Phạm vi giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa được quy định như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 05/12/2022

Phạm vi giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa được quy định như thế nào? Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp là gì? Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp bao gồm những gì?

Xin được giải đáp.

  • 1. Phạm vi giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa được quy định như thế nào?

   Căn cứ Điều 3 Thông tư 04/2021/TT-BVHTTDL' onclick="vbclick('7471C', '383172');" target='_blank'>Điều 3 Thông tư 04/2021/TT-BVHTTDL quy định phạm vi giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa như sau:

   1. Giám định tư pháp đối với di vật, cổ vật.

   2. Giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa.

   3. Giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan.

   4. Giám định tư pháp về nội dung khác thuộc phạm vi quản lý về văn hóa theo quy định của pháp luật.

   2. Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp là gì?

   Theo Điều 4 Thông tư 04/2021/TT-BVHTTDL' onclick="vbclick('7471C', '383172');" target='_blank'>Điều 4 Thông tư 04/2021/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp như sau:

   1. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt.

   2. Có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành đào tạo sau đây:

   a) Mỹ thuật;

   b) Mỹ thuật ứng dụng;

   c) Nghệ thuật trình diễn;

   d) Nghệ thuật nghe nhìn;

   đ) Ngôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam;

   e) Thư viện;

   g) Bảo tàng;

   h) Luật;

   k) Chuyên ngành khác về nghệ thuật và nhân văn có liên quan.

   3. Đã qua thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 05 năm trở lên (trực tiếp làm công tác chuyên môn về chuyên ngành được đào tạo quy định tại khoản 2 Điều này).

   3. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp bao gồm những gì?

   Tại Điều 5 Thông tư 04/2021/TT-BVHTTDL' onclick="vbclick('7471C', '383172');" target='_blank'>Điều 5 Thông tư 04/2021/TT-BVHTTDL quy định thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp và cấp thẻ giám định viên tư pháp như sau:

   1. Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp và cấp thẻ giám định viên tư pháp tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi là Bộ)

   a) Cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 Thông tư này, lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp quy định tại Điều 5 Thông tư này kèm theo 02 ảnh màu chân dung cỡ 2 cm x 3 cm (chụp trong thời gian 6 tháng gần nhất) gửi về Bộ (qua Vụ Pháp chế);

   b) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xem xét hồ sơ, lựa chọn, trình Bộ trưởng quyết định bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp;

   c) Mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp tại Bộ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2020/TT-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp.

   2. Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp và cấp thẻ giám định viên tư pháp ở địa phương

   a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao (sau đây gọi là Sở) chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 Thông tư này, tiếp nhận hồ sơ của người đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp, đề nghị Chủ tịch Uy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm giám định viên tư pháp;

   b) Mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp ở địa phương thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2020/TT-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp.

   3. Lập, đăng tải danh sách giám định viên tư pháp

   a) Vụ Pháp chế có trách nhiệm lập và gửi danh sách giám định viên tư pháp do Bộ trưởng bổ nhiệm đến Trung tâm Công nghệ thông tin để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để lập danh sách chung;

   b) Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm đăng tải danh sách giám định viên tư pháp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày nhận được danh sách;

   c) Sở có trách nhiệm lập, gửi danh sách giám định viên tư pháp để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn