Phân bổ lãi tiền gửi và tiền lãi sử dụng Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 17/12/2022

Phân bổ lãi tiền gửi và tiền lãi sử dụng Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam? Mẫu yêu cầu rút tài sản đóng góp Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam? Mẫu thông báo thay thế chứng khoán đóng góp Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam?

Nhờ tư vấn giúp tôi.

  • Phân bổ lãi tiền gửi và tiền lãi sử dụng Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam?

   Tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định 115/QĐ-VSD năm 2022' onclick="vbclick('817A2', '384359');" target='_blank'>Quyết định 115/QĐ-VSD năm 2022 quy định phân bổ lãi tiền gửi và tiền lãi sử dụng Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam như sau:

   1. Nhận lãi tiền gửi phát sinh từ tài khoản tiền gửi Quỹ bù trừ, tài khoản tiền gửi khoản phải hoàn trả:

   - Khi phát sinh lãi tiền gửi, ngân hàng thanh toán thông báo số tiền lãi cho VSD dưới dạng điện MT910- Báo CÓ cho lãi nhập gốc cho tài khoản quỹ bù trừ hoặc gửi Giấy báo có đối với trường hợp lãi tiền gửi phát sinh trên tài khoản tiền gửi khoản phải hoàn trả.

   - VSD thực hiện hạch toán tăng tài khoản tiền gửi Quỹ bù trừ, tài khoản tiền gửi khoản phải hoàn trả.

   2. VSD thực hiện phân bổ lãi tiền gửi và tiền lãi sử dụng Quỹ bù trừ cho thành viên bù trừ theo công thức:

   Trong đó:

   Zi: số tiền phân bổ cho thành viên bù trừ i

   B: là chênh lệch giữa lãi tiền gửi Quỹ bù trừ và phí quản lý tài khoản tiền gửi quỹ bù trừ tại ngân hàng thanh toán phát sinh trong giai đoạn tính toán (nếu có).

   V: là tổng số tiền lãi sử dụng Quỹ bù trừ thu từ các thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán tiền đã sử dụng Quỹ trong giai đoạn tính toán.

   R: là tổng số tiền lãi ngân hàng và lãi sử dụng đã phân bổ cho các thành viên bù trừ bị hủy bỏ tư cách thành viên bù trừ hoặc không còn là thành viên bù trừ phát sinh trong giai đoạn tính toán).

   : là tổng số dư tiền đóng góp Quỹ bù trừ của tất cả các ngày trong giai đoạn tính toán của thành viên bù trừ i. (j: 1-> m, m là số ngày tính phân bổ lãi).

   : là tổng số dư tiền đóng góp Quỹ bù trừ của tất cả các ngày trong giai đoạn tính toán của tất cả các thành viên bù trừ (i: 1-> nj, nj là số thành viên bù trừ đóng góp Quỹ bù trừ tại ngày j).

   3. VSD thực hiện phân bổ lãi tiền gửi khoản phải hoàn trả cho thành viên bù trừ theo công thức:

   Trong đó:

   Zi: số tiền phân bổ cho thành viên bù trừ i

   B: là chênh lệch giữa lãi tiền gửi của khoản phải hoàn trả và phí quản lý tài khoản quản lý tách biệt tại ngân hàng thanh toán phát sinh trong giai đoạn tính toán (nếu có).

   : là tổng số dư tiền gửi từ khoản phải hoàn trả của tất cả các ngày trong giai đoạn tính toán của thành viên bù trừ i. (j: 1-> m, m là số ngày tính phân bổ lãi).

   : là tổng số dư tiền gửi từ khoản phải hoàn trả của tất cả các ngày trong giai đoạn tính toán của tất cả các thành viên bù trừ (i: 1-> nj, nj là số thành viên bù trừ có khoản phải hoàn trả được quản lý tách biệt tại ngày j).

   Thông tin về Quỹ đầu tư chứng khoán dành cho F0(hình từ internet)

   Mẫu yêu cầu rút tài sản đóng góp Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam?

   Tại Mẫu 01/QBT ban hành kèm theo Quyết định 115/QĐ-VSD năm 2022' onclick="vbclick('817A2', '384359');" target='_blank'>Quyết định 115/QĐ-VSD năm 2022 quy định mẫu yêu cầu rút tài sản đóng góp Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam như sau:

   Công ty/Ngân hàng ....
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   …, ngày … tháng … năm …

   YÊU CẦU RÚT TÀI SẢN ĐÓNG GÓP QUỸ BÙ TRỪ

   Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

   Chúng tôi đề nghị rút tài sản đóng góp Quỹ bù trừ như sau:

   Lý do rút:

   STT

   Tài sản đóng góp Quỹ bù trừ đề nghị rút

   Tiền

   Chứng khoán

   Mã chứng khoán

   Số lượng

   Mệnh giá

   Giá trị

   Tổng

   ...

   ...


   NGƯỜI LẬP

   TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC
   (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

   Xác nhận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam:

   Ngày hiệu lực chuyển tiền ……………………………………………………………………...

   Ngày hiệu lực chuyển chứng khoán ………………………………………………………….

   TỔNG GIÁM ĐỐC
   (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

   Mẫu thông báo thay thế chứng khoán đóng góp Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam?

   Tại Mẫu 02/QBT ban hành kèm theo Quyết định 115/QĐ-VSD năm 2022' onclick="vbclick('817A2', '384359');" target='_blank'>Quyết định 115/QĐ-VSD năm 2022 quy định mẫu thông báo thay thế chứng khoán đóng góp Quỹ bù trừ cho thị trường chứng khoán phái sinh tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam như sau:

   TRUNG TÂM
   LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: ……/VSD-TTBT.NV
   V/v thay thế chứng khoán đóng góp Quỹ bù trừ

   Hà Nội, Ngày … tháng … năm …

   Kính gửi: Công ty/Ngân hàng....

   Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo tới Quý Công ty/Ngân hàng về việc thay thế chứng khoán đóng góp Quỹ bù trừ tại VSD như sau:

   1. Chi tiết chứng khoán đóng góp Quỹ bù trừ phải thay thế:

   STT

   Mã chứng khoán

   1

   2

   ...

   2. Lý do thay thế chứng khoán đóng góp Quỹ bù trừ: ………

   Đề nghị Quý Công ty/Ngân hàng thay thế các chứng khoán trong danh sách nêu tại Mục 1 bằng các chứng khoán được VSD chấp thuận làm tài sản đóng góp Quỹ bù trừ theo quy định chậm nhất vào ngày / / . Quá thời hạn trên, Quý Công ty/Ngân hàng không thay thế hoặc nộp bổ sung tài sản đóng góp để đáp ứng các yêu cầu về nghĩa vụ đóng góp Quỹ bù trừ, VSD sẽ áp dụng các hình thức xử lý vi phạm theo quy định tại Quy chế thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh tại VSD./.


   Nơi nhận:
   - Như trên;
   - Lưu: VT, TTBT (...b)

   TỔNG GIÁM ĐỐC
   (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn