Các khoản chi không được hạch toán vào chi phí của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 18/10/2022

Các khoản chi không được hạch toán vào chi phí của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã? Quy định về phê duyệt báo cáo tài chính của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã? Chế độ báo cáo và công khai tài chính của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã?

Nhờ anh/chị tư vấn!

  • 1. Các khoản chi không được hạch toán vào chi phí của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã?

   Căn cứ Điều 9 Thông tư 52/2022/TT-BTC quy định các khoản chi không được hạch toán vào chi phí của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã bao gồm:

   1. Các khoản thiệt hại đã được Nhà nước hỗ trợ hoặc cơ quan bảo hiểm, bên gây thiệt hại bồi thường.

   2. Các khoản chi phạt thuộc trách nhiệm cá nhân do vi phạm hành chính, vi phạm môi trường, phạt nợ vay quá hạn do nguyên nhân chủ quan, phạt vi phạm chế độ tài chính.

   3. Các khoản chi không có hóa đơn, chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định của pháp luật.

   4. Các khoản chi thuộc nguồn kinh phí khác đài thọ.

   5. Các khoản chi của cá nhân ủng hộ địa phương, các tổ chức xã hội, các cơ quan khác.

   6. Các khoản chi vượt định mức theo quy định tại Thông tư này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

   2. Quy định về phê duyệt báo cáo tài chính của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã?

   Căn cứ Điều 10 Thông tư 52/2022/TT-BTC quy định về phê duyệt báo cáo tài chính của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã như sau:

   Hằng năm, Quỹ hợp tác xã có trách nhiệm báo cáo, trình Liên minh hợp tác xã cùng cấp (đối với Quỹ hợp tác xã hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) hoặc Đại hội thành viên (đối với Quỹ hợp tác xã hoạt động theo mô hình hợp tác xã) phê duyệt báo cáo tài chính, phân phối kết quả tài chính sau khi báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập theo quy định pháp luật về kiểm toán và có ý kiến thẩm định của kiểm soát viên.

   3. Chế độ báo cáo và công khai tài chính của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã?

   Theo Điều 11 Thông tư 52/2022/TT-BTC chế độ báo cáo và công khai tài chính của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã như sau:

   1. Quỹ hợp tác xã thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 45/2021/NĐ-CP.

   2. Thời gian chốt số liệu:

   a) Đối với báo cáo 06 tháng đầu năm: Tính từ ngày 01 tháng 01 năm báo cáo đến hết ngày 30 tháng 6 năm báo cáo;

   b) Đối với báo cáo năm: Tính từ ngày 01 tháng 01 năm báo cáo đến hết ngày 31 tháng 12 năm báo cáo.

   3. Mẫu biểu Báo cáo:

   a) Báo cáo tài chính quy định tại điểm a khoản 3 Điều 44 Nghị định 45/2021/NĐ-CP: Thực hiện theo quy định tại chế độ kế toán của Quỹ;

   b) Báo cáo tình hình hoạt động cho vay quy định tại điểm c khoản 3 Điều 44 Nghị định 45/2021/NĐ-CP:

   - Quỹ hợp tác xã địa phương gửi báo cáo cho Quỹ hợp tác xã Trung ương để tổng hợp theo mẫu tại Phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư này;

   - Quỹ hợp tác xã Trung ương tổng hợp gửi báo cáo các cơ quan theo mẫu tại Phụ lục 1b ban hành kèm theo Thông tư này;

   c) Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động nghiệp vụ quy định tại điểm b khoản 3 Điều 44 Nghị định 45/2021/NĐ-CP:

   - Quỹ hợp tác xã địa phương gửi báo cáo cho Quỹ hợp tác xã Trung ương để tổng hợp theo mẫu tại Phụ lục 2a ban hành kèm theo Thông tư này;

   - Quỹ hợp tác xã Trung ương tổng hợp gửi báo cáo các cơ quan theo mẫu tại Phụ lục 2b ban hành kèm theo Thông tư này;

   d) Thời hạn nộp báo cáo theo quy định tại khoản 4 Điều 44 Nghị định 45/2021/NĐ-CP.

   4. Công khai tài chính:

   a) Quỹ hợp tác xã hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện công khai tài chính theo quy định đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

   b) Quỹ hợp tác xã hoạt động theo mô hình hợp tác xã thực hiện công khai tài chính theo quy định của pháp luật đối với hợp tác xã.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 9 Thông tư 52/2022/TT-BTC Tải về
  • Điều 10 Thông tư 52/2022/TT-BTC Tải về
  • Điều 11 Thông tư 52/2022/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn