Nghĩa vụ của tổ chức niêm yết, Công ty quản lý quỹ tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 13/10/2022

Nghĩa vụ của tổ chức niêm yết, Công ty quản lý quỹ tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM? Nghĩa vụ của các đối tượng có liên quan khác trong việc niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM như thế nào? Các hình thức xử lý vi phạm trong việc niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán như thế nào? Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu lần đầu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM được quy định như thế nào?

Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

  • 1. Nghĩa vụ của tổ chức niêm yết, Công ty quản lý quỹ trong việc niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM?

   Tại Điều 30 Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 85/QĐ-SGDHCM năm 2018 có quy định về nghĩa vụ của tổ chức niêm yết, Công ty quản lý quỹ tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM như sau:

   Tổ chức niêm yết/công ty quản lý quỹ trên SGDCK có các nghĩa vụ sau:

   1. Duy trì các điều kiện niêm yết theo quy định.

   2. Ban hành Điều lệ công ty không trái với các quy định tại Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan, tuân thủ các quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết và các quy định hiện hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán trong suốt thời gian chứng khoán được niêm yết trên SGDCK.

   3. Thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin áp dụng cho các công ty niêm yết/quỹ đầu tư.

   4. Nộp các khoản tiền dịch vụ liên quan theo quy định hiện hành.

   5. Thực hiện các cam kết đối với SGDCK.

   6. Cập nhật thường xuyên, nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các quy chế của SGDCK và các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

   2. Nghĩa vụ của các đối tượng có liên quan khác trong việc niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM như thế nào?

   Tại Điều 31 Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 85/QĐ-SGDHCM năm 2018 có quy định về nghĩa vụ của các đối tượng có liên quan khác trong việc niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM như sau:

   1. Thực hiện các nghĩa vụ về cam kết, báo cáo và công bố thông tin theo quy định của SGDCK và các quy định có liên quan khác về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

   2. Giải trình theo yêu cầu của SGDCK trong các trường hợp cần thiết.

   3. Các hình thức xử lý vi phạm trong việc niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán như thế nào?

   Tại Điều 33 Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 85/QĐ-SGDHCM năm 2018 có quy định về các hình thức xử lý vi phạm trong việc niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán như sau:

   1. Các hình thức xử lý vi phạm bao gồm:

   1.1 Nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường;

   1.2 Đưa chứng khoán vào diện cảnh báo;

   1.3 Đưa chứng khoán vào diện kiểm soát;

   1.4 Đưa chứng khoán vào diện kiểm soát đặc biệt;

   1.5 Đưa chứng khoán vào diện tạm ngừng giao dịch;

   1.6 Hủy bỏ niêm yết bắt buộc

   2. Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, SGDCK sẽ quyết định hình thức xử lý vi phạm và báo cáo UBCKNN xử phạt theo quy định.

   4. Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu lần đầu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM được quy định như thế nào?

   Tại Tiểu mục 1, Mục I Phụ lục I Danh mục hồ sơ đăng ký niêm yết, thay đổi đăng ký niêm yết và hủy niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM ban hành kèm theo Quyết định 85/QĐ-SGDHCM năm 2018 có quy định về hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu lần đầu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM như sau:

   Tên tài liệu

   Mẫu số

   Ghi chú

   I- Danh mục hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu

   1. Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu

   1.1. Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu

   Phụ lục số 01(a)

   Thông tư 202/2015/TT-BTC

   1.2. Bản chính Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết cổ phiếu hoặc Quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về Đề án cổ phần hóa (trong trường hợp niêm yết cổ phiếu của doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa)

   -

   -

   1.3. Sổ đăng ký cổ đông của tổ chức đăng ký niêm yết (lập trong thời hạn 01 tháng trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết và được cập nhật tới thời điểm hồ sơ đăng ký niêm yết đầy đủ và hợp lệ)

   Trường hợp tổ chức đăng ký niêm yết là công ty đại chúng đã đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thì bổ sung bản sao công văn thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc đăng ký ngày chốt danh sách cổ đông để lập sổ đăng ký cổ đông.

   -

   TTLKCK quy định

   1.4. Tóm tắt sổ cổ đông của tổ chức đăng ký niêm yết

   CBTT/ SGDHCM -09

   Quy chế CBTT tại SGDHCM

   1.5. Danh sách người nội bộ, cổ đông lớn, cổ đông chiến lược và nhóm người có liên quan của người nội bộ.

   NY-10A

   Quy chế NY tại SGDHCM

   1.6. Bản cáo bạch và các phụ lục đính kèm bao gồm:

   - Bản sao hợp lệ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

   - Điều lệ Công ty phù hợp với Công ty niêm yết.

   - Biên bản xác định tài sản (nếu có).

   - Bản xác định giá trang thiết bị, nhà xưởng, … (nếu có).

   - Giới thiệu những văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức niêm yết.

   - BCTC được kiểm toán của hai (02) năm liền trước năm đăng ký niêm yết.

   - Báo cáo về những tranh chấp pháp luật (nếu có).

   - Các phụ lục khác (nếu có).

   Phụ lục số 02

   Thông tư 29/2017/TT-BTC

   1.7. Cam kết nắm giữ chứng khoán (đối với cá nhân/tổ chức)

   NY-06A

   NY-06B

   Quy chế NY tại SGDHCM

   1.8. Giấy cam kết hạn chế tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài theo quy định của pháp luật đối với lĩnh vực kinh doanh đặc thù (nếu có)

   -

   -

   1.9. Văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng cổ phần

   -

   -

   1.10. Hợp đồng tư vấn niêm yết (nếu có)

   -

   -

   1.11. Giấy chứng nhận của Trung tâm Lưu ký chứng khoán về việc cổ phiếu đăng ký niêm yết đã đăng ký lưu ký tập trung

   -

   TTLKCK quy định

   1.12. Bản sao hợp lệ Giấy phép kinh doanh chuyên ngành (nếu có)

   -

   -

   1.13. Giấy uỷ quyền thực hiện công bố thông tin

   Phụ lục số 01

   Thông tư 155/2015/TT-BTC

   1.14. Tổng hợp Quá trình tăng vốn

   NY-04

   Quy chế NY tại SGDHCM

   1.15. Tổng hợp quá trình mua/bán cổ phiếu quỹ

   NY-05

   Quy chế NY tại SGDHCM

   1.16. Cam kết niêm yết

   NY-09

   Quy chế NY tại SGDHCM

   1.17. Bản cung cấp thông tin của người nội bộ công ty đăng ký niêm yết

   Phụ lục số 03

   Thông tư 155/2015/TT-BTC

   1.18. Công văn công khai mọi khoản nợ đối với công ty của thành viên HĐQT, BKS, GĐ (TGĐ), Phó GĐ (Phó TGĐ), Kế toán trưởng, cổ đông lớn và những người có liên quan

   -

   -

   1.19. Công văn cam kết không có nợ phải trả quá hạn trên 01 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết

   -

   -

   1.20. Các tài liệu cần thiết khác (nếu có)

   -

   -

   1.21. Các hồ sơ nộp sau khi được chấp thuận niêm yết chính thức:

   -

   -

   - Giấy đăng ký ngày giao dịch lần đầu.

   NY-01A

   Quy chế NY tại SGDHCM

   - Quy trình nội bộ về công bố thông tin của tổ chức niêm yết.

   - Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

   -

   -

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn