Tiêu chí chính trị tư tưởng khi đánh giá xếp loại viên chức?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 02/06/2021

Tiêu chí chính trị tư tưởng để đánh giá xếp loại viên chức được quy định như thế nào vậy ạ?

  • Tiêu chí chính trị tư tưởng khi đánh giá xếp loại viên chức?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 90/2020/NĐ-CP quy định về tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó:

   Tiêu chí về chính trị tư tưởng:

   - Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình;

   - Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định lập trường; không dao động trước mọi khó khăn, thách thức;

   - Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân;

   - Có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản của Đảng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn