Mẫu đơn xin cho thuê đất mới nhất hiện nay và hướng dẫn ghi?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 17/08/2023

Xin hỏi: Mẫu đơn xin cho thuê đất mới nhất hiện nay và hướng dẫn ghi?- Câu hỏi của anh Nhật (Hà Nội).

  • Mẫu đơn xin cho thuê đất mới nhất hiện nay và cách ghi?

   Tại Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 11/2022/TT-BTNMT có quy định mẫu đơn xin cho thuê đất như sau:

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   ------------------------

   ..., ngày..... tháng .....năm ....

   ĐƠN 1….

   Kính gửi: Ủy ban nhân dân 2 ...................

   1. Người xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 3…………..........................................
   1. Địa chỉ/trụ sở chính:..............................................................................................................................
   2. Địa chỉ liên hệ:...............................................….................……………………………………………………………………………….
   1. Địa điểm khu đất:...................................................................................................................................
   2. Diện tích (m2):..........................................................................................
   3. Để sử dụng vào mục đích: 4..................................................................................
   4. 7.Thờihạn sử dụng:………………………………………..........…………..
   5. 8.Camkết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

   Các cam kết khác (nếu có)...........................................................................................

   .......................................................................................................................

   Người làm đơn

   (ký và ghi rõ họ tên)

   Mục Đơn: Ghi rõ đơn xin cho thuê đất.

   Mục Kính gửi: Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền cho thuê đất.

   Mục Người xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

   - Ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử dụng đất/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ chức; ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp chứng minh nhân dân/căn cước công dân/số định danh cá nhân …);

   - Ghi thông tin về tổ chức (Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế…)

   Mục địa chỉ/trụ sở chính: Ghi rõ địa chỉ thường trú trong trường hợp là cá nhân, địa chỉ của trụ sở chính trong trường hợp người cho thuê là tổ chức.

   Mục Địa chỉ liên hệ: Ghi rõ địa chỉ hiện đang sinh sống (địa chỉ thường trú) hoặc tạm trú (nếu có), địa chỉ của chi nhánh, văn phòng…

   Mục Địa điểm khu đất: Ghi rõ địa chỉ của khu đất có nhu cầu thuê

   Mục Diện tích (m2): Ghi diện tích bao nhiêu mét vuông.

   Mục Để sử dụng vào mục đích: Ghi rõ mục đích xin cho thuê đất;

   Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư hoặc cấp văn bản chấp thuận đầu tư

   Mục Thời hạn sử dụng: Ghi thời hạn sử dụng đất.

   Trường hợp nào nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê?

   Tại Điều 56 Luật Đất đai 2013 quy định về trường hợp nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê bao gồm:

   - Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;

   - Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao quy định tại Điều 129 của Luật này;

   - Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;

   - Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh;

   - Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;

   Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê;

   - Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp;

   - Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc.

   Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải có các điều kiện.

   Mẫu đơn xin cho thuê đất mới nhất hiện nay và hướng dẫn ghi? (Hình từ Internet)

   Điều kiện người được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư là gì?

   Tại Điều 58 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư như sau:

   Điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư

   1. Đối với dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi có một trong các văn bản sau đây:

   a) Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên; từ 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên;

   b) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

   2. Đối với dự án sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi được sự chấp thuận bằng văn bản của các bộ, ngành có liên quan.

   3. Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải có các điều kiện sau đây:

   a) Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư;

   b) Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư;

   c) Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

   4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

   Như vậy, điều kiện người được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư bao gồm:

   - Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư;

   - Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư;

   - Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn