Kinh phí duy trì và phát triển các hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 21/07/2022

Kinh phí duy trì và phát triển các hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến? Kinh phí bảo đảm cơ sở hạ tầng và an toàn thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Nhờ anh/chị tư vấn theo quy định mới nhất.

  • Kinh phí duy trì và phát triển các hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến
   (ảnh minh họa)
  • Kinh phí duy trì và phát triển các hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến

   Căn cứ Điều 20 Nghị định 42/2022/NĐ-CP' onclick="vbclick('7EAAF', '369974');" target='_blank'>Điều 20 Nghị định 42/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/08/2022 kinh phí duy trì và phát triển các hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến như sau:

   1. Kinh phí duy trì và phát triển các hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng được bảo đảm từ các nguồn:

   a) Ngân sách nhà nước:

   - Kinh phí duy trì và phát triển các hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng được bố trí trong dự toán chi ngân sách hằng năm theo các lĩnh vực chi của cơ quan. Trong đó, nhiệm vụ chi cho duy trì và phát triển các hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan, đơn vị ở trung ương do ngân sách trung ương bảo đảm; nhiệm vụ chi cho duy trì và phát triển các hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan, đơn vị ở địa phương do ngân sách địa phương bảo đảm theo quy định của pháp luật về phân cấp ngân sách nhà nước.

   - Kinh phí chi cho công tác bồi dưỡng cán bộ thực hiện cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến được bố trí hằng năm trong dự toán ngân sách của cơ quan để bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý.

   b) Nguồn thu hợp pháp của các cơ quan, đơn vị được phép để lại sử dụng theo quy định của pháp luật.

   c) Nguồn viện trợ, nguồn hỗ trợ phát triển chính thức của các nhà tài trợ.

   d) Các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

   2. Cơ quan nhà nước hằng năm có trách nhiệm xây dựng kế hoạch bảo đảm kinh phí để duy trì và phát triển các hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của mình; báo cáo cơ quan có thẩm quyền để phân bổ kinh phí.

   Kinh phí bảo đảm cơ sở hạ tầng và an toàn thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến

   Căn cứ Điều 21 Nghị định 42/2022/NĐ-CP' onclick="vbclick('7EAAF', '369974');" target='_blank'>Điều 21 Nghị định 42/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/08/2022 kinh phí bảo đảm cơ sở hạ tầng và an toàn thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến như sau:

   1. Căn cứ vào nhu cầu thực tế, đơn vị được giao quản trị, vận hành được trang bị đầy đủ hệ thống máy chủ, đường truyền và các thiết bị cần thiết khác để bảo đảm lưu trữ, khai thác, bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin mạng phục vụ hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

   2. Định kỳ theo giai đoạn, hằng năm, đơn vị được giao quản trị, vận hành xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp các hệ thống cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến; trình cấp có thẩm quyền xem xét, phân bổ kinh phí, nhằm bảo đảm hoạt động cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến ổn định, an toàn thông tin mạng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn