Giám sát an toàn thông tin mạng được quy định như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 21/10/2022

Giám sát an toàn thông tin mạng được quy định như thế nào? Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng được quy định ra sao? Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng được thực hiện như thế nào?

Nhờ ban biên tập giải đáp giúp tôi, tôi cảm ơn.

  • Giám sát an toàn thông tin mạng được quy định như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • 1. Giám sát an toàn thông tin mạng được quy định như thế nào?

   Tại Điều 10 Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng và an ninh mạng ban hành kèm theo Quyết định 1760/QĐ-BKHCN năm 2022 quy định về giám sát an toàn thông tin mạng như sau:

   1. Chủ quản hệ thống thông tin chỉ đạo việc giám sát đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông giám sát theo quy định.

   2. Nguyên tắc, yêu cầu, nội dung, phương thức, hệ thống kỹ thuật phục vụ công tác giám sát thực hiện theo quy định tại Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT.

   3. Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin của các đơn vị trực thuộc Bộ cử 01 lãnh đạo đơn vị và 01 cán bộ (hoặc 01 đơn vị trực thuộc) làm đầu mối giám sát an toàn thông tin mạng đề tiếp nhận cảnh báo, cung cấp, trao đổi, chia sẻ thông tin với Trung tâm Công nghệ thông tin trong các hoạt động giám sát an toàn thông tin tại đơn vị và tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

   2. Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng được quy định ra sao?

   Tại Điều 11 Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng và an ninh mạng ban hành kèm theo Quyết định 1760/QĐ-BKHCN năm 2022 quy định về kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng như sau:

   1. Chủ quản hệ thống thông tin có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra, đánh giá đối với các hệ thống thông tin thuộc thẩm quyền quản lý. Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin của chủ quản hệ thống thông tin có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra, đánh giá đối với các hệ thống thông tin do mình phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ.

   2. Đơn vị chủ trì kiểm tra, đánh giá là đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc được lựa chọn để thực hiện việc kiểm tra, đánh giá. Đối tượng kiểm tra, đánh giá là chủ quản hệ thống thông tin hoặc đơn vị vận hành hệ thống thông tin và các hệ thống thông tin có liên quan.

   3. Nội dung, hình thức kiểm tra, đánh giá theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT.

   4. Trung tâm Công nghệ thông tin thực hiện việc kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ tại Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT.

   5. Trung tâm Công nghệ thông tin, đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin của các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện việc đánh giá hiệu quả của các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin theo thẩm quyền. Nội dung đánh giá là cơ sở để điều chỉnh phương án bảo đảm an toàn thông tin cho phù hợp.

   3. Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng được thực hiện như thế nào?

   Tại Điều 12 Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng và an ninh mạng ban hành kèm theo Quyết định 1760/QĐ-BKHCN năm 2022 quy định về ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng như sau:

   1. Ban chỉ đạo, đơn vị chuyên trách ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng:

   a) Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Khoa học và Công nghệ đảm nhiệm chức năng Ban chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Khoa học và Công nghệ được quy định tại Khoản 2, Điều 5 Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg;

   b) Trung tâm Công nghệ thông tin là đơn vị chuyên trách về ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của Bộ Khoa học và Công nghệ. Bộ phận chuyên trách về an toàn thông tin mạng tại các đơn vị trực thuộc Bộ đảm nhiệm vai trò chuyên trách về ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trong phạm vi quản lý công nghệ thông tin của đơn vị. Đơn vị chuyên trách về ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 6 Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg;

   c) Trung tâm Công nghệ thông tin trình Bộ thành lập Đội ứng cứu an toàn thông tin mạng của Bộ và tổ chức ứng cứu sự cố trong phạm vi của Bộ quản lý. Các đơn vị chuyên trách về ứng cứu sự cố tại các đơn vị trực thuộc Bộ thành lập Đội ứng cứu sự cố của mình phù hợp với quy mô, tính chất của đơn vị.

   2. Kế hoạch ứng phó sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng:

   a) Các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức xây dựng, phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cho các hệ thống thông tin do đơn vị trực tiếp quản lý theo đề cương tại Phụ lục II Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg (bao gồm các điều chỉnh do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành nếu có) và tổ chức triển khai kế hoạch sau khi phê duyệt. Đối với các nội dung trong kế hoạch vượt thẩm quyền quyết định của đơn vị, đơn vị lấy ý kiến của Trung tâm Công nghệ thông tin, Vụ Kế hoạch - Tài chính (đối với các nội dung yêu cầu có kinh phí), báo cáo Bộ xem xét, quyết định;

   b) Các kế hoạch ứng phó sự cố sau khi được phê duyệt phải gửi Trung tâm Công nghệ thông tin tổng hợp thành kế hoạch chung của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trung tâm Công nghệ thông tin xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố của Bộ Khoa học và Công nghệ, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

   3. Quy trình ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng:

   a) Các tổ chức, cá nhân khi phát hiện dấu hiệu tấn công hoặc sự cố an toàn thông tin mạng cần nhanh chóng báo cho đơn vị vận hành hệ thống thông tin, đơn vị chủ quản hệ thống thông tin liên quan, Trung tâm Công nghệ thông tin. Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm cập nhật, tổng hợp và báo cáo đơn vị cơ quan quản lý nhà nước trong trường hợp cần thiết;

   b) Khi xảy ra sự cố an toàn thông tin mạng thuộc loại hình tấn công mạng, đơn vị vận hành hệ thống thông tin thực hiện báo cáo theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 11 Quyết định 05/2017/QĐ-TTg và Điều 9 Thông tư 20/2017/TT- BTTT, đồng thời báo cáo Trung tâm Công nghệ thông tin để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trách nhiệm của các đơn vị khi phát hiện, tiếp nhận xác minh, xử lý ban đầu và phân loại sự cố an toàn thông tin mạng theo quy định tại Điều 12 Quyết định 05/2017/QĐ-TTg và Điều 10 Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT;

   c) Quy trình ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng theo quy định tại Điều 13, Điều 14 Quyết định 05/2017/QĐ-TTg và Điều 11 Thông tư số 20/2017/TT- BTTTT.

   4. Diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng:

   a) Chủ quản hệ thống thông tin là các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố theo kế hoạch ứng phó sự cố được phê duyệt;

   b) Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ tham gia các cuộc diễn tập quốc gia, quốc tế do Cơ quan điều phối quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức và tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố trong phạm vi Bộ Khoa học và Công nghệ theo tần suất quy định tại điểm b Nhiệm vụ 4 mục II Điều 1 Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 25/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn