Danh mục 68 vị trí việc làm công chức thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 18/09/2023

Xin hỏi: Danh mục 68 vị trí việc làm công chức thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2023 bao gồm những vị trí nào?- Câu hỏi của anh Đông (Hà Nội).

  • Đã có Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn từ ngày 01/11/2023?

   Ngày 12/09/2023, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 06/2023/TT-BNNPTNT hướng dẫn danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn từ trung ương đến địa phương.

   Theo đó, Thông tư 06/2023/TT-BNNPTNT sẽ áp dụng với các cơ quan, tổ chức hành chính thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn từ trung ương đến địa phương, gồm:

   - Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

   - Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

   - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện; phòng Kinh tế thuộc Uỷ ban nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

   Danh mục 68 vị trí việc làm công chức thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn? (Hình từ Internet)

   Danh mục 68 vị trí việc làm công chức thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023?

   Tại Mục B Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 06/2023/TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ 01/11/2023) có quy định về danh mục 68 vị trí việc làm công chức thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

   TT

   Tên vị trí việc làm

   Tương ứng ngạch công chức

   1

   Chuyên viên cao cấp về quản lý trồng trọt

   Chuyên viên cao cấp

   2

   Chuyên viên chính về quản lý trồng trọt

   Chuyên viên chính

   3

   Chuyên viên về quản lý trồng trọt

   Chuyên viên

   4

   Chuyên viên cao cấp về bảo vệ thực vật (bao gồm: bảo vệ thực vật; kiểm dịch thực vật)

   Chuyên viên cao cấp

   5

   Chuyên viên chính về bảo vệ thực vật (bao gồm: bảo vệ thực vật; kiểm dịch thực vật)

   Chuyên viên chính

   6

   Chuyên viên về bảo vệ thực vật (bao gồm: bảo vệ thực vật; kiểm dịch thực vật)

   Chuyên viên

   7

   Kiểm dịch viên chính thực vật

   Kiểm dịch viên chính thực vật

   8

   Kiểm dịch viên thực vật

   Kiểm dịch viên thực vật

   9

   Kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật

   Kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật

   10

   Chuyên viên cao cấp về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

   Chuyên viên cao cấp

   11

   Chuyên viên chính về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

   Chuyên viên chính

   12

   Chuyên viên về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

   Chuyên viên

   13

   Chuyên viên cao cấp về quản lý phân bón

   Chuyên viên cao cấp

   14

   Chuyên viên chính về quản lý phân bón

   Chuyên viên chính

   15

   Chuyên viên về quản lý phân bón

   Chuyên viên

   16

   Chuyên viên cao cấp về quản lý chăn nuôi

   Chuyên viên cao cấp

   17

   Chuyên viên chính về quản lý chăn nuôi

   Chuyên viên chính

   18

   Chuyên viên về quản lý chăn nuôi

   Chuyên viên

   19

   Chuyên viên cao cấp về quản lý thú y (bao gồm: quản lý thú y; kiểm dịch động vật)

   Chuyên viên cao cấp

   20

   Chuyên viên chính về quản lý thú y (bao gồm: quản lý thú y; kiểm dịch động vật)

   Chuyên viên chính

   21

   Chuyên viên về quản lý thú y (bao gồm: quản lý thú y; kiểm dịch động vật)

   Chuyên viên

   22

   Kiểm dịch viên chính động vật

   Kiểm dịch viên chính động vật

   23

   Kiểm dịch viên động vật

   Kiểm dịch viên động vật

   24

   Kỹ thuật viên kiểm dịch động vật

   Kỹ thuật viên kiểm dịch động vật

   25

   Chuyên viên cao cấp về quản lý thuốc thú y

   Chuyên viên cao cấp

   26

   Chuyên viên chính về quản lý thuốc thú y

   Chuyên viên chính

   27

   Chuyên viên về quản lý thuốc thú y

   Chuyên viên

   28

   Chuyên viên cao cấp về quản lý lâm nghiệp

   Chuyên viên cao cấp

   29

   Chuyên viên chính về quản lý lâm nghiệp

   Chuyên viên chính

   30

   Chuyên viên về quản lý lâm nghiệp

   Chuyên viên

   31

   Kiểm lâm viên cao cấp

   Tương đương ngạch chuyên viên cao cấp

   32

   Kiểm lâm viên chính

   Kiểm lâm viên chính

   33

   Kiểm lâm viên

   Kiểm lâm viên

   34

   Kiểm lâm viên trung cấp

   Kiểm lâm viên trung cấp

   35

   Chuyên viên cao cấp về quản lý thủy sản

   Chuyên viên cao cấp

   36

   Chuyên viên chính về quản lý thủy sản

   Chuyên viên chính

   37

   Chuyên viên về quản lý thủy sản

   Chuyên viên

   38

   Kiểm ngư viên cao cấp

   Tương đương ngạch chuyên viên cao cấp

   39

   Kiểm ngư viên chính

   Kiểm ngư viên chính

   40

   Kiểm ngư viên

   Kiểm ngư viên

   41

   Kiểm ngư viên trung cấp

   Kiểm ngư viên trung cấp

   42

   Thuyền trưởng tàu kiểm ngư

   Thuyền viên kiểm ngư hoặc Thuyền viên kiểm ngư chính

   43

   Thuyền phó tàu kiểm ngư

   Thuyền viên kiểm ngư hoặc Thuyền viên kiểm ngư chính

   44

   Máy trưởng tàu kiểm ngư

   Thuyền viên kiểm ngư hoặc Thuyền viên kiểm ngư chính

   45

   Máy phó tàu kiểm ngư

   Thuyền viên kiểm ngư trung cấp hoặc Thuyền viên kiểm ngư

   46

   Thủy thủ trưởng và thông tin liên lạc tàu kiểm ngư

   Thuyền viên kiểm ngư trung cấp hoặc Thuyền viên kiểm ngư

   47

   Thợ điện tàu kiểm ngư

   Thuyền viên kiểm ngư trung cấp hoặc Thuyền viên kiểm ngư

   48

   Chuyên viên cao cấp về quản lý thủy lợi

   Chuyên viên cao cấp

   49

   Chuyên viên chính về quản lý thủy lợi

   Chuyên viên chính

   50

   Chuyên viên về quản lý thủy lợi

   Chuyên viên

   51

   Chuyên viên cao cấp về quản lý nước sạch nông thôn

   Chuyên viên cao cấp

   52

   Chuyên viên chính về quản lý nước sạch nông thôn

   Chuyên viên chính

   53

   Chuyên viên về quản lý nước sạch nông thôn

   Chuyên viên

   54

   Chuyên viên cao cấp về phòng, chống thiên tai

   Chuyên viên cao cấp

   55

   Chuyên viên chính về phòng, chống thiên tai

   Chuyên viên chính

   56

   Chuyên viên về phòng, chống thiên tai

   Chuyên viên

   57

   Chuyên viên cao cấp về quản lý đê điều

   Chuyên viên cao cấp

   58

   Chuyên viên chính về quản lý đê điều

   Chuyên viên chính

   59

   Chuyên viên về quản lý đê điều

   Chuyên viên

   60

   Kiểm soát viên chính đê điều

   Kiểm soát viên chính đê điều

   61

   Kiểm soát viên đê điều

   Kiểm soát viên đê điều

   62

   Kiểm soát viên trung cấp đê điều

   Kiểm soát viên trung cấp đê điều

   63

   Chuyên viên cao cấp về quản lý chất lượng, chế biến và phát triển thị trường

   Chuyên viên cao cấp

   64

   Chuyên viên chính về quản lý chất lượng, chế biến và phát triển thị trường

   Chuyên viên chính

   65

   Chuyên viên về quản lý chất lượng, chế biến và phát triển thị trường

   Chuyên viên

   66

   Chuyên viên cao cấp về phát triển nông thôn

   Chuyên viên cao cấp

   67

   Chuyên viên chính về phát triển nông thôn

   Chuyên viên chính

   68

   Chuyên viên về phát triển nông thôn

   Chuyên viên

   Vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 2023 được xác định dựa trên nguyên tắc gì?

   Tại Điều 3 Thông tư 06/2023/TT-BNNPTNT có quy định nguyên tắc xác định vị trí việc làm như sau:

   Nguyên tắc xác định vị trí việc làm

   1. Vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn được xác định trên cơ sở nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.

   2. Gắn với tiêu chuẩn ngạch công chức, đảm bảo nguyên tắc một người có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức, một người chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

   3. Mỗi vị trí việc làm có tên gọi, các công việc và tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc, các mối quan hệ trong công việc, phạm vi và quyền hạn, các yêu cầu về phẩm chất cá nhân, trình độ, năng lực.

   4. Bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các quy định của pháp luật chuyên ngành.

   Tại Điều 3 Nghị định 62/2020/NĐ-CP có quy định về nguyên tắc xác định vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức như sau:

   Nguyên tắc xác định vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức

   1. Tuân thủ các quy định của Đảng, của pháp luật về vị trí việc làm, quản lý, sử dụng biên chế công chức.

   2. Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức.

   3. Bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức với sử dụng và quản lý biên chế công chức.

   4. Bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ và phù hợp với thực tiễn.

   5. Gắn tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong các cơ quan, tổ chức.

   Như vậy, vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 2023 được xác định dựa trên nguyên tắc sau:

   - Tuân thủ các quy định của Đảng, của pháp luật về vị trí việc làm, quản lý, sử dụng biên chế công chức.

   - Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức.

   - Bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức với sử dụng và quản lý biên chế công chức.

   - Bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ và phù hợp với thực tiễn.

   - Gắn tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong các cơ quan, tổ chức.

   Lưu ý: Các quy định tại Thông tư 06/2023/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 01/11/2023.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn