Lựa chọn xuất bản phẩm in để xuất bản dưới hình thức xuất bản phẩm điện tử trong giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 12/08/2022

Lựa chọn xuất bản phẩm in để xuất bản dưới hình thức xuất bản phẩm điện tử trong giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025? Nhiệm vụ công tác thông tin, truyền thông về công tác giảm nghèo đa chiều trong giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025? Các hình thức thông tin, tuyên truyền về giảm nghèo đa chiều trong giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025?

Tôi có nhu cầu muốn biết, xin được giải đáp.

  • 1. Lựa chọn xuất bản phẩm in để xuất bản dưới hình thức xuất bản phẩm điện tử trong giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025?

   Căn cứ Điều 13 Thông tư 06/2022/TT-BTTTT ' onclick="vbclick('7FACB', '372007');" target='_blank'>Điều 13 Thông tư 06/2022/TT-BTTTT (có hiệu lực từ ngày 14/08/2022) quy định lựa chọn xuất bản phẩm in để xuất bản dưới hình thức xuất bản phẩm điện tử như sau:

   1. Yêu cầu chung:

   Xuất bản phẩm in được lựa chọn tái bản dưới hình thức xuất bản phẩm điện tử là các tác phẩm, công trình có giá trị nội dung lâu dài, cung cấp thông tin thiết yếu phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội mà người dân cần có, Nhà nước cần cung cấp, nhưng xã hội chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu; Ưu tiên xuất bản phẩm phục vụ vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   2. Tiêu chí lựa chọn xuất bản phẩm in để xuất bản bản:

   - Xuất bản phẩm in được lựa chọn xuất bản phải bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật về xuất bản và sở hữu trí tuệ;

   - Xuất bản phẩm điện tử phải đáp ứng các tiêu chí về chủ đề nội dung, hình thức, bản quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 11 của Nghị định này.

   3. Quy trình thực hiện: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 11 của Thông tư này.

   4. Tổ chức thực hiện: Thực hiện khoản 4 Điều 11 của Thông tư này.

   5. Ngoài các nội dung quy định tại Điều này, các hoạt động khác thực hiện theo Thông tư số 32/2021/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.

   2. Nhiệm vụ công tác thông tin, truyền thông về công tác giảm nghèo đa chiều trong giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025?

   Theo Điều 14 Thông tư 06/2022/TT-BTTTT' onclick="vbclick('7FACB', '372007');" target='_blank'>Điều 14 Thông tư 06/2022/TT-BTTTT (có hiệu lực từ ngày 14/08/2022) quy định nhiệm vụ công tác thông tin, truyền thông về công tác giảm nghèo đa chiều như sau:

   1. Thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về công tác giảm nghèo đa chiều trên cơ sở các chuẩn nghèo đa chiều quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025.

   2. Nội dung thực hiện:

   a) Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững; nâng cao nhận thức và trách nhiệm các cấp, các ngành và toàn xã hội trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo và công tác huy động nguồn lực đóng góp cho công tác giảm nghèo bền vững;

   b) Tình hình thực hiện giảm nghèo đa chiều trên các lĩnh vực; những kinh nghiệm trong sản xuất, gương điển hình về giảm nghèo bền vững;

   c) Phổ biến, định hướng cho người dân tham gia, thụ hưởng Chương trình; tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về việc làm, giáo dục nghề nghiệp, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin, trợ giúp pháp lý, trợ giúp xã hội và bình đẳng giới;

   d) Về quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

   3. Ưu tiên công tác thông tin, tuyên truyền đến khu vực có tỷ lệ hộ nghèo cao.

   3. Các hình thức thông tin, tuyên truyền về giảm nghèo đa chiều trong giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025?

   Tại Điều 15 Thông tư 06/2022/TT-BTTTT' onclick="vbclick('7FACB', '372007');" target='_blank'>Điều 15 Thông tư 06/2022/TT-BTTTT (có hiệu lực từ ngày 14/08/2022) quy định các hình thức thông tin, tuyên truyền về giảm nghèo đa chiều như sau:

   1. Thông tin, tuyên truyền trên báo chí, xuất bản phẩm: Sản xuất các tác phẩm báo chí, xuất bản phẩm, sản phẩm truyền thông khác có nội dung về công tác giảm nghèo đa chiều, bao gồm các ấn phẩm, chuyên trang, chuyên mục trên các sản phẩm báo chí; đối thoại chính sách trên báo hình, báo nói, báo điện tử.

   2. Thông tin, tuyên truyền qua các hình thức: Sân khấu hóa; sản xuất, phát hành, đăng tải các sản phẩm truyền thông khác (tờ rơi, sổ tay, video clip, chương trình phát thanh, truyền hình).

   3. Thực hiện các nội dung truyền thông để phổ biến tại các buổi sinh hoạt cộng đồng có chủ đề về công tác giảm nghèo và tuyên truyền, phổ biến thông qua các hoạt động thông tin lưu động ở cơ sở, ưu tiên thực hiện trên đài truyền thanh xã.

   4. Tổ chức nói chuyện chuyên đề, phổ biến cho hộ nghèo về chính sách giảm nghèo, kinh nghiệm, gương điển hình về giảm nghèo tại cộng đồng dân cư.

   5. Tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, biểu dương, khen thưởng các địa phương, cộng đồng, hộ nghèo và tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực giảm nghèo.

   6. Phát động các cuộc thi về thông tin, tuyên truyền trên báo chí và các hình thức khác về công tác giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững.

   7. Phát triển, tăng cường hoạt động Trang thông tin điện tử về giảm nghèo của các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, bao gồm nâng cấp phần cứng, phần mềm, sản xuất nội dung thông tin để đăng trên trang thông tin điện tử và hỗ trợ duy trì, vận hành Trang thông tin điện tử.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn