Điều kiện cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm là gì? Chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm bao gồm những loại nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 20/12/2022

Điều kiện cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm đối với cá nhân là gì? Tổ chức cần phải đáp ứng điều kiện gì khi cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm? Chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm bao gồm những loại nào? 

Mong được anh chị tư vấn. Tôi cảm ơn!

 

  • Điều kiện cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm đối với cá nhân là gì?

   Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 143 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định về điều kiện cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm đối với cá nhân như sau:

   Điều kiện cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

   1. Cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

   a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

   b) Có bằng đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm. Trường hợp không có bằng đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm thì phải có bằng đại học trở lên về chuyên ngành khác và có chứng chỉ phụ trợ bảo hiểm về tư vấn do các cơ sở đào tạo được thành lập và hoạt động hợp pháp trong nước hoặc ngoài nước cấp.

   Theo đó, cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn phải đáp ứng các điều kiện:

   - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

   - Có bằng đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm. Trường hợp không có bằng đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm thì phải có bằng đại học trở lên về chuyên ngành khác và có chứng chỉ phụ trợ bảo hiểm về tư vấn do các cơ sở đào tạo được thành lập và hoạt động hợp pháp trong nước hoặc ngoài nước cấp.

   Hình từ Internet

   Tổ chức cần phải đáp ứng điều kiện gì khi cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm?

   Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 143 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định về điều kiện cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm đối với tổ chức như sau:

   Điều kiện cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

   ...

   2. Tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

   a) Có tư cách pháp nhân, được thành lập và hoạt động hợp pháp;

   b) Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm trong tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có văn bằng, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm phù hợp với loại hình dịch vụ phụ trợ bảo hiểm do các cơ sở đào tạo được thành lập và hoạt động hợp pháp trong nước hoặc ngoài nước cấp;

   c) Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động giám định tổn thất bảo hiểm trong tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b khoản này và các tiêu chuẩn của giám định viên theo quy định của pháp luật về thương mại;

   d) Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động tính toán bảo hiểm trong tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b khoản này và điều kiện, tiêu chuẩn đối với Chuyên gia tính toán.

   Theo đó, tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện:

   - Có tư cách pháp nhân, được thành lập và hoạt động hợp pháp;

   - Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm trong tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có văn bằng, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm phù hợp với loại hình dịch vụ phụ trợ bảo hiểm do các cơ sở đào tạo được thành lập và hoạt động hợp pháp trong nước hoặc ngoài nước cấp;

   - Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động giám định tổn thất bảo hiểm trong tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b khoản này và các tiêu chuẩn của giám định viên theo quy định của pháp luật về thương mại;

   - Cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động tính toán bảo hiểm trong tổ chức cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm phải đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b khoản này và điều kiện, tiêu chuẩn đối với Chuyên gia tính toán.

   Chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm bao gồm những loại nào?

   Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Thông tư 69/2022/TT-BTC quy định về chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm như sau:

   Chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm

   Chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm quy định tại điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 143 Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 16 tháng 6 năm 2022 là một trong các loại chứng chỉ sau:

   1. Đối với chứng chỉ về tư vấn do cơ sở đào tạo về bảo hiểm trong nước cấp:

   a) Chứng chỉ tư vấn bảo hiểm nhân thọ;

   b) Chứng chỉ tư vấn bảo hiểm phi nhân thọ;

   c) Chứng chỉ tư vấn bảo hiểm sức khỏe.

   2. Đối với chứng chỉ về đánh giá rủi ro bảo hiểm do cơ sở đào tạo về bảo hiểm trong nước cấp:

   a) Chứng chỉ đánh giá rủi ro bảo hiểm nhân thọ;

   b) Chứng chỉ đánh giá rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ;

   c) Chứng chỉ đánh giá rủi ro bảo hiểm sức khỏe.

   3. Đối với chứng chỉ về giám định tổn thất bảo hiểm do cơ sở đào tạo về bảo hiểm trong nước cấp:

   a) Chứng chỉ giám định tổn thất bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu, bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường biển và đường thủy nội địa (sau đây gọi tắt là chứng chỉ giám định tổn thất bảo hiểm hàng hải);

   b) Chứng chỉ giám định tổn thất bảo hiểm hàng không;

   c) Chứng chỉ giám định tổn thất bảo hiểm phi nhân thọ (trừ bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm hàng không).

   4. Đối với chứng chỉ về hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm do cơ sở đào tạo về bảo hiểm trong nước cấp:

   a) Chứng chỉ hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm nhân thọ;

   b) Chứng chỉ hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm phi nhân thọ;

   c) Chứng chỉ hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm sức khỏe.

   5. Đối với chứng chỉ do cơ sở đào tạo về bảo hiểm nước ngoài cấp:

   a) Chứng chỉ bảo hiểm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư này có giá trị tương đương các chứng chỉ quy định tại điểm a khoản 1, điểm a khoản 2 và điểm a khoản 4 Điều này;

   b) Chứng chỉ bảo hiểm quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư này có giá trị tương đương các chứng chỉ quy định tại điểm b khoản 1, điểm b khoản 2, khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều này;

   c) Chứng chỉ bảo hiểm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 Thông tư này có giá trị tương đương các chứng chỉ quy định tại điểm c khoản 1, điểm c khoản 2 và điểm c khoản 4 Điều này;

   d) Chứng chỉ giám định tổn thất bảo hiểm phi nhân thọ do cơ sở đào tạo về bảo hiểm nước ngoài cấp có giá trị tương đương các chứng chỉ quy định tại khoản 3 Điều này;

   Như vậy, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm để đảm bảo điều kiện cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm bao gồm các loại theo quy định nêu trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn