Chính sách thuế TNDN

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 30/08/2016
Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GTVT Bình Định. Tại đơn vị có các khoản thu từ hoạt động đào tạo nghề, hoạt động sát hạch lái xe, hoạt động dịch vụ cho thuê xe, thiết bị, sân hình để hướng dẫn thực hành kỹ năng lái xe, và hoạt động tiền gửi Ngân hàng. Đơn vị xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của các hoạt động. Do vậy, căn cứ Mục 5 chương II, Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính thì đơn vị lựa chọn kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ. Đơn vị phải áp dụng mức thuế suất đối với từng khoản thu trên như thế nào? Ngoài thuế thu nhập doanh nghiệp thì các khoản thu nói trên còn thuộc thu nhập chịu thuế nào nữa.
  • - Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 2 và Khoản 5, Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, hướng dẫn người nộp thuế và phương pháp tính thuế:

   “b) Đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập có sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế trong tất cả các lĩnh vực.”

   “5. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ, cụ thể như sau:

   + Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.

   Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.

   + Đối với kinh doanh hàng hoá: 1%.

   + Đối với hoạt động khác: 2%.

   …”

   Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, trường hợp Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ GTVT Bình Định (Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GTVT Bình Định có các khoản thu từ hoạt động đào tạo nghề, hoạt động sát hạch lái xe, hoạt động dịch vụ cho thuê xe, thiết bị, sân hình để hướng dẫn thực hành kỹ năng lái xe và hoạt động tiền gửi ngân hàng thì Trung tâm là người nộp thuế TNDN theo phương pháp tính thuế như sau:

   - Trường hợp nếu Trung tâm xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì Trung tâm kê khai nộp thuếTNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ theo như quy định tạiKhoản 5, Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên.

   - Trường hợp nếu Trung tâm qua thực tế sổ sách kế toán theo dõi, hạch toán xác định được doanh thu, chi phí của hoạt động kinh doanh thì Trung tâm kê khai nộp thuế TNDN theo sổ sách kế toán bằng phương pháp doanh thu - chi phí hợp lý, hợp lệ để tính thuế TNDN phải nộp.

   Trường hợp qua công tác kiểm toán đối chiếu thực tế tại Trung tâm, Kiểm toán Nhà nước đã có kết luận kiểm toán thì đề nghị Trung tâm căn cứ vào kết luận của Kiểm toán Nhà nước để thực hiện.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn