Quy định về chuẩn mực ứng xử và giao tiếp của cán bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường khi giải quyết yêu cầu của công dân?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 26/10/2022

Quy định về chuẩn mực ứng xử và giao tiếp của cán bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường khi giải quyết yêu cầu của công dân? Quy định về chuẩn mực ứng xử và giao tiếp của cán bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường khi giao tiếp và ứng xử giữa cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp? Quy định về chuẩn mực ứng xử và giao tiếp của cán bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường khi giao tiếp qua điện thoại, thư điện tử công vụ và trên mạng xã hội?

Nhờ anh/chị tư vấn!

  • 1. Quy định về chuẩn mực ứng xử và giao tiếp của cán bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường khi giải quyết yêu cầu của công dân?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định 347/QĐ-BTNMT năm 2020 chuẩn mực ứng xử và giao tiếp của cán bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường khi giải quyết yêu cầu của công dân như sau:

   a) Khi giao tiếp để giải quyết các yêu cầu của tổ chức và công dân, công chức, viên chức phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình giải thích cặn kẽ những thắc mắc. Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

   b) Không được có thái độ hách dịch, dọa nạt, gây căng thẳng, khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của tổ chức và công dân; không được thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của tổ chức và công dân. Nghiêm cấm việc lợi dụng nhiệm vụ, vị trí công tác để nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi.

   c) Công chức, viên chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân phải nghiêm túc, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của tổ chức, công dân để hướng dẫn, tham mưu giải quyết thấu đáo theo đúng quy định của pháp luật.

   d) Hướng dẫn công khai quy trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, quy trình thủ tục hành chính đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm các đề nghị của tổ chức và công dân được giải quyết đúng pháp luật.

   đ) Không được từ chối giải quyết các yêu cầu của tổ chức và công dân thuộc chức trách, nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng; không được làm mất, hư hỏng hoặc làm sai lệnh hồ sơ, tài liệu liên quan.

   e) Trường hợp hồ sơ giải quyết có sai sót, chậm, muộn phải thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi theo quy định.

   2. Quy định về chuẩn mực ứng xử và giao tiếp của cán bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường khi giao tiếp và ứng xử giữa cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp?

   Theo Khoản 2 Điều 5 Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định 347/QĐ-BTNMT năm 2020 chuẩn mực ứng xử và giao tiếp của cán bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường khi giao tiếp và ứng xử giữa cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp như sau:

   a) Đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý

   - Phải gương mẫu đi đầu trong việc nêu gương về mọi mặt; xây dựng môi trường làm việc của đơn vị chuyên nghiệp và thân thiện.

   - Giữ gìn đoàn kết nội bộ; thực hiện dân chủ ở cơ sở, tôn trọng, lắng nghe và tiếp thu ý kiến đúng đắn của công chức, viên chức cấp dưới; ứng xử theo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công bằng và minh bạch; không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chuyên quyền, độc đoán, coi thường cấp dưới; không được trù dập, lợi dụng việc góp ý, phê bình làm tổn hại đến uy tín của cấp dưới.

   - Phân công nhiệm vụ cho cấp dưới rõ ràng và thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc thực hiện; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công chức, viên chức để bố trí, sử dụng nhằm phát huy năng lực, sở trường của từng cá nhân.

   - Công tâm, khách quan trong quản lý, sử dụng, đánh giá công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín.

   b) Giữa công chức, viên chức với cấp trên

   - Tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không né tránh, thoái thác nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lòng.

   - Trong giao tiếp và khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, cấp dưới phải có thái độ lịch sự, tôn trọng cấp trên; chủ động, thẳng thắn, chân thành đóng góp ý kiến với cấp trên để kịp thời khắc phục tồn tại hạn chế, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành và xây dựng cơ quan, đơn vị; không được lợi dụng việc góp ý, phê bình làm tổn hại đến uy tín, danh dự của cấp trên.

   - Chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

   c) Giữa công chức, viên chức với đồng nghiệp

   - Phải có tinh thần, thái độ hợp tác, phối hợp, tương trợ lẫn nhau trong thực thi nhiệm vụ; không bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ trong cơ quan, đơn vị.

   - Phải tôn trọng và bảo vệ danh dự, uy tín của đồng nghiệp; cởi mở, chân thành, thân thiện; lắng nghe và tiếp thu ý kiến đúng đắn của đồng nghiệp, của tập thể; thẳng thắn góp ý với đồng nghiệp trên tinh thần xây dựng, khách quan; không được lợi dụng việc góp ý, phê bình làm tổn hại đến uy tín của đồng nghiệp.

   3. Quy định về chuẩn mực ứng xử và giao tiếp của cán bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường khi giao tiếp qua điện thoại, thư điện tử công vụ và trên mạng xã hội?

   Theo Khoản 3 Điều 5 Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định 347/QĐ-BTNMT năm 2020 chuẩn mực ứng xử và giao tiếp của cán bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường khi giao tiếp qua điện thoại, thư điện tử công vụ và trên mạng xã hội như sau:

   a) Khi giao tiếp qua điện thoại, công chức, viên chức phải xưng tên, chức danh, chức vụ, cơ quan, đơn vị nơi công tác; trao đổi ngắn gọn, tập trung vào nội dung công việc; âm lượng vừa đủ nghe, không gắt gỏng hay nói trống không, không ngắt điện thoại đột ngột.

   b) Quản lý và sử dụng hộp thư điện tử công vụ theo đúng quy định; thực hiện việc gửi, trả lời thư điện tử công vụ kịp thời, lịch sự.

   c) Không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ; không sử dụng, lợi dụng mạng xã hội để nói sai sự thật về tổ chức, cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của đơn vị, của Bộ và của Ngành.

   d) Không phát tán, đăng tải, chia sẻ thông tin, hình ảnh mang tính nội bộ của Bộ, của Ngành, của đơn vị lên các trang mạng xã hội.

   đ) Không sử dụng trang thiết bị, điện thoại Cơ quan, thư điện tử công vụ để giải quyết việc riêng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn