Cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 10/02/2023

Xin hỏi Trường Đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm xã hội có cơ cấu tổ chức như thế nào? - Câu hỏi của Như Vân (Hà Tĩnh).

  • Cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào?

   Theo Điều 4 Quyết định 178/QĐ-BHXH năm 2023 quy định cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm xã hội như sau:

   Cơ cấu tổ chức và biên chế

   1. Cơ cấu tổ chức của Trường gồm:

   a) Khoa Bồi dưỡng nghiệp vụ;

   b) Khoa Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý;

   c) Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng;

   d) Văn phòng;

   đ) Cơ sở bồi dưỡng tại Hà Tĩnh;

   e) Cơ sở bồi dưỡng tại Bình Thuận.

   Phòng, khoa, cơ sở bồi dưỡng (sau đây gọi chung là Phòng) do Trưởng phòng, Trưởng khoa, Giám đốc Cơ sở bồi dưỡng (sau đây gọi chung là Trưởng phòng và tương đương) quản lý và điều hành theo chế độ thủ trưởng. Trưởng phòng và tương đương chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng. Giúp Trưởng phòng và tương đương có Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng khoa, Phó Giám đốc Cơ sở bồi dưỡng (sau đây gọi chung là Phó Trưởng phòng và tương đương). Số lượng Phó Trưởng phòng và tương đương theo quy định tại Nghị định số 47/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01/02/2016 quy định về cơ quan thuộc Chính phủ.

   Trưởng phòng và tương đương, Phó Trưởng phòng và tương đương do Hiệu trưởng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động luân chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng và kỷ luật theo tiêu chuẩn chức danh, quy trình do Tổng Giám đốc quy định.

   2. Biên chế của Trường do Tổng Giám đốc giao và được Hiệu trưởng quản lý, sử dụng theo quy định. Công chức, viên chức của Trường được tuyển dụng theo quy định hiện hành và làm việc theo quy chế làm việc của Trường và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

   3. Trên cơ sở khối lượng công việc và khả năng tài chính của đơn vị, Hiệu trưởng trình Tổng Giám đốc phương án sử dụng lao động hợp đồng và thực hiện sau khi được phê duyệt.

   Như vậy, cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm xã hội gồm:

   - Khoa Bồi dưỡng nghiệp vụ;

   - Khoa Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý;

   - Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng;

   - Văn phòng;

   - Cơ sở bồi dưỡng tại Hà Tĩnh;

   - Cơ sở bồi dưỡng tại Bình Thuận.

   (Hình từ Internet)

   Trường Đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm xã hội được có tối đa mấy Phó Hiệu trưởng?

   Tại Điều 3 Quyết định 178/QĐ-BHXH năm 2023 quy định như sau:

   Chế độ quản lý và điều hành

   1. Trường do Hiệu trưởng quản lý, điều hành theo chế độ Thủ trưởng. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trường. Giúp việc Hiệu trưởng có không quá 03 Phó Hiệu trưởng. Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động luân chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng và kỷ luật theo quy định.

   2. Hiệu trưởng ban hành quy định về phân công nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, quy chế làm việc và quy chế giảng dạy, học tập của Trường; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đúng quy định.

   3. Hiệu trưởng phân công hoặc ủy quyền cho Phó Hiệu trưởng giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao. Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về quyết định của Phó Hiệu trưởng được phân công, hoặc ủy quyền giải quyết.

   Theo đó, Trường Đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm xã hội được có tối đa 03 Phó Hiệu trưởng.

   Trường Đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm xã hội có nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào?

   Căn cứ Điều 2 Quyết định 178/QĐ-BHXH năm 2023 quy định nhiệm vụ và quyền hạn Trường Đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm xã hội như sau:

   - Xây dựng, trình Tổng Giám đốc quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về phát triển Trường phù hợp với yêu cầu bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

   - Về đào tạo, bồi dưỡng

   +) Xây dựng các chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm chuyên môn nghiệp vụ gửi Vụ Tổ chức cán bộ trình Tổng Giám đốc quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và phê duyệt theo quy định; triển khai các chương trình bồi dưỡng sau khi được Tổng Giám đốc ban hành.

   +) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan biên soạn tài liệu các chương trình được giao tổ chức bồi dưỡng; trình Tổng Giám đốc quyết định việc tổ chức thẩm định hoặc phê duyệt tài liệu được giao biên soạn, trước khi trình Tổng Giám đốc ban hành; quản lý, cập nhật, bổ sung, sử dụng để giảng dạy.

   +) Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hàng năm cho công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

   +) Tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng: Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương; công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương; chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm lãnh đạo; chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam và chương trình bồi dưỡng khác do cấp có thẩm quyền giao.

   +) Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Ngành tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc; bồi dưỡng lý luận chính trị; quản lý nhà nước; kiến thức đối ngoại; kỹ năng hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin và các chương trình bồi dưỡng, các kiến thức bổ trợ khác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trường được cấp có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

   +) Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

   +) Tổ chức đánh giá chất lượng bồi dưỡng công chức, viên chức theo quy định; báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Vụ Tổ chức cán bộ). Đề xuất nâng cao chất lượng bồi dưỡng phù hợp với đặc thù và yêu cầu của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

   +) Cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận cho học viên sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng do Trường tổ chức theo quy định của pháp luật.

   +) Quản lý học viên, cấp giấy khen cho học viên có thành tích học tập xuất sắc trong các khóa bồi dưỡng theo quy định.

   +) Quản lý, vận hành hệ thống bồi dưỡng trực tuyến được giao theo quy định.

   - Về nghiên cứu khoa học và hợp tác đào tạo, bồi dưỡng

   +) Tổ chức nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận làm cơ sở khoa học phục vụ các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam; tư vấn, cung cấp các dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

   +) Chủ trì hợp tác, liên kết với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, các đơn vị, tổ chức trong nước thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng được giao; phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế trong hợp tác, liên kết với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngoài nước thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tham gia các dự án quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng.

   - Quản lý, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng, chất lượng đội ngũ viên chức làm giảng viên của Trường; căn cứ nhu cầu bồi dưỡng, được ký hợp đồng với chuyên gia làm giảng viên thỉnh giảng của Trường theo quy định của pháp luật.

   - Xây dựng và quản lý thư viện của Trường để phục vụ nhu cầu của học viên và công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam tra cứu thông tin, nghiên cứu các tài liệu chuyên ngành và các tư liệu khác có liên quan.

   - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng được giao.

   - Tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động giảng dạy và học tập của Trường; cải cách hành chính; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN; thi đua - khen thưởng; tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định.

   - Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo; văn thư, lưu trữ; quản lý công chức, viên chức; quản lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn