Nguyên tắc hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng kiểm ngư như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 06/12/2022

Nguyên tắc hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng kiểm ngư như thế nào? Yêu cầu khi thực thi công vụ trong hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng kiểm ngư như thế nào? Xây dựng, ban hành kế hoạch chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng kiểm ngư như thế nào? Thẩm quyền thành lập đoàn tuần tra biển của lực lượng kiểm ngư như thế nào? Thành phần đoàn tuần tra biển của lực lượng kiểm ngư như thế nào?

Nhờ tư vấn giúp theo quy định mới nhất của luật.

  • 1. Nguyên tắc hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng kiểm ngư như thế nào?

   Tại Điều 4 Thông tư 18/2022/TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ 09/01/2023) quy định nguyên tắc hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng kiểm ngư như sau:

   1. Tổ chức hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát phải bảo đảm an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển.

   2. Tổ chức hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát công khai, minh bạch, đúng kế hoạch và phù hợp quy định của pháp luật.

   3. Ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo đúng quy định của pháp luật .

   2. Yêu cầu khi thực thi công vụ trong hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng kiểm ngư như thế nào?

   Tại Điều 5 Thông tư 18/2022/TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ 09/01/2023) quy định yêu cầu khi thực thi công vụ trong hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng kiểm ngư như sau:

   1. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, kế hoạch đã được phê duyệt.

   2. Có thái độ tôn trọng, đúng mực khi thực thi công vụ.

   3. Không làm ảnh hưởng và tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân và tàu thuyền hoạt động hợp pháp trên biển.

   4. Không lợi dụng vị trí công tác để trục lợi.

   3. Xây dựng, ban hành kế hoạch chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng kiểm ngư như thế nào?

   Tại Điều 6 Thông tư 18/2022/TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ 09/01/2023) quy định xây dựng, ban hành kế hoạch chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng kiểm ngư như sau:

   1. Căn cứ xây dựng kế hoạch chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát

   Kế hoạch chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát được xây dựng dựa trên một trong những căn cứ sau:

   a) Kế hoạch tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hằng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

   b) Đề nghị của cơ quan có thẩm quyền;

   c) Theo chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên.

   2. Thẩm quyền ban hành kế hoạch chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát

   a) Cục trưởng Cục Kiểm ngư ban hành kế hoạch chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của Cục Kiểm ngư;

   b) Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư Vùng ban hành kế hoạch chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của Chi cục Kiểm ngư Vùng;

   c) Người đứng đầu cơ quan Kiểm ngư hoặc người đứng đầu cơ quan quản lý thủy sản địa phương ban hành kế hoạch chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của địa phương.

   3. Kế hoạch chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

   4. Thẩm quyền thành lập đoàn tuần tra biển của lực lượng kiểm ngư như thế nào?

   Tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư 18/2022/TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ 09/01/2023) quy định thẩm quyền thành lập đoàn tuần tra biển của lực lượng kiểm ngư như sau:

   a) Cục trưởng Cục Kiểm ngư quyết định thành lập đoàn tuần tra theo kế hoạch chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của Cục Kiểm ngư;

   b) Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư Vùng quyết định thành lập đoàn tuần tra theo kế hoạch chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của Chi cục Kiểm ngư Vùng;

   c) Người đứng đầu cơ quan Kiểm ngư hoặc người đứng đầu cơ quan quản lý thủy sản địa phương quyết định thành lập đoàn tuần tra theo kế hoạch chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của địa phương.

   5. Thành phần đoàn tuần tra biển của lực lượng kiểm ngư như thế nào?

   Tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 18/2022/TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ 09/01/2023) quy định thành phần đoàn tuần tra biển của lực lượng kiểm ngư như sau:

   Đoàn tuần tra gồm: Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn và các thành viên. Trưởng đoàn tuần tra là người chỉ huy đoàn tuần tra, chấp hành sự chỉ đạo điều hành và chịu trách nhiệm trước người quyết định thành lập đoàn tuần tra và trước pháp luật. Quyết định thành lập đoàn tuần tra theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn