Mới: Bộ Công Thương công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường

 

Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gđây và thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính quyết định công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường, cụ thể thông qua Công văn 3011/BCT-TTTN năm 2022 quy định:

1. Quỹ Bình n giá xăng dầu

1.1. Trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

- Xăng E5RON92: 0 đồng/lít;

- Xăng RON95: 0 đồng/lít;

- Dầu điezen: 100 đồng/lít;

- Dầu hỏa: 100 đồng/lít;

- Dầu madút: 300 đồng/kg.

1.2. Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

- Xăng E5RON92: 100 đồng/lít;

- Xăng RON95: 500 đồng/lít;

- Dầu điêzen: 0 đồng/lít;

- Dầu ha: 0 đồng/lít;

- Dầu madút: 0 đồng/kg.

2. Giá bán xăng dầu

Sau khi thực hiện việc trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình n giá xăng du tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 30.235 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 31.578 đồng/lít;

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 26.394 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 25.346 đồng/lít;

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 20.901 đồng/kg.

3. Thời gian thực hiện

- Trích lập, chi sử dụng Qu Bình n giá xăng du đối với các mặt hàng xăng du: Áp dụng từ 15 giờ 00’ ngày 01 tháng 6 năm 2022.

- Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ 00’ ngày 01 tháng 6 năm 2022.

- Kể từ 15 giờ 00’ ngày 01 tháng 6 năm 2022, là thời điểm Bộ Công Thương công bố giá cơ sở kỳ công bố tại Công văn này cho đến trước ngày Bộ Công Thương công bố giá cơ s kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đu mi kinh doanh xăng du, thương nhân phân phi xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP, Thông tư s 17/2021/TT-BCT, Thông tư số 103/2021/TT-BTC, Thông tư số 104/2021/TT-BTC.

- Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kitra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng du cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.