Chi bộ hay Đảng ủy có quyền kỷ luật Đảng viên với hình thức cảnh cáo?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 17/12/2019

Tôi đang sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Tôi bị kỷ luật đảng với hình thức cảnh cáo do sai sót trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Vậy hỏi chi bộ hay đảng ủy ra quyết định kỷ luật cảnh cảo?

  • Theo Khoản 1 Điều 35 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011' onclick="vbclick('25120', '313867');" target='_blank'>Điều 35 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011 quy định:

   Chi bộ quyết định khiển trách, cảnh cáo đảng viên trong chi bộ (kể cả cấp uỷ viên các cấp, đảng viên thuộc diện cấp uỷ cấp trên quản lý) vi phạm phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên (trừ nhiệm vụ do cấp trên giao).

   Đảng uỷ cơ sở quyết định khiển trách, cảnh cáo đảng viên trong đảng bộ, cách chức cấp uỷ viên cấp dưới.

   Đảng uỷ cơ sở được uỷ quyền quyết định kết nạp đảng viên thì có quyền quyết định khai trừ đảng viên, nhưng không phải là cấp uỷ viên cùng cấp và đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp uỷ cấp trên quản lý.

   Như vậy, khi bạn đang sinh hoạt chi bộ bị xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo thì chi bộ sẽ có thẩm quyền quyết định kỷ luật cảnh cáo, chứ không phải Đảng ủy.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn