Nhiệm vụ của chức danh trưởng phòng Chính sách thuế?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 18/09/2019

Tôi đang tìm hiểu tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo của Bộ tài chính, mong anh chị cho tôi biết theo quy định mới nhất của pháp luật thì trưởng phòng Chính sách thuế có nhiệm vụ gì?

 

 

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Quyết định 789/QĐ-BTC 2019 quy định Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Phòng Bộ Tài chính quy định về nhiệm vụ của trưởng phòng Chính sách thuế cụ thể như sau:

   ...

   2. Nhiệm vụ:

   a. Tổ chức quản lý, điều hành công việc của phòng; quản lý, bố trí sử dụng có hiệu quả đối với công chức, viên chức và người lao động trong phòng.

   b. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các công chức, viên chức và người lao động trong phòng; hướng dẫn, đôn đốc công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

   c. Kiểm soát việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quá trình giải quyết các công việc của phòng.

   d. Quản lý việc chấp hành chế độ về thời gian làm việc; nội quy, quy chế làm việc của cơ quan.

   đ. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, phân cấp của Thủ trưởng đơn vị.

   e. Sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao của phòng và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện.

   g. Quản lý, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả tài sản được Bộ, đơn vị giao theo quy định.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn