Đơn đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 30/10/2021

Nhờ admin cung cấp giúp tôi: Mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư. Xin cảm ơn.

  • Theo Mẫu TP-LS-01 Ban hành kèm theo Thông tư 05/2021/TT-BTP quy định về Đơn đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư, cụ thể:

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Ảnh 3x4

   ĐƠN ĐỀ NGHỊ
   CẤP/CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ1

   Kính gửi: Bộ Tư pháp

   Tôi tên là (ghi bằng chữ in hoa): ........................................................... Giới tính: .............

   Ngày sinh: ....../....../.......... Quốc tịch: ................................................................................

   Địa chỉ thường trú: ..............................................................................................................

   Chỗ ở hiện nay: ..................................................................................................................

   Điện thoại: ......................................................... Email: ......................................................

   Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: ..................................................

   Ngày cấp: ..../....../.......... Nơi cấp: ......................................................................................

   Tổ chức hành nghề luật sư nơi tập sự (đối với trường hợp đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư): .......................................................................................................

   Đã đạt kết quả kiểm tra tập sự hành nghề luật sư kỳ ............. năm ...................................

   Hoặc được miễn tập sự hành nghề luật sư (ghi rõ lý do): ..................................................

   Đề nghị được cấp/cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư (Trường hợp cấp lại ghi rõ số Chứng chỉ hành nghề luật sư đã được cấp, ngày cấp và lý do cấp lại).

   Quá trình hoạt động của bản thân (ghi rõ thời gian, làm gì, ở đầu từ khi tốt nghiệp phổ thông trung học đến nay, chức danh, chức vụ đảm nhiệm, thời gian đào tạo nghề luật sư và thời gian tập sự hành nghề luật sư (nếu có)): ...........................................................

   ....................................................................................................................

   ....................................................................................................................

   ....................................................................................................................

   ....................................................................................................................

   Khen thưởng, kỷ luật (ghi rõ hình thức khen thưởng, kỷ luật từ khi tốt nghiệp phổ thông trung học đến nay; trường hợp kỷ luật thì ghi rõ lý do kỷ luật và kèm theo quyết định kỷ luật; trường hợp không có khen thưởng, kỷ luật thì ghi rõ là “không”):

   ....................................................................................................................

   ....................................................................................................................

   ....................................................................................................................

   Bị truy cứu trách nhiệm hình sự (ghi rõ có hay không việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì ghi rõ tội danh, số bản án, cơ quan ra bản án và gửi kèm bản án, văn bản xác nhận xóa án tích của cơ quan có thẩm quyền):

   ....................................................................................................................

   ....................................................................................................................

   ....................................................................................................................

   Tôi cam đoan đã khai thông tin đầy đủ, trung thực và chịu trách nhiệm về những nội dung nêu trên, cam kết tuân thủ các nguyên tắc hành nghề luật sư, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của luật sư do pháp luật quy định.

   Tỉnh (thành phố), ngày ... tháng ... năm ......
   Người làm đơn
   (Ký và ghi rõ họ tên)

   ________________________

   1 Hồ sơ kèm theo 02 ảnh 3x4

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn