Khi nào Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán công bố thông tin bất thường về quỹ đại chúng?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 29/10/2022

Khi nào Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán công bố thông tin bất thường về quỹ đại chúng? Thẩm quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán? Các trường hợp chào mua chứng khoán công khai và đăng ký với ủy ban chứng khoán nhà nước?

  • Khi nào Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán công bố thông tin bất thường về quỹ đại chúng?

   Tôi đang tìm hiểu về lĩnh vực chứng khoán theo quy định mới và có thắc mắc như sau: Trường hợp quỹ đại chúng có thay đổi người nội bộ là giám đốc của quỹ thì công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có phải công bố thông tin bất thường không? Nhờ hỗ trợ.

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản 2 Điều 124 Luật Chứng khoán 2019' onclick="vbclick('61993', '379622');" target='_blank'>Điều 124 Luật Chứng khoán 2019 thì công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán công bố thông tin bất thường về quỹ đại chúng khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

   - Thông qua quyết định của Đại hội nhà đầu tư;

   - Quyết định thay đổi vốn điều lệ của quỹ đóng;

   - Bị thu hồi Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ đại chúng ra công chúng;

   - Bị đình chỉ, hủy bỏ đợt chào bán chứng chỉ quỹ đại chúng; quỹ đại chúng chào bán không thành công;

   - Sửa đổi Điều lệ, Bản cáo bạch;

   - Thay đổi, bổ nhiệm mới người nội bộ của quỹ đại chúng; có quyết định khởi tố người nội bộ của quỹ đại chúng;

   - Quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, thay đổi thời hạn hoạt động, thanh lý tài sản của quỹ đại chúng;

   - Sự kiện khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

   Như vậy, căn cứ quy định trên thì khi quỹ đại chúng thay đổi người nội bộ thì công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải công bố thông tin bất thường về quỹ theo quy định.

   Thẩm quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

   Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định mới thì cơ quan nào có quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán? Xin cảm ơn!

   Trả lời:

   Căn cứ Điều 70 Luật Chứng khoán 2019' onclick="vbclick('61993', '379622');" target='_blank'>Điều 70 Luật Chứng khoán 2019 quy định thẩm quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán như sau:

   Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thẩm quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.

   Các trường hợp chào mua chứng khoán công khai và đăng ký với ủy ban chứng khoán nhà nước

   Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định mới thì có những trường hợp nào phải chào mua chứng khoán công khai và đăng ký với ủy ban chứng khoán nhà nước? Xin cảm ơn!

   Trả lời:

   Căn cứ Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019' onclick="vbclick('61993', '379622');" target='_blank'>Điều 35 Luật Chứng khoán 2019 quy định các trường hợp sau đây phải chào mua công khai và đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:

   - Tổ chức, cá nhân và người có liên quan theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g khoản 46 Điều 4 của Luật này dự kiến mua cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ đóng đang lưu hành dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ đóng đang lưu hành của 01 quỹ đóng;

   - Tổ chức, cá nhân và người có liên quan theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g khoản 46 Điều 4 của Luật này nắm giữ từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ đóng đang lưu hành của 01 quỹ đóng dự kiến mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ đóng đang lưu hành của 01 quỹ đóng;

   - Trừ trường hợp việc chào mua đã được thực hiện đối với toàn bộ số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ đóng đang lưu hành của 01 quỹ đóng, sau khi thực hiện chào mua công khai, tổ chức, cá nhân và người có liên quan theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g khoản 46 Điều 4 của Luật này nắm giữ từ 80% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ đóng đang lưu hành của 01 quỹ đóng phải mua tiếp số cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng do các cổ đông, nhà đầu tư còn lại nắm giữ trong thời hạn 30 ngày theo các điều kiện về giá chào mua và phương thức thanh toán tương tự với đợt chào mua công khai.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn