Trường hợp nào phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 06/09/2023

Xin hỏi: Trường hợp nào phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ?- Câu hỏi của anh Tài (Tp.HCM).

  • Trường hợp nào phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ?

   Tại Điều 9 Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ban hành kèm theo Quyết định 44/QĐ-VSD năm 2023 có quy định việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được thực hiện trong 04 trường hợp sau:

   (1) Tổ chức phát hành đăng ký bổ sung trái phiếu;

   (2) Tổ chức phát hành điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu đăng ký;

   (3) Tổ chức phát hành thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu (thay đổi lãi suất danh nghĩa trái phiếu, kéo dài kỳ hạn trái phiếu, phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu);

   (4) Tổ chức phát hành thay đổi tên.


   Trường hợp nào phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ? (Hình từ Internet)

   Đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phải đáp ứng nguyên tắc gì?

   Tại Điều 4 Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ban hành kèm theo Quyết định 44/QĐ-VSD năm 2023 có quy định đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phải đáp ứng nguyên tắc sau:

   - Tổ chức phát hành phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phải đăng ký trái phiếu tại VSDC trong thời hạn quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP.

   - Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đăng ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam là trái phiếu có mệnh giá theo quy định pháp luật.

   - Tổ chức phát hành làm thủ tục đăng ký trái phiếu trực tiếp với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam hoặc thông qua công ty chứng khoán.

   Khi nào phải điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu đăng ký?

   Tại khoản 2 Điều 10 Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ban hành kèm theo Quyết định 44/QĐ-VSD năm 2023 có quy định điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu đăng ký như sau:

   Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

   ...

   2. Trường hợp điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu đăng ký

   2.1. VSDC thực hiện điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu đăng ký trong các trường hợp sau:

   a) Tổ chức phát hành mua lại trái phiếu một phần trước thời gian đáo hạn;

   b) Tổ chức phát hành hoán đổi trái phiếu một phần;

   c) Tổ chức phát hành chuyển đổi trái phiếu một phần;

   d) Tổ chức phát hành thay đổi kỳ hạn của trái phiếu nhưng có trường hợp người sở hữu trái phiếu không chấp thuận việc thay đổi dẫn đến tổ chức phát hành phải thực hiện thanh toán gốc, lãi trái phiếu đối với người sở hữu trái phiếu này theo phương án phát hành đã công bố theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (sau đây viết tắt là Nghị định số 08/2023/NĐ-CP).

   Như vậy, việc điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu đăng ký được thực hiện trong trường hợp:

   - Tổ chức phát hành mua lại trái phiếu một phần trước thời gian đáo hạn;

   - Tổ chức phát hành hoán đổi trái phiếu một phần;

   - Tổ chức phát hành chuyển đổi trái phiếu một phần;

   - Tổ chức phát hành thay đổi kỳ hạn của trái phiếu nhưng có trường hợp người sở hữu trái phiếu không chấp thuận việc thay đổi dẫn đến tổ chức phát hành phải thực hiện thanh toán gốc, lãi trái phiếu đối với người sở hữu trái phiếu này theo phương án phát hành đã công bố theo quy định tại Điều 2 Nghị định 08/2023/NĐ-CP.

   Thời gian xử lý hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ là bao nhiêu ngày?

   Tại Điều 11 Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ban hành kèm theo Quyết định 44/QĐ-VSD năm 2023 có quy định thời gian xử lý hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ như sau:

   Xử lý hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

   1. Thời gian xử lý

   1.1. Đối với trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 10 Quy chế này, thời gian VSDC xem xét, xử lý hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu là trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày VSDC nhận được hồ sơ của tổ chức phát hành. Ngày VSDC nhận được hồ sơ của tổ chức phát hành được quy định cụ thể tại khoản 7 Điều 3 Quy chế này.

   1.2. Đối với trường hợp quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 10 Quy chế này, thời gian VSDC xem xét, xử lý hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu là trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày VSDC nhận được hồ sơ của tổ chức phát hành. Ngày VSDC nhận được hồ sơ của tổ chức phát hành được quy định cụ thể tại khoản 7 Điều 3 Quy chế này.

   2. Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ, VSDC sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu đã được điều chỉnh (Mẫu 05A, 05B, 05C, 05D/ĐK-TPRL) cho tổ chức phát hành và gửi công văn thông báo về việc điều chỉnh (Mẫu 06A, 06B, 06C, 06D/ĐK-TPRL) cho tổ chức phát hành, HNX có liên quan và các thành viên lưu ký.

   3. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, VSDC gửi văn bản thông báo cho tổ chức phát hành đề nghị bổ sung, giải trình hoặc nêu rõ lý do chưa thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu.

   Như vậy, thời gian xử lý hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ là:

   - Đối với trường hợp điều chỉnh do đăng ký bổ sung trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và giảm số lượng trái phiếu đăng ký: 05 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày VSDC nhận được hồ sơ của tổ chức phát hành.

   - Đối với trường hợp thay đổi điều kiện, điều khoản (thay đổi lãi suất danh nghĩa trái phiếu, kéo dài kỳ hạn trái phiếu, phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu) của trái phiếu và phát hành thay đổi tên: 02 ngày làm việc kể từ ngày liền sau ngày VSDC nhận được hồ sơ của tổ chức phát hành.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn