Quy định về điều kiện tăng, giảm vốn điều lệ công ty đầu tư chứng khoán?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 06/05/2022

Quy định về điều kiện tăng, giảm vốn điều lệ công ty đầu tư chứng khoán? Hồ sơ điều chỉnh vốn điều lệ công ty đầu tư chứng khoán? Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty đại chúng?

  • Quy định về điều kiện tăng, giảm vốn điều lệ công ty đầu tư chứng khoán?
   (ảnh minh họa)
  • Quy định về điều kiện tăng, giảm vốn điều lệ công ty đầu tư chứng khoán?

   Liên quan đến hoạt động chứng khoán xin hỏi điều kiện tăng, giảm vốn điều lệ của công ty đầu tư chứng khoán?

   Trả lời: Căn cứ Điều 262 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ' onclick="vbclick('70A0B', '364149');" target='_blank'> Điều 262 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định điều kiện tăng, giảm vốn điều lệ công ty đầu tư chứng khoán như sau:

   1. Được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giảm vốn, chào bán để tăng vốn; phương án chào bán để tăng vốn hoặc phương án giảm vốn.

   2. Trường hợp giảm vốn điều lệ, công ty phải bảo đảm vốn điều lệ sau khi Điều chỉnh và giá trị tài sản ròng không thấp hơn 50 tỷ đồng.

   3. Trường hợp tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, công ty phải có đủ nguồn tài chính từ thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã kiểm toán hoặc soát xét.

   4. Trường hợp tăng vốn bằng hình thức chào bán, phát hành, công ty phải tuân thủ các quy định về chào bán cổ phiếu ra công chúng (đối với công ty đầu tư chứng khoán đại chúng), chào bán riêng lẻ (đối với công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ) và phát hành cho cổ đông hiện hữu.

   5. Có tối đa 99 cổ đông, trong đó, cổ đông là tổ chức phải góp tối thiểu là 03 tỷ đồng và cổ đông là cá nhân phải góp tối thiểu 01 tỷ đồng đối với công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ.

   Hồ sơ điều chỉnh vốn điều lệ công ty đầu tư chứng khoán?

   Thắc mắc về những hồ sơ về điều chỉnh vốn điều lệ công ty đầu tư chứng khoán? Cụ thể cần loại hồ sơ nào?

   Trả lời: Căn cứ Điều 263 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về hồ sơ như sau:

   1. Giấy đề nghị theo Mẫu số 94 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

   2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng, giảm vốn điều lệ, phương án tăng, giảm vốn và Điều lệ công ty sửa đổi.

   3. Danh sách cổ đông sau điều chỉnh vốn theo Mẫu số 105 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

   4. Trường hợp giảm vốn, tài liệu bổ sung: báo cáo kết quả giảm vốn điều lệ kèm theo văn bản xác nhận của ngân hàng lưu ký, giám sát về việc công ty đã hoàn tất việc chi trả, thanh toán cho các cổ đông; số lượng cổ đông, số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi điều chỉnh vốn.

   5. Trường hợp tăng vốn bằng hình thức chào bán, phát hành, tài liệu bổ sung: báo cáo kết quả đợt chào bán để tăng vốn theo Mẫu số 102 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, kèm theo giấy xác nhận về mức vốn tăng thêm đã được phong tỏa tại ngân hàng giám sát; danh sách nhà đầu tư mới (nếu có);

   6. Báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán đáp ứng quy định tại Điều 20 Luật Chứng khoán và báo cáo tài chính kỳ gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh vốn điều lệ.

   7. Bản cáo bạch, Điều lệ công ty (nếu có thay đổi).

   Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty đại chúng?

   Liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán xin hỏi về quy định về Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty đại chúng?

   Trả lời: Căn cứ Điều 270 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty đại chúng như sau:

   - Điều lệ công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua và không được trái với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định tại Nghị định này và văn bản pháp luật có liên quan.

   - Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Hội đồng quản trị xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Quy chế nội bộ về quản trị công ty không được trái với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

   - Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Điều lệ mẫu và mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty để công ty đại chúng tham chiếu xây dựng Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn