Mẫu quyết định thành lập Đoàn (Tổ) xác minh nội dung tố cáo và biên bản xác minh nội dung tố cáo được quy định như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 05/11/2022

Mẫu quyết định thành lập Đoàn (Tổ) xác minh nội dung tố cáo và biên bản xác minh nội dung tố cáo được quy định như thế nào? Mẫu trưng cầu giám định và báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo của Đoàn (Tổ) xác minh là gì? Mẫu báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo của cơ quan được giao xác minh nội dung tố cáo và kết luận nội dung tố cáo ra sao?

Nhờ tư vấn giúp tôi, tôi cảm ơn.

  • 1. Mẫu quyết định thành lập Đoàn (Tổ) xác minh nội dung tố cáo và biên bản xác minh nội dung tố cáo được quy định như thế nào?

   Tại Mẫu 7 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 31/2019/NĐ-CP quy định về mẫu quyết định thành lập Đoàn (Tổ) xác minh nội dung tố cáo như sau:

   TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
   CHỦ QUẢN (1)
   TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: ……/QĐ-...(3)...

   …(4)…, ngày … tháng … năm …

   QUYẾT ĐỊNH

   Thành lập Đoàn (Tổ) xác minh nội dung tố cáo

   …………..(5)…………

   Căn cứ Luật Tố cáo ngày 12 tháng 6 năm 2018;

   Căn cứ Nghị định số.../2019/NĐ-CP ngày ...tháng ... năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo;

   Căn cứ ………………………………………..(6) …………………………………….;

   Căn cứ ………………………………………..(7) …………………………………….;

   Xét đề nghị của……………………………….(8) …………………………………….,

   QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Thành lập Đoàn (Tổ) xác minh nội dung tố cáo, gồm: …………………….

   1. Ông (bà)…………….chức vụ………………………..- Trưởng đoàn (Tổ trưởng);

   2. Ông (bà)…………….chức vụ………………………..- Thành viên;

   ……………………………………………………………………………………………..

   Điều 2. Đoàn (Tổ) xác minh có nhiệm vụ kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo

   ……………………………………………….(9)………………………………………….

   Thời gian tiến hành xác minh là……… ngày, kể từ ngày ký Quyết định này.

   Đoàn (Tổ) xác minh thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 1 và điểm a, b, c, khoản 2 Điều 11 của Luật Tố cáo.

   Điều 3. Các ông (bà) ...(10)...,...(11)...., cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


   Nơi nhận:
   - Như Điều 3;
   ………………;
   - Lưu: VT, hồ sơ.

   CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
   (Chữ ký, dấu)
   Họ và tên

   Ghi chú:

   (1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

   (2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành quyết định.

   (3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành quyết định.

   (4) Địa danh.

   (5) Chức danh của người ban hành quyết định.

   (6) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành quyết định.

   (7) Văn bản giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo.

   (8) Người đề nghị thành lập Đoàn (Tổ) xác minh nội dung tố cáo.

   (9) Các nội dung tố cáo được giao xác minh.

   (10) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thi hành quyết định xác minh.

   (11) Tên cơ quan, tổ chức bị tố cáo; họ tên, chức vụ, chức danh của cá nhân bị tố cáo.

   Tại Mẫu 8 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 31/2019/NĐ-CP quy định về mẫu biên bản xác minh nội dung tố cáo như sau:

   TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
   CHỦ QUẢN (1)
   ĐOÀN (TỔ) XÁC MINH
   NỘI DUNG TỐ CÁO
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   …(2)…, ngày … tháng … năm …

   BIÊN BẢN

   …………..(3)………….

   Vào hồi....giờ....ngày…tháng....năm ……, tại …………………………………………….

   Đoàn (Tổ) xác minh tố cáo được thành lập theo Quyết định số ..../QĐ... ngày.../.../... của……….., gồm:

   1. Ông (bà) …………………………………………………… chức vụ ……………………

   2. Ông (bà) ……………………………………………………. chức vụ …………………...

   Tiến hành làm việc với: …………………(4) ………………………………………………..

   Nội dung làm việc: ……………………….(5) ……………………………………………….

   Buổi làm việc kết thúc hồi... giờ... phút cùng ngày (hoặc ngày …/.../…) ………………………………………………………………………………………………….

   Biên bản này đã được đọc cho những người cùng làm việc nghe và xác nhận dưới đây.

   Biên bản được lập thành.... bản và giao cho...(6)..../.

   NHỮNG NGƯỜI CÙNG LÀM VIỆC
   (Chữ ký hoặc điểm chỉ) (*)
   Họ và tên

   ĐOÀN (TỔ) XÁC MINH (**)
   (Từng thành viên làm việc ký)
   Họ và tên

   Ghi chú:

   (1) Tên cơ quan, tổ chức ban hành Quyết định thành lập Đoàn (Tổ) xác minh.

   (2) Địa danh.

   (3) Tên biên bản, ví dụ: Biên bản làm việc trực tiếp với người tố cáo, người bị tố cáo, Biên bản làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân, để thu thập thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung tố cáo...

   (4) Họ, tên, chức danh, địa chỉ, số điện thoại liên hệ (nếu có) của những người cùng làm việc. Người cùng làm việc có thể là: người tố cáo, người bị tố cáo... Đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân có liên quan.

   (5) Ghi nội dung làm việc; ý kiến của những người cùng làm việc, của thành viên Đoàn (Tổ) xác minh.

   (6) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được Đoàn (Tổ) xác minh giao biên bản.

   (*) Trường hợp có người không ký thì phải ghi rõ trong biên bản.

   (**) Đại diện Đoàn (Tổ) xác minh nội dung tố cáo ký vào từng trang của Biên bản.

   2. Mẫu trưng cầu giám định và báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo của Đoàn (Tổ) xác minh là gì?

   Tại Mẫu 9 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 31/2019/NĐ-CP quy định về mẫu trưng cầu giám định nội dung tố cáo của Đoàn (Tổ) xác minh như sau:

   TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
   CHỦ QUẢN (1)
   TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: ……/...(3)...

   …(4)…, ngày … tháng … năm …

   Kính gửi: …………………………(5)…………………………..

   Để có cơ sở cho việc kết luận nội dung tố cáo bảo đảm chính xác, khách quan,...(2)…… trưng cầu giám định các thông tin, tài liệu, bằng chứng sau đây: ………………………… (6)

   Vậy đề nghị ……….(5)…………….. tiến hành giám định và gửi kết quả cho ………………………(2)………………………. trước ngày...tháng... năm....

   ………...(2)……….. cử ông (bà)...(7)... là thành viên Đoàn (Tổ) xác minh tố cáo trực tiếp bàn giao các tài liệu, bằng chứng và nhận kết quả giám định./.


   Nơi nhận:
   - Như trên;
   - ………........(8);
   - Lưu: VT, hồ sơ.

   CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
   (Chữ ký, dấu)
   Họ và tên

   Ghi chú:

   (1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

   (2) Tên cơ quan, tổ chức trưng cầu giám định.

   (3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức trưng cầu giám định.

   (4) Địa danh.

   (5) Tên cơ quan, tổ chức được trưng cầu giám định.

   (6) Các thông tin, tài liệu, bằng chứng đề nghị giám định và nội dung cần giám định.

   (7) Họ tên, chức vụ, chức danh của người được cử bàn giao thông tin, tài liệu, bằng chứng, tiếp nhận kết quả giám định.

   (8) Người giải quyết tố cáo, người tố cáo và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

   Tại Mẫu 10 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 31/2019/NĐ-CP quy định về mẫu báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo của Đoàn (Tổ) xác minh như sau:

   TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
   CHỦ QUẢN (1)
   ĐOÀN (TỔ) XÁC MINH
   NỘI DUNG TỐ CÁO
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   ….(2)…, ngày … tháng … năm …

   BÁO CÁO

   Kết quả xác minh nội dung tố cáo

   Kính gửi: …………………………..(3)…………………..

   Thực hiện Quyết định số.../QĐ... ngày …/…/……… của ………………………………….(4)

   Từ ngày .../.../... đến ngày .../…/……., Đoàn (Tổ) xác minh đã tiến hành xác minh nội dung tố cáo đối với: …………………………………………………………………………………………..(5)

   Đoàn (Tổ) xác minh nội dung tố cáo báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo, như sau:

   1. Kết quả xác minh: …………………..(6)........................................................................

   2. Nhận xét, đánh giá: …………………(7)……………………………………………………

   3. Kiến nghị: …………………………….(8)……………………………………………………

   Trên đây là báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo, đề nghị... (3)... xem xét, chỉ đạo./.


   Nơi nhận:
   - Như trên;
   - ……………;
   - Lưu: VT, hồ sơ.

   TRƯỞNG ĐOÀN (TỔ) XÁC MINH (*)
   (Chữ ký)
   Họ và tên

   Ghi chú:

   (1) Tên cơ quan, tổ chức ban hành Quyết định thành lập Đoàn (Tổ) xác minh.

   (2) Địa danh.

   (3) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành Quyết định thành lập Đoàn (Tổ) xác minh.

   (4) Người ban hành, trích yếu Quyết định thành lập Đoàn (Tổ) xác minh.

   (5) Tên cơ quan, tổ chức hoặc họ tên, chức vụ, chức danh, địa chỉ của cá nhân bị tố cáo và tóm tắt nội dung tố cáo.

   (6) Kết quả xác minh theo từng nội dung tố cáo, nội dung giải trình của người bị tố cáo.

   (7) Nhận xét, đánh giá theo từng nội dung tố cáo, trong đó nêu rõ căn cứ pháp luật để xác định có hay không có hành vi vi phạm pháp luật, nội dung tố cáo là tố cáo đúng, đúng một phần hoặc sai; việc cố ý tố cáo sai (nếu có); nhận xét, đánh giá về hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác (nếu có); xác định trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến nội dung tố cáo.

   (8) Kiến nghị xử lý đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

   (*) Trưởng Đoàn (Tổ) xác minh nội dung tố cáo ký vào từng trang của Báo cáo.

   3. Mẫu báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo của cơ quan được giao xác minh nội dung tố cáo và kết luận nội dung tố cáo ra sao?

   Tại Mẫu 11 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 31/2019/NĐ-CP quy định về mẫu báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo của cơ quan được giao xác minh nội dung báo cáo như sau:

   TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
   CHỦ QUẢN (1)
   TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: ……/BC- ...(3)...

   …(4)…, ngày … tháng … năm …

   BÁO CÁO

   Kết quả xác minh nội dung tố cáo

   Kính gửi: ……………..(5)……………………………….

   Thực hiện nhiệm vụ được giao xác minh nội dung tố cáo tại …………………………..(6)

   ... (2) ... đã thành lập Đoàn (Tổ) xác minh nội dung tố cáo đối với: …………………….(7)

   Căn cứ Báo cáo của Đoàn (Tổ) xác minh về kết quả xác minh nội dung tố cáo và các thông tin, tài liệu, bằng chứng có liên quan,... (2)... báo cáo ... (5) ……………………………. như sau: ……………………………….

   1. Kết quả xác minh: ………………………. (8) ……………………………………………..

   2. Nhận xét, đánh giá: …………………….. (9) ……………………………………………..

   3. Kiến nghị: ……………………………….. (10) …………………………………………….

   Trên đây là báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo, đề nghị ... (5) ... xem xét, kết luận./.


   Nơi nhận:
   - Như trên;
   - ……………..;
   - Lưu: VT, hồ sơ.

   CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
   (Chữ ký, dấu)
   Họ và tên

   Ghi chú:

   (1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

   (2) Tên cơ quan, tổ chức báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo.

   (3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo.

   (4) Địa danh.

   (5) Người giải quyết tố cáo.

   (6) Văn bản giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo.

   (7) Tên cơ quan, tổ chức hoặc họ tên, chức vụ, chức danh, địa chỉ của cá nhân bị tố cáo và tóm tắt nội dung tố cáo.

   (8) Kết quả xác minh theo từng nội dung tố cáo, nội dung giải trình của người bị tố cáo.

   (9) Nhận xét, đánh giá theo từng nội dung tố cáo, trong đó nêu rõ căn cứ pháp luật để xác định có hay không có hành vi vi phạm pháp luật, nội dung tố cáo là tố cáo đúng, đúng một phần hoặc sai; việc cố ý tố cáo sai (nếu có); nhận xét, đánh giá về hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác (nếu có); xác định trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến nội dung tố cáo.

   (10) Kiến nghị xử lý đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

   Tại Mẫu 12 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 31/2019/NĐ-CP quy định về mẫu kết luận nội dung tố cáo như sau:

   TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
   CHỦ QUẢN (1)
   TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: ……./KL-….(3)….

   …(4)…, ngày … tháng … năm …

   KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO

   Đối với …………(5)………………………

   Ngày.../../..., …………….(2)... đã ban hành Quyết định số.../QĐ-... thụ lý tố cáo đối với ……………………..(5) ……………………………………………………………………………..

   Căn cứ nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo, các tài liệu, chứng cứ có liên quan và đối chiếu với các quy định của pháp luật,... (2)... kết luận nội dung tố cáo như sau:

   1. Kết quả xác minh nội dung tố cáo: (6) ………………………………………………………...

   2. Căn cứ pháp luật để xác định có hay không có hành vi vi phạm pháp luật (7)

   3. Kết luận: ……………………………(8) …………………………………………………………

   4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền cần thực hiện và kiến nghị: …………………….(9)


   Nơi nhận:
   - …(1)…;
   - ...(10)…;
   - …(11)…;
   - ...(12)...;
   - …(13)…;
   - …(14)…;
   - Lưu: VT, hồ sơ.

   NGƯỜI GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
   (Chữ ký)
   Họ và tên

   Ghi chú:

   (1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

   (2) Tên cơ quan, tổ chức kết luận nội dung tố cáo.

   (3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức kết luận nội dung tố cáo.

   (4) Địa danh.

   (5) Tên cơ quan, tổ chức bị tố cáo hoặc họ tên, chức vụ, chức danh, địa chỉ cá nhân bị tố cáo.

   (6) Kết quả xác minh theo từng nội dung tố cáo, nội dung giải trình của người bị tố cáo.

   (7) Nêu rõ căn cứ pháp luật để xác định có hay không có hành vi vi phạm pháp luật.

   (8) Kết luận từng nội dung tố cáo, trong đó nêu rõ nội dung tố cáo là tố cáo đúng, đúng một phần hoặc sai; việc cố ý tố cáo sai (nếu có) kết luận về hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác (nếu có); nguyên nhân; trách nhiệm của người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong những nội dung tố cáo đúng hoặc đúng một phần; thiệt hại về vật chất, tinh thần do hành vi vi phạm pháp luật gây ra; đối tượng bị thiệt hại; những nội dung vi phạm pháp luật, sai lầm hoặc không phù hợp của việc giải quyết tố cáo trước đó (nếu có) và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

   (9) Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền cần thực hiện; kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân khác áp dụng các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm pháp luật; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật, áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

   (10) Cơ quan thanh tra nhà nước cấp trên.

   (11) Cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp.

   (12) Người bị tố cáo (trong trường hợp văn bản Kết luận có thông tin thuộc bí mật nhà nước, thông tin có hại cho người tố cáo thì phải trích văn bản, lược bỏ thông tin đó trước khi gửi cho người bị tố cáo).

   (13) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý người bị tố cáo.

   (14) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan được nhận kết luận.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn