Bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư thì có được làm công chứng viên không?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 26/10/2022

Bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư thì có được làm công chứng viên không? Để được làm công chứng viên phải đáp ứng những điều kiện nào? Quyền và nghĩa vụ của công chứng viên là gì?

Chào ban biên tập, tôi là bị kỷ luật xóa tên ra khỏi danh sách Đoàn Luật sư và bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư. Giờ tôi muốn chuyển qua công chứng để làm công chứng viên. Ban biên tập cho tôi hỏi, bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư thì có được làm công chứng viên không? Để được làm công chứng viên phải đáp ứng những điều kiện nào?

Nhờ ban biên tập giải đáp giúp tôi, tôi cảm ơn.

  • 1. Bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư thì có được làm công chứng viên không?

   Theo Khoản 1 Điều 18 Luật Luật sư 2006' onclick="vbclick('32B5', '379283');" target='_blank'>Điều 18 Luật Luật sư 2006 được sửa đổi bởi Khoản 9 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012' onclick="vbclick('25489', '379283');" target='_blank'>Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012 quy định người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư mà thuộc một trong những trường hợp sau đây thì bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư:

   a) Không còn đủ tiêu chuẩn luật sư quy định tại Điều 10 của Luật này;

   b) Được tuyển dụng, bổ nhiệm làm cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

   c) Không còn thường trú tại Việt Nam;

   d) Không gia nhập một Đoàn luật sư nào trong thời hạn hai năm, kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư;

   đ) Không thành lập, tham gia thành lập hoặc làm việc theo hợp đồng lao động cho một tổ chức hành nghề luật sư hoặc đăng ký hành nghề với tư cách cá nhân trong thời hạn ba năm, kể từ ngày gia nhập Đoàn luật sư;

   e) Thôi hành nghề luật sư theo nguyện vọng;

   g) Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư;

   h) Bị xử phạt hành chính bằng hình thức tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề luật sư có thời hạn; bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;

   i) Bị kết án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật;

   k) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

   Tại Điều 13 Luật Công chứng 2014' onclick="vbclick('3A42E', '379283');" target='_blank'>Điều 13 Luật Công chứng 2014 quy định về những trường hợp không được bổ nhiệm công chứng viên như sau:

   1. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đã bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về tội phạm do vô ý mà chưa được xóa án tích hoặc về tội phạm do cố ý.

   2. Người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

   3. Người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

   4. Cán bộ bị kỷ luật bằng hình thức bãi nhiệm, công chức, viên chức bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc hoặc sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân, viên chức trong đơn vị thuộc Công an nhân dân bị kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu quân nhân, danh hiệu Công an nhân dân hoặc đưa ra khỏi ngành.

   5. Người bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư do bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách của Đoàn luật sư, người bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư mà chưa hết thời hạn 03 năm kể từ ngày quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư có hiệu lực hoặc kể từ ngày chấp hành xong quyết định tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư.

   Như vậy, bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư sẽ có nhiều trường hợp. Tuy nhiên, đối với trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư do bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách của Đoàn luật sư thì sẽ không được bổ nhiệm làm công chứng viên. Còn những trường hợp bị thu hồi khác thì vẫn có thể làm công chứng viên.

   Trường hợp của bạn, bạn là luật sư đã bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư do bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách của Đoàn luật sư nên bạn sẽ không được bổ nhiệm làm công chứng viên theo quy định của pháp luật.

   2. Để được làm công chứng viên phải đáp ứng những điều kiện nào?

   Tại Điều 8 Luật Công chứng 2014' onclick="vbclick('3A42E', '379283');" target='_blank'>Điều 8 Luật Công chứng 2014 quy định về tiêu chuẩn công chứng viên như sau:

   Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt và có đủ các tiêu chuẩn sau đây thì được xem xét, bổ nhiệm công chứng viên:

   1. Có bằng cử nhân luật;

   2. Có thời gian công tác pháp luật từ 05 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng cử nhân luật;

   3. Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng quy định tại Điều 9 của Luật này hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này;

   4. Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng;

   5. Bảo đảm sức khỏe để hành nghề công chứng.

   Theo đó, để trở thành công chứng viên bạn phải đáp ứng được các điều kiện nêu trên. Tuy nhiên, trường hợp bạn đang bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư nên bạn không được bổ nhiệm làm công chứng viên.

   3. Quyền và nghĩa vụ của công chứng viên là gì?

   Tại Điều 17 Luật Công chứng 2014' onclick="vbclick('3A42E', '379283');" target='_blank'>Điều 17 Luật Công chứng 2014 quy định về quyền và nghĩa vụ của công chứng viên như sau:

   1. Công chứng viên có các quyền sau đây:

   a) Được pháp luật bảo đảm quyền hành nghề công chứng;

   b) Tham gia thành lập Văn phòng công chứng hoặc làm việc theo chế độ hợp đồng cho tổ chức hành nghề công chứng;

   c) Được công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch theo quy định của Luật này;

   d) Đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện việc công chứng;

   đ) Được từ chối công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội;

   e) Các quyền khác theo quy định của Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

   2. Công chứng viên có các nghĩa vụ sau đây:

   a) Tuân thủ các nguyên tắc hành nghề công chứng;

   b) Hành nghề tại một tổ chức hành nghề công chứng;

   c) Tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người yêu cầu công chứng;

   d) Giải thích cho người yêu cầu công chứng hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của họ, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng; trường hợp từ chối yêu cầu công chứng thì phải giải thích rõ lý do cho người yêu cầu công chứng;

   đ) Giữ bí mật về nội dung công chứng, trừ trường hợp được người yêu cầu công chứng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác;

   e) Tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm;

   g) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước người yêu cầu công chứng về văn bản công chứng của mình; chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của Văn phòng công chứng mà mình là công chứng viên hợp danh;

   h) Tham gia tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên;

   i) Chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, của tổ chức hành nghề công chứng mà mình làm công chứng viên và tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên mà mình là thành viên;

   k) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

   Trên đây là quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công chứng viên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn