Xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

 

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Trong đó, có nêu nội dung cơ sở dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản là tập hợp các thông tin, dữ liệu cơ bản về nhà ở, thị trường bất động sản đã được thu thập, kiểm tra, đánh giá, xử lý, tích hợp và được lưu trữ dưới dạng tệp dữ liệu lưu trữ trên vật mang tin để có thể cập nhật, quản lý, khai thác bằng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước, các hoạt động kinh tế, xã hội và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin.

Ngoài ra, Nghị định 44/2022/NĐ-CP, Chính phủ xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, cụ thể như sau:

1. Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản;

2. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản;

3. Hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Bên cạnh đó, Chính phủ còn thiết lập nguyên tắc xây dựng, quản lý và khai thác, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, như sau:

1. Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng và quản lý thống nhất từ trung ương đến địa phương; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước đảm bảo tính khoa học, thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng.

2. Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải bảo đảm phục vụ kịp thời yêu cầu công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia.

3. Các thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được thu thập, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, công khai, minh bạch và dễ tiếp cận.

4. Việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải đảm bảo đúng mục đích, tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành đối với khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.