Mẫu quyết định gia hạn giải quyết tố cáo và đơn rút tố cáo như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 05/11/2022

Mẫu quyết định gia hạn giải quyết tố cáo và đơn rút tố cáo như thế nào? Mẫu biên bản ghi nhận việc rút tố cáo và quyết định thụ lý tố cáo là gì? Mẫu thông báo việc thụ lý tố cáo và thông báo về nội dung tố cáo ra sao?

Nhờ tư vấn giúp tôi, tôi cảm ơn.

  • 1. Mẫu quyết định gia hạn giải quyết tố cáo và đơn rút tố cáo như thế nào?

   Tại Mẫu 1 Phụ lục kèm theo Nghị định 31/2019/NĐ-CP quy định về mẫu Quyết định gia hạn giải quyết tố cáo như sau:

   TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
   CHỦ QUẢN (1)
   TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: …../QĐ-...(3)...

   …(4)…, ngày … tháng … năm …

   QUYẾT ĐỊNH

   Gia hạn giải quyết tố cáo

   ..………………..(5)…………………

   Căn cứ Điều 30 của Luật Tố cáo ngày 12 tháng 6 năm 2018;

   Căn cứ Điều 3 Nghị định số.../2019/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo;

   Căn cứ………………………………………..(6)…………………………………………..;

   Xét đề nghị của………………………………(7)…………………………………………..;

   QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Gia hạn giải quyết tố cáo đối với ……………………………………………………………… vụ việc tố cáo đã được thụ lý tại Quyết định ……………………………………..(8)...

   Thời gian gia hạn là ……………..ngày, kể từ ngày ……………………..………………………..(9)..

   Điều 2. ...(10)... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


   Nơi nhận:
   - Như Điều 2;
   - ……………;
   - Lưu: VT, hồ sơ.

   CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
   (Chữ ký, dấu)
   Họ và tên

   Ghi chú:

   (1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

   (2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành quyết định.

   (3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành quyết định.

   (4) Địa danh.

   (5) Chức danh của người ban hành quyết định.

   (6) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành quyết định.

   (7) Người đề nghị gia hạn.

   (8) Số, ngày, tháng, năm ban hành và người ban hành quyết định thụ lý.

   (9) Ngày hết hạn giải quyết tố cáo theo quyết định thụ lý.

   (10) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

   Tại Mẫu 2 Phụ lục kèm theo Nghị định 31/2019/NĐ-CP quy định về mẫu Rút đơn tố cáo như sau:

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   …(1)…, ngày... tháng...năm...

   ĐƠN RÚT TỐ CÁO

   Kính gửi: …………………..(2)……………………….

   Tên tôi là:…………………………………………(3) …………………………………………….

   Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..

   Tôi đề nghị với …………………….(2)....cho tôi rút nội dung tố cáo ………………………(4)

   NGƯỜI RÚT TỐ CÁO (3)
   (Chữ ký hoặc điểm chỉ)
   Họ và tên

   Ghi chú:

   (1) Địa danh.

   (2) Chức vụ, chức danh của người giải quyết tố cáo.

   (3) Họ và tên người làm đơn rút tố cáo. Trường hợp nhiều người tố cáo thì có chữ ký (hoặc điểm chỉ) của người đại diện hoặc những người tố cáo.

   (4) Ghi rõ từng nội dung tố cáo được rút hoặc rút toàn bộ nội dung tố cáo trong đơn tố cáo ngày ...tháng... năm....

   2. Mẫu biên bản ghi nhận việc rút tố cáo và quyết định thụ lý tố cáo là gì?

   Tại Mẫu 3 Phụ lục kèm theo Nghị định 31/2019/NĐ-CP quy định về mẫu ghi nhận việc rút tố cáo như sau:

   TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
   CHỦ QUẢN (1)
   TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   ….(3)…., ngày … tháng … năm …

   BIÊN BẢN

   Ghi nhận việc rút tố cáo

   Vào hồi... giờ ... ngày ... tháng ... năm …….., tại ………………………………………………(3)

   Tôi là …..(4) đã làm việc trực tiếp với ……………..(5) về việc đề nghị rút nội dung tố cáo. Ông (bà) ....(5) đề nghị với ……..(6) cho rút ……..(7)………………..

   Buổi làm việc kết thúc hồi ……. giờ …… phút cùng ngày (hoặc ngày ……./.../….) …………………………………………………………………………………………………

   Biên bản này đã được đọc cho người rút tố cáo nghe và xác nhận dưới đây.

   Biên bản được lập thành ... bản và giao cho ...(5) 01 bản./.

   NGƯỜI RÚT TỐ CÁO (5)
   (Chữ ký hoặc điểm chỉ)
   Họ và tên

   NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN (4)
   (Chữ ký)
   Họ và tên

   Ghi chú:

   (1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

   (2) Tên cơ quan, tổ chức người lập biên bản công tác.

   (3) Địa danh.

   (4) Họ và tên, chức danh, chức vụ, cơ quan, tổ chức của người lập biên bản ghi nhận việc rút tố cáo.

   (5) Họ và tên của người rút tố cáo hoặc người đại diện.

   (6) Chức vụ, chức danh của người giải quyết tố cáo.

   (7) Ghi rõ từng nội dung tố cáo được rút hoặc rút toàn bộ nội dung tố cáo trong đơn tố cáo ngày ...tháng…năm....

   Tại Mẫu 4 Phụ lục kèm theo Nghị định 31/2019/NĐ-CP quy định về mẫu quyết định thụ lý tố cáo như sau:

   TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
   CHỦ QUẢN (1)
   TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: …../QĐ-...(3)...

   …(4)…, ngày … tháng … năm …

   QUYẾT ĐỊNH

   Thụ lý tố cáo

   ………………….(5)………………….

   Căn cứ Điều 29 Luật Tố cáo ngày 12 tháng 6 năm 2018;

   Căn cứ Điều 9 Nghị định số.../2019/NĐ-CP ngày... tháng ... năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo;

   Căn cứ …………………………………….(6) ………………………………………………..

   Xét đề nghị của …………………………..(7) ……………………………………………….

   QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Thụ lý tố cáo đối với: ………(8) ngày...tháng...năm …………………………….

   Nội dung tố cáo được thụ lý: ……….(9) …………………………………………………..

   Thời hạn giải quyết tố cáo là ……………………………………………………………….

   Điều 2. Các ông (bà).........(10)... và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


   Nơi nhận:
   - Như Điều 2;
   - …………….;
   - Lưu: VT, hồ sơ.

   CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
   (Chữ ký, dấu)
   Họ và tên

   Ghi chú:

   (1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

   (2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành quyết định.

   (3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành quyết định.

   (4) Địa danh.

   (5) Chức danh của người ban hành quyết định.

   (6) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ban hành quyết định.

   (7) Người đề nghị thụ lý.

   (8) Người bị tố cáo.

   (9) Các nội dung tố cáo được thụ lý.

   (10) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị bị tố cáo; họ tên, chức vụ, chức danh, địa chỉ của cá nhân bị tố cáo.

   3. Mẫu thông báo việc thụ lý tố cáo và thông báo về nội dung tố cáo ra sao?

   Tại Mẫu 5 Phụ lục kèm theo Nghị định 31/2019/NĐ-CP quy định về mẫu thông báo việc thụ lý tố cáo như sau:

   TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
   CHỦ QUẢN (1)
   TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: …../TB-...(3)...

   …(4)…, ngày … tháng … năm …

   THÔNG BÁO

   Việc thụ lý tố cáo

   ....(5)...đã nhận được đơn tố cáo của ……..(6) ngày …… tháng.... năm ….., tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của ....(7)....

   Theo quy định của pháp luật, ……………………………………………..(8) …………………

   Vậy thông báo để …………………(6) biết và thực hiện quyền, nghĩa vụ của người tố cáo theo quy định của pháp luật./.


   Nơi nhận:
   - ……(6);
   - ……………;
   - Lưu: VT.

   CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
   (Chữ ký, dấu)
   Họ và tên

   Ghi chú:

   (1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

   (2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành thông báo.

   (3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành thông báo.

   (4) Địa danh.

   (5) Tên cơ quan, tổ chức ban hành thông báo.

   (6) Họ và tên của người tố cáo hoặc người đại diện.

   (7) Tên cơ quan, tổ chức bị tố cáo, họ tên, chức vụ, chức danh, địa chỉ cá nhân bị tố cáo.

   (8) Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo, thụ lý hoặc không thụ lý tố cáo. Trường hợp thụ lý thì ghi rõ nội dung thụ lý và thời hạn giải quyết tố cáo. Trường hợp không thụ lý tố cáo thì ghi rõ lý do không thụ lý. Trường hợp do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển đến thì phải ghi tố cáo do cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền chuyển đến.

   Tại Mẫu 6 Phụ lục kèm theo Nghị định 31/2019/NĐ-CP quy định về mẫu thông báo việc nội dung tố cáo như sau:

   TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
   CHỦ QUẢN (1)
   TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số: …../TB-...(3)...

   …(4)…, ngày … tháng … năm …

   THÔNG BÁO

   Về nội dung tố cáo

   ....(5)...đã nhận được đơn tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của …….(6)……………………………………………………………………………………………..

   Theo quy định của pháp luật, …………………………………….(7) …………………………

   Vậy thông báo để ……………..(6) biết và thực hiện quyền, nghĩa vụ của người bị tố cáo theo quy định của pháp luật./.


   Nơi nhận:
   - …….(6);
   - ……………;
   - Lưu: VT.

   CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
   (Chữ ký, dấu)
   Họ và tên

   Ghi chú:

   (1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

   (2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành thông báo.

   (3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành thông báo.

   (4) Địa danh.

   (5) Tên cơ quan, tổ chức ban hành thông báo.

   (6) Họ và tên của người bị tố cáo.

   (7) Người có thẩm quyền giải quyết tố cáo đã thụ lý tố cáo (ghi rõ nội dung thụ lý tố cáo và thời hạn giải quyết tố cáo).

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn