Không mua sắm xe công khi chưa có nghị định hướng dẫn

Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn việc mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2018, trong đó nêu rõ, khi Chính phủ chưa ban hành Nghị định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô thay thế Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg, thì các đơn vị không được mua sắm xe công.

Không sử dụng vốn vay ODA mua sắm xe công

Công văn nêu rõ: Từ ngày 1/1/2018, trong khi chờ Chính phủ ban hành Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (thay thế Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ) và Nghị định quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, thì các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án không thực hiện mua sắm xe ô tô theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành trước ngày 1/1/2018.

Sau khi Chính phủ ban hành các nghị định này, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện rà soát, sắp xếp lại xe ô tô hiện có của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; chuyển đổi công năng sử dụng xe ô tô, điều chuyển xe ô tô từ nơi thừa sang nơi thiếu so với tiêu chuẩn, định mức, bảo đảm hiệu quả sử dụng tài sản công theo quy định.

Trường hợp còn thiếu xe ô tô theo tiêu chuẩn, định mức mà không có xe ô tô phù hợp để điều chuyển thì bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, cơ quan, người có thẩm quyền theo phân cấp của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, HĐND cấp tỉnh quyết định việc mua xe ô tô trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 được giao và nguồn kinh phí được phép sử dụng theo quy định của pháp luật.

Công văn cũng hướng dẫn đối với mua sắm xe ô tô phục vụ công tác của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài như sau: Bộ Ngoại giao, các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện rà soát, sắp xếp số xe ô tô hiện có theo quy định tại Nghị định số 166/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Trường hợp còn thiếu xe so với tiêu chuẩn, định mức, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, cơ quan, người có thẩm quyền theo phân cấp của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, HĐND cấp tỉnh quyết định mua xe ô tô trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 được giao và nguồn kinh phí được phép sử dụng theo quy định của pháp luật.

Việc mua sắm xe ô tô đối với dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi, vốn vay thương mại, viện trợ không hoàn lại trong khi chờ Chính phủ ban hành các nghị định nêu trên: Không sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, vốn vay thương mại để mua sắm xe ô tô. 

Đối với dự án viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, trường hợp hiệp định đã được ký kết hoặc văn kiện dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt có quy định cụ thể về chủng loại, số lượng, mức giá mua xe ô tô thì việc mua xe ô tô phục vụ hoạt động của dự án thực hiện theo quy định của hiệp định đã được ký kết hoặc văn kiện dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Việc mua sắm xe ô tô từ nguồn vốn đối ứng (thuộc nguồn vốn chi đầu tư) của dự án sử dụng vốn vay nước ngoài thực hiện theo quy định.

Không mua sắm tập trung đối với tài sản trong năm 2018

Công văn nêu rõ: Đối với mua sắm tài sản công khác được thực hiện trong các trường hợp quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; đảm bảo mua sắm theo tiêu chuẩn, định mức đã được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành theo quy định, kế hoạch và dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị phổ biến tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng: Căn cứ quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ và tình hình thực tế, các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh xác định thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng, ban hành kịp thời tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng để làm cơ sở thực hiện việc giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý và kiểm soát chi của kho bạc nhà nước (KBNN).

Không thực hiện mua sắm tập trung cấp quốc gia năm 2018 đối với tài sản (trừ thuốc). Việc mua sắm tập trung cấp bộ, cơ quan trung ương, cấp tỉnh và trách nhiệm kiểm soát chi, hồ sơ kiểm soát chi mua sắm tập trung thực hiện theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. Các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh gửi danh mục mua sắm tập trung tới KBNN để thực hiện việc kiểm soát chi mua sắm tài sản theo đúng quy định.

Các bộ, ngành và địa phương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ hiện hành, triệt để tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tính chất công việc, phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước, đặc biệt là các tài sản có giá trị lớn.

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, cơ quan, người có thẩm quyền theo phân cấp của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, HĐND cấp tỉnh quyết định việc mua sắm theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam Online

Liên quan Văn bản
  • Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (028) 7302 2286
    E-mail: info@lawnet.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.