Có các loại chứng chỉ đại lý bảo hiểm nào hiện nay? Sử dụng các loại chứng chỉ đại lý bảo hiểm như thế nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 20/12/2022

Có các loại chứng chỉ đại lý bảo hiểm nào hiện nay? Sử dụng các loại chứng chỉ đại lý bảo hiểm như thế nào? Giá trị pháp lý của các loại chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước 01 tháng 01 năm 2023 như thế nào? 

Mong được giải đáp. Tôi cảm ơn!

  • Có các loại chứng chỉ đại lý bảo hiểm nào hiện nay?

   Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Thông tư 69/2022/TT-BTC quy định về các loại chứng chỉ đại lý bảo hiểm như sau:

   Chứng chỉ đại lý bảo hiểm

   1. Các loại chứng chỉ đại lý bảo hiểm bao gồm:

   a) Chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhân thọ cơ bản;

   b) Chứng chỉ đại lý bảo hiểm liên kết đơn vị;

   c) Chứng chỉ đại lý bảo hiểm phi nhân thọ cơ bản;

   d) Chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng hải;

   đ) Chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng không;

   e) Chứng chỉ đại lý bảo hiểm sức khỏe.

   Theo đó, hiện nay có các loại chứng chỉ đại lý bảo hiểm sau:

   - Chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhân thọ cơ bản;

   - Chứng chỉ đại lý bảo hiểm liên kết đơn vị;

   - Chứng chỉ đại lý bảo hiểm phi nhân thọ cơ bản;

   - Chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng hải;

   - Chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng không;

   - Chứng chỉ đại lý bảo hiểm sức khỏe

   Hình từ Internet

   Sử dụng các loại chứng chỉ đại lý bảo hiểm như thế nào?

   Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 19 Thông tư 69/2022/TT-BTC quy định về sử dụng các loại chứng chỉ đại lý bảo hiểm như sau:

   Chứng chỉ đại lý bảo hiểm

   ...

   3. Các loại chứng chỉ đại lý bảo hiểm quy định tại khoản 1 Điều này được sử dụng như sau:

   a) Chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhân thọ cơ bản: được sử dụng để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ (trừ sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị) và sản phẩm bảo hiểm sức khỏe;

   b) Chứng chỉ đại lý bảo hiểm liên kết đơn vị: được sử dụng để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị;

   c) Chứng chỉ đại lý bảo hiểm phi nhân thọ cơ bản: được sử dụng để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ (trừ sản phẩm bảo hiểm hàng hải, sản phẩm bảo hiểm hàng không), các sản phẩm thuộc loại hình bảo hiểm sức khỏe có thời hạn từ 01 năm trở xuống và các sản phẩm bảo hiểm cho rủi ro tử vong có thời hạn từ 01 năm trở xuống;

   d) Chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng hải: được sử dụng để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm hàng hải;

   đ) Chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng không: được sử dụng để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm hàng không;

   e) Chứng chỉ đại lý bảo hiểm sức khỏe: được sử dụng để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe và các sản phẩm bảo hiểm cho rủi ro tử vong có thời hạn từ 01 năm trở xuống.

   Theo đó,

   - Chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhân thọ cơ bản: được sử dụng để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ (trừ sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị) và sản phẩm bảo hiểm sức khỏe;

   - Chứng chỉ đại lý bảo hiểm liên kết đơn vị: được sử dụng để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị;

   - Chứng chỉ đại lý bảo hiểm phi nhân thọ cơ bản: được sử dụng để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ (trừ sản phẩm bảo hiểm hàng hải, sản phẩm bảo hiểm hàng không), các sản phẩm thuộc loại hình bảo hiểm sức khỏe có thời hạn từ 01 năm trở xuống và các sản phẩm bảo hiểm cho rủi ro tử vong có thời hạn từ 01 năm trở xuống;

   - Chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng hải: được sử dụng để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm hàng hải;

   - Chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng không: được sử dụng để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm hàng không;

   - Chứng chỉ đại lý bảo hiểm sức khỏe: được sử dụng để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm đối với các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe và các sản phẩm bảo hiểm cho rủi ro tử vong có thời hạn từ 01 năm trở xuống.

   Giá trị pháp lý của các loại chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước 01 tháng 01 năm 2023 như thế nào?

   Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Thông tư 69/2022/TT-BTC quy định về giá trị pháp lý của các loại chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước 01 tháng 01 năm 2023 như sau:

   Chứng chỉ đại lý bảo hiểm

   ...

   2. Chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2023 được sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Trong thời gian chưa được chuyển đổi sang chứng chỉ đại lý bảo hiểm quy định tại Thông tư này, chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2023 được quy đổi như sau:

   a) Chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo về bảo hiểm nhân thọ cấp có giá trị tương đương chứng chỉ quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

   b) Chứng chỉ đại lý bảo hiểm liên kết đơn vị do cơ sở đào tạo về bảo hiểm nhân thọ cấp có giá trị tương đương chứng chỉ quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

   c) Chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo về bảo hiểm phi nhân thọ cấp có giá trị tương đương chứng chỉ quy định tại điểm c, điểm d, điểm đ khoản 1 Điều này.

   Như vậy, chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày 01/1/2023 được sử dụng đến hết ngày 31/12/2025.

   Thông tư 69/2022/TT-BTC có hiệu lực từ 01/1/2023.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 19 Thông tư 69/2022/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn