Mẫu kế hoạch chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển dành cho lực lượng kiểm ngư

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 07/12/2022

Mẫu kế hoạch chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển dành cho lực lượng kiểm ngư? Mẫu quyết định thành lập đoàn tuần tra trên biển của lực lượng kiểm ngư? Mẫu lệnh điều động tàu tuần tra trên biển của lực lượng kiểm ngư?

Nhờ tư vấn giúp cho tôi theo quy định mới nhất của luật.

  • 1. Mẫu kế hoạch chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển dành cho lực lượng kiểm ngư

   Tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 18/2022/TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ 09/01/2023) quy định Mẫu kế hoạch chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển dành cho lực lượng kiểm ngư như sau:

   TÊN CƠ QUAN
   ........................
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số....................

   ..........., ngày tháng năm 20

   KẾ HOẠCH

   Chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát số.....(1)

   (Từ ngày…. tháng … đến ngày… tháng…. năm 20…)

   Căn cứ Thông tư số /2022/TT-BNNPTNT ngày…/…/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng Kiểm ngư;

   Căn cứ Quyết định số …..…..….. của ……….………. về việc phê duyệt kế hoạch tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hàng năm;

   Căn cứ khác…………………………………………………………………

   ….….…(2).….….xây dựng kế hoạch chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát số… từ ngày …… tháng ……… năm ………đến ngày……tháng …… năm ……… như sau:

   I. TỔNG QUAN KHU VỰC HOẠT ĐỘNG TUẦN TRA

   1. Nhận định, đánh giá tình hình khí tượng thủy văn (thủy triều, dòng chảy, độ sâu, chất đáy, sóng, gió, thời tiết cực đoan…)

   2. Đánh giá tình hình hoạt động khai thác thủy sản của tàu cá

   3. Nhận định tình hình hoạt động của các lực lượng chức năng khác

   4. Nhận định đánh giá tình hình đảm bảo an toàn cho người và tàu cá

   5. Các nội dung liên quan khác (nếu có)

   6. Tổng hợp, đánh giá nhận định chung

   II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

   1. Mục đích

   2. Yêu cầu

   III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

   1. Phạm vi hoạt động

   2. Lực lượng tham gia

   3. Phương tiện tham gia

   4. Thời gian tổ chức hoạt động tuần tra

   Từ ngày ……………. đến ngày ……………

   5. Xác định biện pháp, tổ chức lực lượng và đội hình tàu, xuồng

   6. Phương án tổ chức thông tin liên lạc

   7. Dự kiến hoạt động của tàu trong quá trình tuần tra

   Ngày thứ nhất: Hành trình, thời gian hoạt động từ …giờ, ngày…… vị trí xuất phát tọa độ (φ = …N; λ=… E) đến khu vực biển được giới hạn bởi các điểm có tọa độ: A1(…N;… E) B1(…N; … E) C1(…N;… E) D1(…N;… E).

   - Quãng đường hành trình, tuần tra….hải lý.

   - Thời gian hành trình, tuần tra: …. giờ, trong đó.

   + …. giờ máy chính hoạt động ở chế độ khai thác ….% công suất.

   .............................................................................................

   + …. giờ máy phụ hoạt động ở chế độ khai thác ….% công suất.

   .............................................................................................

   - Thời gian không hành trình: …. giờ.

   - Vận tốc trung bình …. hải lý/giờ.

   Ngày thứ hai: Hành trình, thời gian hoạt động từ …giờ, ngày…… vị trí xuất phát tại khu vực biển được giới hạn bởi các điểm: A1,B1,C1,D1 đến khu vực biển được giới hạn bởi các điểm có tọa độ: A2(…N;… E); B2(…N;… E); C2(…N;…E); D2(…N;… E).

   - Quãng đường hành trình, tuần tra….hải lý.

   - Thời gian hành trình, tuần tra: …. giờ, trong đó.

   + …. giờ máy chính hoạt động ở chế độ khai thác ….% công suất.

   .............................................................................................

   + …. giờ máy phụ hoạt động ở chế độ khai thác ….% công suất.

   .............................................................................................

   - Thời gian không hành trình: …. giờ.

   - Vận tốc trung bình …. hải lý/giờ.

   Ngày thứ …:……………….........……………………………………………………

   8. Nhận định một số tình huống xảy ra và biện pháp xử lý

   9. Chế độ thông tin báo cáo

   10. Các nội dung liên quan khác (nếu có)

   IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

   1. Trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị

   2. Trách nhiệm của Trưởng đoàn tuần tra

   3. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan


   Nơi nhận:
   ………………….

   THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
   (Ký tên, đóng dấu)

   Chú thích:

   (1) Số thứ tự chuyến tuần tra trong năm của đơn vị thực hiện.

   (2) Cơ quan có thẩm quyền ban hành kế hoạch chuyến tuần tra.

   Lưu ý: Không liệt kê chung chung/Mục tiêu, mục đích phải cụ thể là cơ sở để đánh giá hiệu quả, kết quả của mỗi chuyến tuần tra.

   2. Mẫu quyết định thành lập đoàn tuần tra trên biển của lực lượng kiểm ngư?

   Tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 18/2022/TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ 09/01/2023) quy định Mẫu quyết định thành lập đoàn tuần tra trên biển của lực lượng kiểm ngư như sau:

   TÊN CƠ QUAN
   ........................
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số....................

   ..........., ngày tháng năm 20

   QUYẾT ĐỊNH

   Thành lập đoàn tuần tra.......

   (Từ ngày…. tháng … đến ngày… tháng…. năm 20…)

   THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ……….

   Căn cứ Thông tư số /2022/TT-BNNPTNT ngày…/…/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng Kiểm ngư;

   Căn cứ Quyết định số .... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức…;

   Căn cứ Quyết định số …..…..….. của ……….………. về việc phê duyệt kế hoạch tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hàng năm;

   Căn cứ kế hoạch chuyến tuần tra….;

   Xét đề nghị của…………………….

   QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Thành lập đoàn tuần tra thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về thủy sản, gồm các ông/bà có tên sau:(1)

   Điều 2. Phạm vi, thời gian, phương tiện

   1. Phạm vi vùng biển:……………..

   2. Thời gian thực hiện:……………

   3. Sử dụng phương tiện:………….

   4. Khác…………..

   Điều 3. Phân công nhiệm vụ

   Điều 4. Kinh phí thực hiện

   Điều 5. Tổ chức thực hiện


   Nơi nhận:
   ………………….

   THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
   (Ký tên, đóng dấu)

   Chú thích: (1) Ghi cụ thể họ và tên thành viên; Trưởng đoàn tuần tra, chức vụ.

   3. Mẫu lệnh điều động tàu tuần tra trên biển của lực lượng kiểm ngư?

   Tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 18/2022/TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ 09/01/2023) quy định Mẫu lệnh điều động tàu tuần tra trên biển của lực lượng kiểm ngư như sau:

   TÊN CƠ QUAN
   ........................
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   Số....................

   ..........., ngày tháng năm 20

   LỆNH ĐIỀU ĐỘNG TÀU

   THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ……….

   Căn cứ Thông tư số /2022/TT-BNNPTNT ngày…/…/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng Kiểm ngư;

   Căn cứ Quyết định số ….quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức…;

   Căn cứ Quyết định số…phê duyệt kế hoạch tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hàng năm hoặc đột xuất…;

   Căn cứ kế hoạch chuyến tuần tra….;

   Căn cứ Quyết định thành lập đoàn tuần tra….;

   Xét đề nghị của…………………….

   ĐIỀU ĐỘNG:

   1. Phương tiện

   Tên tàu………..Số đăng ký …. ……….Hô hiệu……….

   Thuyền trưởng………………….………………………………….

   2. Thực hiện nhiệm vụ

   3. Thời gian

   Từ ngày ……………………. đến ngày ………….

   4. Vùng biển hoạt động

   5. Trách nhiệm thi hành

   Thuyền trưởng, Thuyền viên tàu …… và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Lệnh điều động này./.


   Nơi nhận:
   …………………

   THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
   (Ký tên, đóng dấu)

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn