Rút tài sản đóng góp Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 17/12/2022

Rút tài sản đóng góp Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam như thế nào? Xác định giá trị tài sản đóng góp Quỹ bù trừ bằng tiền, chứng khoán tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam như thế nào? Quản lý tách biệt giá trị tài sản đóng góp Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam như thế nào? Hoàn trả tài sản đóng góp Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam như thế nào? Quyền của thành viên bù trừ đối với Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam?

Nhờ tư vấn giúp tôi. 

  • Rút tài sản đóng góp Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam như thế nào?

   Tại Mục II Phụ lục 2 Quy trình nộp, rút, quản lý tách biệt, hoàn trả tài sản đóng góp quỹ bù trừ ban hành kèm theo Quyết định 115/QĐ-VSD năm 2022' onclick="vbclick('817A2', '384356');" target='_blank'>Quyết định 115/QĐ-VSD năm 2022 quy định rút tài sản đóng góp Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam như sau:

   1. Thành viên bù trừ gửi VSD 02 bản yêu cầu rút tài sản đóng góp Quỹ bù trừ theo Mẫu 01/QBT ban hành kèm theo Quy chế này.

   2. Trường hợp yêu cầu rút tài sản đóng góp Quỹ bù trừ đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 6 Quy chế này, trong thời hạn 01 ngày làm việc, VSD thực hiện:

   a) Đối với rút tiền đóng góp Quỹ bù trừ: VSD gửi yêu cầu cho ngân hàng thanh toán để thực hiện chuyển trả tiền vào tài khoản thành viên bù trừ đã đăng ký với VSD dưới dạng điện MT103- yêu cầu chuyển trả một phần/toàn phần tiền từ quỹ bù trừ cho thành viên bù trừ.

   b) Đối với rút chứng khoán đóng góp Quỹ bù trừ: VSD thực hiện chuyển khoản chứng khoán đóng góp từ tài khoản chứng khoán đóng góp Quỹ bù trừ về tài khoản lưu ký của thành viên bù trừ. Sau khi chuyển khoản thành công, VSD gửi thông báo xác nhận cho thành viên bù trừ.

   3. Trường hợp yêu cầu rút tài sản đóng góp Quỹ bù trừ không đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 6 Quy chế này, VSD gửi thông báo từ chối và nêu rõ lý do.

   Rủi ro tiềm ẩn từ sàn giao dịch chứng khoán quốc tế(hình ảnh minh họa)

   Xác định giá trị tài sản đóng góp Quỹ bù trừ bằng tiền, chứng khoán tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam như thế nào?

   Tại Tiểu mục 1 Mục III Phụ lục 2 Quy trình nộp, rút, quản lý tách biệt, hoàn trả tài sản đóng góp quỹ bù trừ ban hành kèm theo Quyết định 115/QĐ-VSD năm 2022' onclick="vbclick('817A2', '384356');" target='_blank'>Quyết định 115/QĐ-VSD năm 2022 quy định xác định giá trị tài sản đóng góp Quỹ bù trừ bằng tiền, chứng khoán tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam như sau:

   - Giá trị tài sản đóng góp Quỹ bù trừ bằng tiền là số tiền đóng góp Quỹ bù trừ của thành viên bù trừ tại thời điểm xác định.

   - Giá trị tài sản đóng góp Quỹ bù trừ bằng chứng khoán (nếu có) được xác định theo công thức sau:

   Trong đó:

   VCK là giá trị đóng góp Quỹ bù trừ bằng chứng khoán.

   CKi là số lượng chứng khoán đóng góp Quỹ bù trừ mã i tại thời điểm xác định.

   Pi là giá đóng cửa của chứng khoán i tại kỳ đánh giá quy mô Quỹ bù trừ liền trước.

   Hi là tỷ lệ chiết khấu chứng khoán i (theo quy định về tỷ lệ chiết khấu chứng khoán ký quỹ tại Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại VSD) tại kỳ đánh giá quy mô Quỹ bù trừ liền trước.

   (i = j → m là các mã chứng khoán đóng góp Quỹ bù trừ)

   Quản lý tách biệt giá trị tài sản đóng góp Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam như thế nào?

   Tại Tiểu mục 2 Mục III Phụ lục 2 Quy trình nộp, rút, quản lý tách biệt, hoàn trả tài sản đóng góp quỹ bù trừ ban hành kèm theo Quyết định 115/QĐ-VSD năm 2022' onclick="vbclick('817A2', '384356');" target='_blank'>Quyết định 115/QĐ-VSD năm 2022 quy định quản lý tách biệt giá trị tài sản đóng góp Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam như sau:

   VSD thực hiện quản lý tách biệt giá trị tài sản đóng góp Quỹ bù trừ của thành viên bù trừ như sau:

   a) Đối với giá trị tài sản đóng góp Quỹ bù trừ bằng tiền: VSD có công văn gửi ngân hàng thanh toán để yêu cầu chuyển tiền từ tài khoản tiền Quỹ bù trừ của VSD tại ngân hàng thanh toán sang tài khoản tiền do VSD mở để phục vụ việc quản lý tách biệt tiền đóng góp vào Quỹ bù trừ (sau đây gọi tắt là tài khoản tiền tách biệt).

   b) Đối với giá trị tài sản đóng góp Quỹ bù trừ bằng chứng khoán: VSD chuyển chứng khoán từ tài khoản chứng khoán đóng góp Quỹ bù trừ sang tài khoản chứng khoán đứng tên VSD mở để phục vụ việc quản lý tách biệt chứng khoán đóng góp vào Quỹ bù trừ (sau đây gọi tắt là tài khoản chứng khoán tách biệt).

   Hoàn trả tài sản đóng góp Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam như thế nào?

   Tại Mục IV Phụ lục 2 Quy trình nộp, rút, quản lý tách biệt, hoàn trả tài sản đóng góp quỹ bù trừ ban hành kèm theo Quyết định 115/QĐ-VSD năm 2022' onclick="vbclick('817A2', '384356');" target='_blank'>Quyết định 115/QĐ-VSD năm 2022 quy định hoàn trả tài sản đóng góp Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam như sau:

   VSD thực hiện hoàn trả tài sản đóng góp Quỹ bù trừ (khoản phải hoàn trả còn lại) xác định tại điểm a khoản 9 Điều 8 Quy chế này như sau:

   a) Đối với tiền: VSD có công văn gửi ngân hàng nơi VSD mở tài khoản tiền tách biệt để yêu cầu chuyển tiền từ tài khoản tiền tách biệt sang tài khoản nhận hoàn trả tiền đóng góp Quỹ bù trừ thành viên bù trừ đã đăng ký với VSD.

   b) Đối với chứng khoán: VSD chuyển chứng khoán từ tài khoản chứng khoán tách biệt sang tài khoản lưu ký của thành viên bù trừ.

   Quyền của thành viên bù trừ đối với Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam?

   Tại Khoản 1 Điều 10 Quy chế quản lý và sử dụng quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 115/QĐ-VSD năm 2022' onclick="vbclick('817A2', '384356');" target='_blank'>Quyết định 115/QĐ-VSD năm 2022 quy định quyền của thành viên bù trừ đối với Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam như sau:

   a) Được nhận thông tin về giá trị tài sản đóng góp, số tiền sử dụng, khoản tiền lãi sử dụng Quỹ bù trừ được phân bổ (nếu có), lãi tiền gửi Quỹ bù trừ tại ngân hàng thanh toán được phân bổ và quyền phát sinh đối với chứng khoán đóng góp Quỹ bù trừ của chính thành viên bù trừ.

   b) Được rút phần tài sản đóng góp Quỹ bù trừ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Thông tư số 58/2021/TT-BTC và khoản 1 Điều 6 Quy chế này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn