Nghị định 26/2018/NĐ-CP quy định quản lý vốn, tài sản, doanh thu, chi phí, giá thành và phân phối lợi nhuận của EVN như sau:

   Việc quản lý vốn, tài sản, doanh thu, chi phí, giá thành và phân phối lợi nhuận của EVN được thực hiện theo quy định tại Nghị định về Quy chế quản lý tài chính của EVN và quy định của pháp luật liên quan.

   3. Kế hoạch tài chính, kế toán, kiểm toán và thống kê của EVN ra sao?

   Tại Điều 72 Nghị định 26/2018/NĐ-CP quy định kế hoạch tài chính, kế toán, kiểm toán và thống kê như sau:

   1. Năm tài chính của EVN bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 dương lịch hàng năm.

   2. Tổng giám đốc EVN trình Hội đồng thành viên EVN phê duyệt kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch tài chính năm kế tiếp của EVN đảm bảo thời gian EVN gửi Bộ Tài chính, Bộ Công Thương kế hoạch tài chính năm kế tiếp của EVN theo quy định. Hội đồng thành viên có trách nhiệm báo cáo cơ quan có thẩm quyền về các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch tài chính hàng năm của EVN làm căn cứ để giám sát và đánh giá kết quả quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc EVN.

   3. Các công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ phải lập và trình EVN báo cáo tài chính và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, tính pháp lý của số liệu báo cáo tài chính hình EVN.

   4. Tổng giám đốc EVN phải trình Hội đồng thành viên phê duyệt báo cáo tài chính năm của EVN và báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đã được kiểm toán và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.

   5. Hội đồng thành viên EVN phê duyệt báo cáo tài chính năm của EVN và báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của EVN sau khi được Bộ Công Thương chấp thuận.

   6. Hội đồng thành viên EVN phê duyệt báo cáo tài chính hàng năm của các đơn vị trực thuộc và các công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, trên cơ sở những tài liệu, số liệu đã được cơ quan kiểm toán độc lập thực hiện.

   7. EVN thực hiện công khai tài chính theo quy chế dân chủ ở cơ sở và quy định của pháp luật.

   8. Hội đồng thành viên EVN thực hiện báo cáo chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

   9. EVN phải thực hiện công tác kế toán, thống kê theo quy định của pháp luật.

   10. EVN phải áp dụng chế độ kiểm toán độc lập hàng năm theo quy định của pháp luật.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn