Mẫu bản kiểm điểm cá nhân đảng viên mẫu 02 mới nhất theo Hướng dẫn 25?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 29/11/2023

Tôi muốn hỏi: Mẫu bản kiểm điểm cá nhân đảng viên mẫu 02 mới nhất theo Hướng dẫn 25 là mẫu nào? Đảng viên chuyển công tác thì có cần phải lấy ý kiến nhận xét của tổ chức đảng trước đây không?- Câu hỏi của chị Anh (Tp.HCM).

  • Mẫu bản kiểm điểm cá nhân đảng viên mẫu 02 mới nhất theo Hướng dẫn 25?

   Tại Hướng dẫn 25-HD/BTCTW năm 2023 có quy định về bản kiểm điểm cá nhân đảng viên mẫu 02 mới nhất như sau:

   - Mẫu 02A-HD KĐ.ĐG 2023 đối với cá nhân không giữ chức lãnh đạo, quản lý:

   Mẫu 02A-HD KĐ.ĐG 2023

   ĐẢNG BỘ ….

   CHI BỘ…

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   ---------------

   …., ngày… tháng…. năm…..

   BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

   Năm....

   (Cá nhân không giữ chức lãnh đạo, quản lý)

   Họ và tên:………………………………………….. Ngày sinh: ………………………………

   Đơn vị công tác:……………………………… Chi bộ …………………………………………

   I. Ưu điểm, kết quả đạt được

   1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc. Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

   Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

   Xuất sắc

   Tốt

   Trung bình

   Kém

   2. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

   Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

   Xuất sắc

   Tốt

   Trung bình

   Kém

   3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

   II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

   1. Hạn chế, khuyết điểm.

   2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

   III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

   Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

   Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

   Xuất sắc

   Tốt

   Trung bình

   Kém

   IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

   Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

   V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

   VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

   VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

   1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

   □ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

   □ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

   □ Hoàn thành nhiệm vụ

   □ Không hoàn thành nhiệm vụ

   2. Xếp loại đảng viên:

   □ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

   □ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

   □ Hoàn thành nhiệm vụ

   □ Không hoàn thành nhiệm vụ

   NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
   (Ký, ghi rõ họ tên)

   Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

   - Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

   …………………………………………………………………………………………………………

   …………………………………………………………………………………………………………

   - Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: ……………………………………………….

   THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
   (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

   - Nhận xét, đánh giá của chi ủy: ………………………………………………………………

   - Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:……………………………………………………

   T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
   (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

   - Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng: ………………………………………..

   T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
   (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   - Mẫu 02B-HD KĐ.ĐG 2023 đối với cá nhân giữ chức lãnh đạo, quản lý:

   Mẫu 02B-HD KĐ.ĐG 2023

   ĐẢNG BỘ ….

   CHI BỘ…

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   ---------------

   …., ngày… tháng…. năm…..

   BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

   Năm ....

   (Cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý)

   Họ và tên:………………………………………………….. Ngày sinh: …………………………

   Chức vụ Đảng: …………………………………………………………………………………….

   Chức vụ chính quyền: …………………..…………………..…………………..………………..

   Chức vụ đoàn thể: …………………..…………………..…………………..……………………

   Đơn vị công tác: ………………….. Chi bộ …………………..…………………..……………..

   I. Ưu điểm, kết quả đạt được

   1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc. Liên hệ các biểu hiện về suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

   Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

   Xuất sắc

   Tốt

   Trung bình

   Kém

   2. Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

   Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

   Xuất sắc

   Tốt

   Trung bình

   Kém

   3. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; thực hiện chức trách, nhiệm vụ; mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý; khả năng quy tụ, xây dựng đoàn kết nội bộ.

   Xuất sắc

   Tốt

   Trung bình

   Kém

   4. Trách nhiệm trong công việc; tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xử lý những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm trong thực hiện nhiệm vụ.

   Xuất sắc

   Tốt

   Trung bình

   Kém

   5. Trách nhiệm nêu gương của bản thân và gia đình; việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên.

   Xuất sắc

   Tốt

   Trung bình

   Kém

   6. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

   II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

   1. Hạn chế, khuyết điểm.

   2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

   III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

   Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

   Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

   Xuất sắc

   Tốt

   Trung bình

   Kém

   IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

   Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

   V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

   VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

   VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

   1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

   □ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

   □ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

   □ Hoàn thành nhiệm vụ

   □ Không hoàn thành nhiệm vụ

   2. Xếp loại đảng viên:

   □ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

   □ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

   □ Hoàn thành nhiệm vụ

   □ Không hoàn thành nhiệm vụ

   NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
   (Ký, ghi rõ họ tên)

   Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

   - Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:

   ……………………………………………………………………………………………………..

   ……………………………………………………………………………………………………..

   - Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: ……………………………………………

   THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
   (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

   - Nhận xét, đánh giá của chi ủy: …………………………………………………………………

   - Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: …………………………..…………………………

   T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
   (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

   - Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng: …………………………………………….

   T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
   (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   Đảng viên chuyển công tác thì có cần phải lấy ý kiến nhận xét của tổ chức đảng trước đây không?

   Tại Tiểu mục 7.6 Mục 7 Hướng dẫn 25-HD/BTCTW năm 2023 có quy định về kiểm điểm cá nhân như sau:

   Một số nội dung khác

   ...

   7.6. Đảng viên chuyển công tác có thời gian sinh hoạt đảng ở tổ chức đảng trước đây từ 6 tháng trở lên thì phải lấy ý kiến nhận xét của tổ chức đảng trước đây gửi về tổ chức đảng đang sinh hoạt để làm căn cứ đánh giá, xếp loại.

   7.7. Cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy thì phải kiểm điểm trách nhiệm trong thời gian trước khi bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy và thực hiện kiểm điểm tại chi bộ nơi đang sinh hoạt.

   7.8. Mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của tập thể lãnh đạo, quản lý, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình đứng đầu, trừ trường hợp người đứng đầu mới chuyển đến không liên quan mức xếp loại của tổ chức, cơ quan, đơn vị mới.

   7.9. Những nơi có dưới 05 tổ chức đảng; 05 tập thể lãnh đạo, quản lý; 05 đảng viên; 05 cán bộ lãnh đạo, quản lý và có 100% tập thể, cá nhân xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” thì được chọn 01 tổ chức đảng; 01 tập thể lãnh đạo, quản lý; 01 đảng viên; 01 cán bộ lãnh đạo, quản lý được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” nếu đủ điều kiện theo quy định.

   Như vậy, Đảng viên phải lấy ý kiến nhận xét của tổ chức đảng trước đây gửi về tổ chức đảng đang sinh hoạt để làm căn cứ đánh giá, xếp loại nếu có thời gian sinh hoạt đảng ở tổ chức đảng trước đây từ 6 tháng trở lên.

   Mẫu bản kiểm điểm cá nhân đảng viên mẫu 02 mới nhất theo Hướng dẫn 25? (Hình từ Internet)

   Đảng viên giữ, kiêm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo thì nơi làm bản tự kiểm điểm được xác định là ở đâu?

   Tại Tiểu mục 2.3 Mục 2 Hướng dẫn 25-HD/BTCTW năm 2023 về việc kiểm điểm cá nhân đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, thực hiện như sau:

   Về cách thức kiểm điểm (Điều 7)

   ...

   2.3. Tại điểm 2.3, quy định việc kiểm điểm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, thực hiện như sau:

   a) Kiểm điểm tại chi bộ nơi đang sinh hoạt đảng.

   b) Kiểm điểm tại tập thể lãnh đạo, quản lý nơi đang công tác.

   c) Cán bộ, công chức, viên chức giữ nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý, ngoài việc kiểm điểm tại chi bộ nơi đang sinh hoạt đảng và tập thể lãnh đạo, quản lý nơi đang công tác thì phải thực hiện việc kiểm điểm tại nơi đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo đối tượng được quy định tại Điều 5, Quy định 124-QĐ/TW.

   d) Cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý tương đương thì kiểm điểm ở nơi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có thời gian công tác nhiều hơn. Đối với cán bộ kiêm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý và đảm nhiệm vị trí người đứng đầu có trách nhiệm chỉ đạo và chủ trì việc kiểm điểm của tổ chức, cơ quan, đơn vị theo quy định.

   e) Trường hợp kiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các tổ chức, cơ quan, đơn vị khác không thực hiện nhiệm vụ chuyên trách thì không kiểm điểm ở tổ chức, cơ quan, đơn vị đó nhưng phải báo cáo kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ kiêm nhiệm được giao đối với cả nơi công tác kiêm nhiệm và nơi công tác chính. Tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi cán bộ kiêm nhiệm có trách nhiệm gửi nhận xét, đánh giá về nơi công tác chính để làm căn cứ đánh giá, xếp loại theo quy định.

   ...

   Như vậy, Đảng viên giữ, kiêm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo thì nơi làm bản tự kiểm điểm được xác định như sau:

   - Đảng viên giữ nhiều chức vụ lãnh đạo ngoài việc kiểm điểm tại chi bộ nơi đang sinh hoạt đảng và tập thể lãnh đạo, quản lý nơi đang công tác thì phải thực hiện việc kiểm điểm tại nơi đang giữ chức vụ lãnh đạo theo đối tượng được quy định tại Điều 5 Quy định 124-QĐ/TW năm 2023

   - Đảng viên kiêm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo tương đương thì kiểm điểm ở nơi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có thời gian công tác nhiều hơn.

   Đối với Đảng viên kiêm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý và đảm nhiệm vị trí người đứng đầu có trách nhiệm chỉ đạo và chủ trì việc kiểm điểm của tổ chức, cơ quan, đơn vị theo quy định.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn