Trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc thực hiện quy trình đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 24/12/2022

Trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc thực hiện quy trình đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện? Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh trong việc thực hiện quy trình đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện? Mẫu tờ khai đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên cổng thông tin dịch vụ công?

Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

  • Trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc thực hiện quy trình đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện?

   Tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 6 Quy trình đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công ban hành kèm theo Quyết định 3511/QĐ-BHXH năm 2022' onclick="vbclick('8414A', '385167');" target='_blank'>Quyết định 3511/QĐ-BHXH năm 2022 có quy định về trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc thực hiện quy trình đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:

   2. Trung tâm Công nghệ thông tin: Xây dựng và hoàn thiện các chức năng trên Hệ thống các phần mềm và hướng dẫn, phân quyền cán bộ thực hiện đáp ứng theo Quy trình này.

   3. Văn phòng: Tham mưu ban hành Quyết định công bố dịch vụ công trực tuyến đăng ký tham gia đóng BHXH tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.

   4. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm thực hiện theo Quy trình này.

   Hình từ Internet

   Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh trong việc thực hiện quy trình đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện?

   Tại khoản 5 Điều 6 Quy trình đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công ban hành kèm theo Quyết định 3511/QĐ-BHXH năm 2022' onclick="vbclick('8414A', '385167');" target='_blank'>Quyết định 3511/QĐ-BHXH năm 2022 có quy định về trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh trong việc thực hiện quy trình đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:

   5. BHXH các tỉnh, thành phố

   a) Tham mưu UBND cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền lập danh sách người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có các trường thông tin như: Số ĐDCN, họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính đảm bảo khớp đúng với dữ liệu đang quản lý được xác thực với CSDL quốc gia về dân cư và gửi dữ liệu đến cơ quan BHXH đúng thời gian quy định. Đồng thời chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với cơ quan BHXH triển khai Quy trình này đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

   b) Kịp thời tiếp nhận dữ liệu người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo do chính quyền địa phương cung cấp theo điểm a nêu trên để cập nhật ngay vào CSDL BHXH Việt Nam theo hướng dẫn của Trung tâm Công nghệ thông tin.

   c) Thực hiện khai báo tỷ lệ Nhà nước hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện và ngân sách địa phương hỗ trợ thêm tiền đóng (nếu có), thời hạn được hỗ trợ vào mã đơn vị quản lý riêng tại cơ quan BHXH tỉnh/huyện để làm cơ sở hệ thống phần mềm xác định chính xác số tiền còn phải đóng của người tham gia và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung khai báo.

   d) Hằng ngày, theo dõi, kiểm soát hồ sơ tiếp nhận với các phát sinh tự động đăng ký tham gia BHXH tự nguyện tại mã đơn vị quản lý riêng để kịp thời phát hiện, xử lý lỗi phát sinh trong quá trình triển khai Quy trình này.

   đ) Hằng quý, phối hợp với cơ quan quản lý đối tượng đối chiếu chính xác người tham gia được nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện để tổng hợp đối tượng và kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện gửi cơ quan tài chính chuyển kinh phí tương ứng vào quỹ BHXH theo quy định.

   e) Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm soát, theo dõi và quản lý người tham gia theo quy định hiện hành.

   g) Xây dựng Kế hoạch truyền thông về các tính năng, tiện ích để hướng dẫn người tham gia đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công.

   h) Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và chỉ đạo việc giải quyết xử lý các phản ánh, kiến nghị của người tham gia. Trường hợp phản ánh kiến nghị của người tham gia có liên quan với cơ quan BHXH khác, cơ quan BHXH nơi tiếp nhận phải chủ động phối hợp với cơ quan BHXH nơi có liên quan để giải quyết.

   Mẫu tờ khai đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên cổng thông tin dịch vụ công?

   Mẫu 02-TK ban hành kèm theo Quyết định 3511/QĐ-BHXH năm 2022' onclick="vbclick('8414A', '385167');" target='_blank'>Quyết định 3511/QĐ-BHXH năm 2022 có quy định về mẫu tờ khai đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên cổng thông tin dịch vụ công như sau:

   BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   TỜ KHAI

   ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG

   I. Áp dụng đối với trường hợp đăng ký tham gia lần đầu, chuyển từ tham gia BHXH bắt buộc sang tham gia BHXH tự nguyện; Đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện

   [01]. Số CCCD/ĐDCN: ……………………………. [02]. Họ và tên: ……………………………

   [03]. Mã số BHXH: ……………… [04]. Ngày tháng năm sinh: ……… [05]. Giới tính: ………

   [06]. Địa chỉ nhận kết quả: [06.1]. Số nhà, đường/phố, thôn/xóm: ……………………………

   [06.2]. Xã: ……………… [06.3]. Huyện: ……………………… [06.4]. Tỉnh: …………………..

   [07]. Số điện thoại: ……………………………… [08]. Địa chỉ email: …………………………...

   [09] . Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ mức đóng:

   □ Người thuộc hộ nghèo.

   □ Người thuộc hộ cận nghèo.

   □ Người thuộc đối tượng khác (không thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo).

   [10]. Mức tiền đóng: ……………………………… [11]. Phương thức đóng: ………………….

   [12]. Đăng ký nhận thẻ sổ BHXH (đối với người lần đầu tham gia BHXH):

   □ Sổ BHXH bản giấy theo hình thức: □ Sổ BHXH bản điện tử

   □ Tại Cơ quan BHXH: ………………………………………………………………………………

   □ Qua dịch vụ bưu chính (có trả phí): …………………………………………………………….

   [13]. Mã đơn vị Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT vận động, tư vấn (nếu có): ……………...

   Người tham gia xác nhận và chịu trách nhiệm đối với thông tin kê khai.

   II. Áp dụng đối với trường hợp đăng ký tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện theo mức tiền đóng và phương thức đóng đang trong thời điểm đóng

   [01]. Số CCCD/ĐDCN: ……………………………. [02]. Họ và tên: ……………………………

   [03]. Mã số BHXH: ……………… [04]. Ngày tháng năm sinh: ……… [05]. Giới tính: ………

   [06]. Số điện thoại: ……………………………… [07]. Địa chỉ email: …………………………...

   [08]. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ mức đóng:

   □ Người thuộc hộ nghèo.

   □ Người thuộc hộ cận nghèo.

   □ Người thuộc đối tượng khác.

   [09]. Mã đơn vị Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT vận động, tư vấn (nếu có): ……………..

   Người tham gia xác nhận và chịu trách nhiệm đối với thông tin kê khai.

   HƯỚNG DẪN LẬP

   Tờ khai đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế trên Cổng Dịch vụ công
   (Mẫ
   u 02-TK)

   I. Áp dụng đối với trường hợp đăng ký tham gia lần đầu, chuyển từ tham gia BHXH bắt buộc sang tham gia BHXH tự nguyện; Đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện

   [01]. Số CCCD/ĐDCN: Kê khai chính xác số Căn cước công dân hoặc số Định danh cá nhân của người tham gia.

   [02], [03], [04], [05]. Họ và tên, mã số BHXH, ngày tháng năm sinh, giới tính: Hệ thống tự động hiển thị thông tin của người tham gia theo Số CCCD/ĐDCN được kê khai.

   [06], [07], [08]. Địa chỉ nhận kết quả, số điện thoại, địa chỉ email: Hệ thống tự động hiển thị thông tin trong cơ sở dữ liệu quản lý theo số CCCD/ĐDCN được kê khai. Trường hợp có thay đổi, người tham gia chỉnh sửa và cập nhật.

   [09]. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ mức đóng: Lựa chọn chính xác thuộc một trong ba đối tượng: Người thuộc hộ nghèo/Người thuộc hộ cận nghèo/ Người thuộc đối tượng khác (không thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo).

   [10]. Mức tiền đóng: Lựa chọn mức thu nhập tháng tham gia BHXH tự nguyện theo mức đóng do Hệ thống phần mềm tự động hiển thị.

   [11]. Phương thức đóng: Lựa chọn phương thức đóng theo quy định do Hệ thống phần mềm tự động hiển thị.

   [12]. Đăng ký nhận sổ BHXH (đối với người lần đầu tham gia BHXH): Lựa chọn nhận sổ BHXH bản giấy hoặc bản điện tử hoặc cả hai. Trường hợp người tham gia có lựa chọn nhận sổ BHXH bản giấy thì lựa chọn một trong hai hình thức:

   - Tại cơ quan BHXH: Hệ thống phần mềm tự động hiển thị thông tin địa chỉ cơ quan BHXH nơi tiếp nhận hồ sơ để người tham gia biết và đến nhận sổ BHXH.

   - Qua dịch vụ bưu chính (có trả phí): Hệ thống phần mềm tự động hiển thị địa chỉ nhận kết quả mà người tham gia đã kê khai để dịch vụ bưu chính trả kết quả đúng địa chỉ.

   [13]. Mã đơn vị Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT vận động, tư vấn (nếu có): Kê khai mã đơn vị (được cơ quan BHXH cấp) của Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT cung cấp khi vận động, tư vấn.

   Sau khi kê khai đầy đủ, chính xác thông tin. Người tham gia xác nhận và chịu trách nhiệm đối với thông tin kê khai trên Cổng Dịch vụ công.

   II. Áp dụng đối với trường hợp đăng ký tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện theo mức tiền đóng và phương thức đóng đang trong thời điểm đóng

   [01]. Số CCCD/ĐDCN: Kê khai chính xác số Căn cước công dân hoặc số Định danh cá nhân của người tham gia.

   [02], [03], [04], [05]. Họ và tên, mã số BHXH, ngày tháng năm sinh, giới tính: Hệ thống tự động hiển thị thông tin của người tham gia theo số CCCD/ĐDCN được kê khai.

   [06], [07]. Số điện thoại, địa chỉ email: Hệ thống tự động hiển thị thông tin trong cơ sở dữ liệu quản lý theo số CCCD/ĐDCN được kê khai. Trường hợp có thay đổi, người tham gia chỉnh sửa và cập nhật.

   [08]. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ mức đóng: Lựa chọn chính xác thuộc một trong ba đối tượng: Người thuộc hộ nghèo/Người thuộc hộ cận nghèo/ Người thuộc đối tượng khác (không thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo).

   [09]. Mã đơn vị Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT vận động, tư vấn (nếu có): Kê khai mã đơn vị (được cơ quan BHXH cấp) của Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT cung cấp khi vận động, tư vấn.

   Sau khi kê khai đầy đủ, chính xác thông tin. Người tham gia xác nhận và chịu trách nhiệm đối với thông tin kê khai trên Cổng Dịch vụ công.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn