Mẫu giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 14/11/2022

Mẫu giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán? Mẫu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi/trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ tại thị trường trong nước của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán? Mẫu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán?

Mong anh chị Luật sư tư vấn. Tôi cảm ơn. 

  • 1. Mẫu giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán?

   Tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định 153/2020/NĐ-CP có quy định như sau:

   TÊN CÔNG TY
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: ……/…….

   ……., ngày ... tháng... năm 20...

   GIẤY ĐỀ NGHỊ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

   Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

   I. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

   1. Tên doanh nghiệp phát hành (đầy đủ): …………………………………………………………...

   2. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………..………..

   3. Điện thoại: ……………………….. Fax: ……………………..Website: ……………………………

   4. Vốn điều lệ: ………………………………………………………………………………………đồng

   5. Mã cổ phiếu (nếu có): ………………………………………………………………………………..

   6. Nơi mở tài khoản thanh toán: ……………… Số hiệu tài khoản: …………………………………

   7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp ... do Sở Kế hoạch và Đầu tư ... cấp lần đầu ngày ..., cấp thay đổi lần thứ ... ngày...(nêu thông tin thay đổi lần gần nhất)

   - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: ……………………….……. Mã ngành: ………………………

   - Sản phẩm/dịch vụ chính: …………………………………………………………………………….

   8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): ……………………

   9. Doanh nghiệp phát hành thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: ………….. (có/không).

   II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH: …………………………………………………………………………

   III. THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN

   1. Tên trái phiếu: ………………………………………………………………………………………..

   2. Loại trái phiếu: ……………………………………………………………………………………….

   3. Mệnh giá trái phiếu: …………………………………………………………….….đồng/trái phiếu.

   4. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: ……………………………………………….. trái phiếu.

   5. Tổng giá trị trái phiếu đăng ký chào bán (theo mệnh giá): ………………………………..đồng.

   6. Tỷ lệ tổng giá trị trái phiếu tính theo mệnh giá trên tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành tính theo mệnh giá: ………...................…..%

   7. Giá chào bán: ……………………………………………………………….……….đồng/trái phiếu.

   8. Lãi suất: ……………………………………………………………………………..………..%/năm.

   9. Kỳ hạn trái phiếu: ………….....................................................................................…………..

   10. Kỳ trả lãi: …………………………………………………………………………………………….

   11. Điều khoản mua lại trái phiếu, mua lại trái phiếu trước hạn (nếu có): ……………………..

   12. Các điều khoản liên quan đến chuyển đổi trái phiếu (trường hợp chào bán trái phiếu chuyển đổi):

   - Thời hạn chuyển đổi: ………………………………………………………………………………..

   - Tỷ lệ chuyển đổi hoặc phương pháp xác định tỷ lệ chuyển đổi: ……………………………….

   - Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài: …………………………………………………..

   - Các điều khoản khác (nếu có): …………………..…………………………………………………

   13. Các điều khoản đối với chứng quyền kèm theo trái phiếu (trường hợp chào bán trái phiếu kèm chứng quyền):

   - Thời hạn thực hiện quyền: ………………………………………………………………………….

   - Tỷ lệ thực hiện quyền: ………………………………..………………………………………………

   - Giá phát hành cổ phiếu thực hiện chứng quyền và nguyên tắc tính giá cổ phiếu thực hiện chứng quyền: ……………………………………………………………………………………………

   - Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài: …………………………………………………..

   - Các điều khoản khác (nếu có): ……………………………………………………………………..

   14. Các thông tin khác liên quan trái phiếu có bảo đảm (trường hợp chào bán trái phiếu có bảo đảm):

   - Hình thức bảo đảm: ………………………………………………………………………………….

   - Giá trị trái phiếu được bảo đảm: ………………..………………………………………………….

   - Bảo đảm bằng bảo lãnh thanh toán (trường hợp bảo đảm thanh toán bằng bảo lãnh):

   + Tên tổ chức bảo lãnh thanh toán: …………………………………………………………………

   + Giá trị bảo lãnh: ………………….………………………………………………………………….

   - Bảo đảm bằng tài sản (trường hợp bảo đảm thanh toán bằng tài sản):

   + Tài sản bảo đảm: ……………………………….…………………………………………………..

   + Giá trị tài sản bảo đảm: ………………….……………………….………………………………..

   + Chủ sở hữu tài sản bảo đảm: ………………….……………………….………………………….

   + Tổ chức nhận tài sản bảo đảm: ……………………………………………………………………

   15. Thứ tự ưu tiên thanh toán trái phiếu: …………………………………………………………..

   16. Thông tin về trái phiếu đã phát hành hiện đang lưu hành của tổ chức phát hành

   - Tổng giá trị trái phiếu hiện đang lưu hành của tổ chức phát hành: ....đồng, trong đó:

   + Tổng giá trị trái phiếu chào bán ra công chúng: ……………………………………….... đồng.

   + Tổng giá trị trái phiếu chào bán riêng lẻ: …………………………………………………..đồng.

   - Tổng giá trị trái phiếu huy động trong 12 tháng gần nhất tính đến thời điểm đăng ký chào bán: ……………………..đồng, trong đó:

   + Tổng giá trị trái phiếu chào bán ra công chúng: …………………………………..………đồng.

   + Tổng giá trị trái phiếu chào bán riêng lẻ: …………………………………………..………đồng.

   17. Tỷ lệ tổng giá trị trái phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng giá trị trái phiếu hiện có: …………......………….%.

   18. Thời gian dự kiến chào bán: ……………………….........................................................…..

   19. Phương thức phân phối: ………………..................................................................………..

   20. Thị trường phát hành: ……………………………………………………………………………

   IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

   (Nêu phương án sử dụng, tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và nguồn vốn đối ứng khác (nếu có))

   V. CÁC BÊN LIÊN QUAN

   1. Tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có): …………………………………………………………

   2. Tổ chức tư vấn: ……………………………………………………….…………………………..

   3. Tổ chức kiểm toán: ………………………………………………………………………………..

   4. Bên liên quan khác (nếu có): ……………………………………………………………………..

   VI. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

   1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong hồ sơ là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin không chính xác hoặc thiếu có thể làm cho người mua chịu thiệt hại.

   2. Chúng tôi cam kết:

   - Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

   - Không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào về việc chào bán chứng khoán trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

   - Sử dụng vốn huy động đúng mục đích.

   - Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

   VII. HỒ SƠ KÈM THEO

   1. Quyết định của cấp có thẩm quyền thông qua phương án chào bán;

   2. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa;

   3. ………….

   ……., ngày.... tháng.... năm 20...
   TÊN DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH
   (Người đại diện theo pháp luật)
   (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   2. Mẫu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi/trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ tại thị trường trong nước của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán?

   Theo Phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị định 153/2020/NĐ-CP có quy định như sau:

   TÊN CÔNG TY
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: ……/……

   …….., ngày ... tháng... năm 20...

   BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI/ TRÁI PHIẾU KÈM CHỨNG QUYỀN RIÊNG LẺ

   Trái phiếu: ………….…… (mã trái phiếu)

   Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

   I. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

   1. Tên doanh nghiệp phát hành (đầy đủ): ……………………………………………………………

   2. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………….…..

   3. Điện thoại: ………………………… Fax: ………......…….. Website: ……………………………

   4. Vốn điều lệ: ……………………………………………………………………………….……đồng.

   5. Mã cổ phiếu (nếu có): ……………………………………………………………………………….

   6. Nơi mở tài khoản thanh toán: ……………………………… Số hiệu tài khoản: ………………..

   7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp....do Sở Kế hoạch và Đầu tư....cấp lần đầu ngày ……, cấp thay đổi lần thứ.... ngày ....(nêu thông tin thay đổi lần gần nhất).

   - Ngành nghề kinh doanh chính: ……………………….…………. Mã ngành: …….......…………

   - Sản phẩm/dịch vụ chính: ………………….........................................................................…….

   8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): ………………………………………………………………………

   II. TRÁI PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

   1. Tên trái phiếu: …………………………………………………………………………………………

   2. Loại trái phiếu: …………………………………………………………………………………………

   3. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: ……………………………………………….. trái phiếu

   4. Mệnh giá trái phiếu: ……………………đồng

   5. Giá bán dự kiến: …………….đồng/trái phiếu

   6. Thời hạn trái phiếu: ……….năm

   7. Lãi suất: ………./năm.

   8. Kỳ trả lãi: ………………………………………………………………………………………………

   9. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: ……………………………………………………………….

   10. Các điều khoản liên quan đến chuyển đổi trái phiếu (trường hợp chào bán trái phiếu chuyển đổi):

   - Điều kiện: ………………………………………………………………………………………………

   - Thời hạn chuyển đổi: …………………………………………………………………………………

   - Tỷ lệ chuyển đổi và phương pháp tính giá chuyển đổi: …………………………………………..

   - Các điều khoản khác (nếu có): ……………….……………………………………………………..

   11. Các điều khoản của chứng quyền kèm theo trái phiếu (trường hợp phát hành trái phiếu kèm theo chứng quyền):

   - Thời gian thực hiện quyền: …………………………………………………………………………..

   - Tỷ lệ thực hiện quyền: ………………………………………………………………………………..

   - Giá cổ phiếu phát hành: ………………………………………………………………………………

   12. Ngày phát hành: ……………………………………………………………………………………

   13. Ngày bắt đầu đợt chào bán: ………………………………………………………………………

   14. Ngày kết thúc đợt chào bán: ………………………………………………………………………

   15. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày …….. đến ngày ………………………………………………..

   16. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu: ……………………………………………………………..

   17. Ngày kết thúc chuyển giao trái phiếu: …………………………………………………………….

   III. KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI/TRÁI PHIẾU KÈM CHỨNG QUYỀN RIÊNG LẺ

   1. Tổng số trái phiếu đã phân phối: …….., chiếm....% tổng số trái phiếu được phép chào bán.

   2. Tổng số tiền thu từ việc bán trái phiếu: ……………..đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu đính kèm).

   3. Tổng chi phí: ………………………………………………………………. đồng.

   - Phí bảo lãnh phát hành: …………………………………..…………………………………………..

   - Phí phân phối trái phiếu: …………………………………..…………………………………………..

   - Phí kiểm toán: …………………………………..……………………………………………………….

   - Chi phí khác (nếu có) …………………………………..……………………………………………….

   4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: ………………………………………………………………đồng

   IV. DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI/TRÁI PHIẾU KÈM CHỨNG QUYỀN RIÊNG LẺ

   STT

   n nhà đầu tư

   Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

   Số lượng trái phiếu dự kiến phân phối

   Giá trị trái phiếu đã phân phối

   Ghi chú

   1

   2

   (Nêu rõ lý do thay đổi nhà đầu tư tham gia mua trái phiếu trong trường hợp danh sách các nhà đầu tư tham gia mua trái phiếu có thay đổi so với danh sách đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

   V. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH SAU ĐỢT CHÀO BÁNĐơn vị: 1.000 đồng

   Chỉ tiêu

   Trước đợt chào bán

   Sau đợt chào bán

   Tổng nợ:

   Nợ ngắn hạn:

   Nợ dài hạn:

   Trong đó trái phiếu:

   Tổng vốn cổ phần:

   Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần:

   Trong đó tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán: .... nghìn đồng, chiếm: .... % tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

   VI. TÀI LIỆU GỬI KÈM

   1. Xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;

   2. Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phân phối trái phiếu (nếu có);

   3. ……………

   ……….., ngày.... tháng.... năm 20...
   TÊN DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH
   (Người đại diện theo pháp luật)
   (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   3. Mẫu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán?

   Căn cứ Phụ lục 4 ban hành kèm theo Nghị định 153/2020/NĐ-CP có quy định như sau:

   TÊN CÔNG TY
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: ……/……

   …….., ngày ... tháng... năm 20...

   BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

   Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

   I. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

   1. Tên doanh nghiệp phát hành (đầy đủ): ……………………………………………………………

   2. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………….…..

   3. Điện thoại: ………………………… Fax: ………......…….. Website: ……………………………

   4. Vốn điều lệ: ……………………………………………………………………………….……đồng.

   5. Mã cổ phiếu (nếu có): ……………………………………………………………………………….

   6. Nơi mở tài khoản thanh toán: ……………………………… Số hiệu tài khoản: ………………..

   7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp....do Sở Kế hoạch và Đầu tư....cấp lần đầu ngày ……, cấp thay đổi lần thứ.... ngày ....(nêu thông tin thay đổi lần gần nhất).

   - Ngành nghề kinh doanh chính: ……………………….…………. Mã ngành: …….......…………

   - Sản phẩm/dịch vụ chính: ………………….........................................................................…….

   8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): ………………………………………………………………………………………………………….

   II. TRÁI PHIẾU DỰ KIẾN CHÀO BÁN

   1. Tên trái phiếu: …………………………………………………………………………………………

   2. Loại trái phiếu: …………………………………………………………………………………………

   3. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: ……………………………………………….. trái phiếu

   4. Mệnh giá trái phiếu: ……………………đồng

   5. Giá bán dự kiến: …………….đồng/trái phiếu

   6. Thời hạn trái phiếu: ……….năm

   7. Lãi suất: ………./năm.

   8. Kỳ trả lãi: ………………………………………………………………………………………………

   9. Thị trường phát hành: ………………………………………………………………………………..

   10. Mục đích phát hành: ………………………………………………………………………………..

   11. Ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu: ..………………………………………………………

   12. Ngày giao dịch dự kiến: …………………………………………………………………………….

   III. KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

   1. Số trái phiếu đã phân phối: ………………..................................................…………………..

   2. Giá phát hành: ……………………………………………………………………..……………….

   IV. TÀI LIỆU GỬI KÈM (nếu có)

   ……….., ngày.... tháng.... năm 20...
   TÊN DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH
   (Người đại diện theo pháp luật)
   (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn