Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải duy trì bao nhiêu nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 15/11/2022

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải duy trì bao nhiêu nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ? Chi nhánh trong nước của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không hoạt động bao lâu sẽ bị thu hồi quyết định thành lập? Văn phòng đại diện trong nước của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bị thu hồi quyết định thành lập khi nào?

Xin chào ban biên tập, em mới xin vào làm trong một công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, hiện nay trong công ty luôn cứ duy trì một số lượng nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ, em khá tò mò thì không biết quy định pháp luật là phải có bao nhiêu nhân viên có chứng chỉ đó trong khi công ty hoạt động? Bây giờ xin giấy phép thành lập chi nhanh mà sau đó không chi nhánh không hoạt động trong một thời gian thì có bị thu hồi quyết định thành lập không? Xin được giải đáp.

  • Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải duy trì bao nhiêu nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ?
   (ảnh minh họa)
  • 1. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải duy trì bao nhiêu nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ?

   Căn cứ Điều 7 Thông tư 99/2020/TT-BTC' onclick="vbclick('7098E', '381119');" target='_blank'>Điều 7 Thông tư 99/2020/TT-BTC quy định Ban điều hành, nhân viên của công ty quản lý quỹ như sau:

   1. Công ty quản lý quỹ phải bổ nhiệm Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán (nếu có) đáp ứng quy định tại khoản 5 Điều 75 Luật Chứng khoán.

   2. Ngoài Tổng giám đốc (Giám đốc), các Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), công ty quản lý quỹ phải bảo đảm luôn có tối thiểu 05 nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ trong quá trình hoạt động.

   3. Công ty quản lý quỹ phải bố trí người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại các vị trí sau:

   a) Người điều hành quỹ; trưởng, phó trưởng các bộ phận nghiệp vụ về phân tích đầu tư, thẩm định đầu tư, quyết định đầu tư; nhân viên trực tiếp thực hiện phân tích đầu tư, thẩm định đầu tư, quyết định đầu tư phải có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ;

   b) Trưởng, phó trưởng bộ phận tư vấn đầu tư chứng khoán, nhân viên trực tiếp tư vấn đầu tư chứng khoán; trưởng, phó trưởng bộ phận thực hiện đầu tư, nhân viên trực tiếp thực hiện đầu tư cho khách hàng ủy thác phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp.

   4. Công ty quản lý quỹ phải miễn nhiệm Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, người điều hành quỹ trong thời hạn 07 ngày làm việc khi các cá nhân này vi phạm quy định tại Điều 12, khoản 2 Điều 98 Luật Chứng khoán hoặc thuộc trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành hình phạt tù hoặc bị cấm hành nghề kinh doanh chứng khoán theo quy định của pháp luật.

   5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay đổi Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, thay đổi người điều hành quỹ, công ty quản lý quỹ phải thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và gửi kèm các tài liệu sau:

   a) Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, người điều hành quỹ;

   b) Danh sách Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, người điều hành quỹ theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này; bản sao hợp lệ các tài liệu bảo đảm Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) phụ trách nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, người điều hành quỹ mới đáp ứng quy định của pháp luật về chứng khoán.

   Như vậy, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải bảo đảm luôn có tối thiểu 05 nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ trong quá trình hoạt động.

   2. Chi nhánh trong nước của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không hoạt động bao lâu sẽ bị thu hồi quyết định thành lập?

   Theo Điều 9 Thông tư 99/2020/TT-BTC' onclick="vbclick('7098E', '381119');" target='_blank'>Điều 9 Thông tư 99/2020/TT-BTC quy định Chi nhánh như sau:

   1. Tên chi nhánh trong nước của công ty quản lý quỹ phải bao gồm tên công ty quản lý quỹ kèm theo cụm từ “chi nhánh” và tuân thủ quy định về tên chi nhánh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

   2. Chi nhánh trong nước của công ty quản lý quỹ bị thu hồi quyết định thành lập trong các trường hợp sau:

   a) Công ty quản lý quỹ bị giải thể, phá sản hoặc bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán;

   b) Hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh có thông tin sai sự thật;

   c) Hoạt động sai mục đích, không đúng với nội dung quyết định thành lập chi nhánh;

   d) Không đáp ứng các điều kiện về trụ sở, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh chứng khoán được cấp phép sau thời hạn khắc phục tối đa là 03 tháng kể từ ngày không đáp ứng các điều kiện;

   đ) Không hoạt động trong vòng 03 tháng kể từ ngày được cấp quyết định thành lập chi nhánh.

   3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc bị thu hồi quyết định thành lập chi nhánh, công ty quản lý quỹ tiến hành đóng cửa chi nhánh và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

   Theo đó, chi nhánh trong nước của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không hoạt động trong vòng 03 tháng kể từ ngày được cấp quyết định thành lập chi nhánh sẽ bị thu hồi quyết định thành lập theo quy định.

   3. Văn phòng đại diện trong nước của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bị thu hồi quyết định thành lập khi nào?

   Tại Điều 8 Thông tư 99/2020/TT-BTC' onclick="vbclick('7098E', '381119');" target='_blank'>Điều 8 Thông tư 99/2020/TT-BTC quy định Văn phòng đại diện như sau:

   1. Tên văn phòng đại diện trong nước của công ty quản lý quỹ phải bao gồm tên công ty quản lý quỹ kèm theo cụm từ “văn phòng đại diện” và tuân thủ quy định về tên văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

   2. Văn phòng đại diện trong nước của công ty quản lý quỹ bị thu hồi quyết định thành lập trong các trường hợp sau đây:

   a) Công ty quản lý quỹ bị giải thể, phá sản hoặc bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán;

   b) Hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập văn phòng đại diện có thông tin sai sự thật;

   c) Hoạt động sai mục đích, không đúng với nội dung quyết định thành lập văn phòng đại diện.

   3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc bị thu hồi quyết định thành lập văn phòng đại diện, công ty quản lý quỹ tiến hành đóng cửa văn phòng đại diện và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

   Như vậy, Văn phòng đại diện trong nước của công ty quản lý quỹ bị thu hồi quyết định thành lập khi thuộc một trong các trường hợp quy định trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 7 Thông tư 99/2020/TT-BTC Tải về
  • Điều 9 Thông tư 99/2020/TT-BTC Tải về
  • Điều 8 Thông tư 99/2020/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn