Trình tự tổ chức theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán gồm những bước nào?

Trình tự tổ chức theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán gồm những bước nào? - Câu hỏi của Khang (Vĩnh Phúc)

Trình tự tổ chức theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán gồm những bước nào?

Theo quy định tại Điều 9 Quyết định 02/2022/QĐ-KTNN về trình tự tổ chức theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, như sau:

- Thu thập, tổng hợp thông tin về kết luận, kiến nghị kiểm toán và tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

- Đánh giá tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

- Tổ chức các hoạt động nhằm đảm bảo hiệu quả, hiệu lực việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán: phân công bộ phận giúp việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị kiểm toán; trả lời bằng văn bản đối với báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán; đôn đốc hoặc kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; xử lý khiếu nại, kiến nghị về kết luận, kiến nghị kiểm toán.

- Thực hiện cập nhật và thiết lập cơ sở dữ liệu về kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Trình tự tổ chức theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán gồm những bước nào?

Trình tự tổ chức theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán gồm những bước nào?

Sau khi thực hiện thu thập, tổng hợp thông tin về kết luận, kiến nghị kiểm toán, đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán sẽ làm gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Quyết định 02/2022/QĐ-KTNN thì hoạt động thu thập, tổng hợp thông tin về kết luận, kiến nghị kiểm toán và tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán được thực hiện như sau:

Đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán thực hiện thu thập, tổng hợp thông tin về kết luận, kiến nghị kiểm toán và tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán từ các nguồn:

- Thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị kiểm toán chi tiết, Thông báo kết luận, kiến nghị kiểm toán qua kiểm toán, đối chiếu, Báo cáo kiểm toán và Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm của KTNN.

- Báo cáo kết quả việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; các hồ sơ tài liệu làm bằng chứng cho việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

- Báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán gửi Tổng KTNN; Báo cáo kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; Báo cáo tổng hợp kết quả việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán định kỳ, hàng năm của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán và của KTNN.

- Các văn bản khiếu nại, kiến nghị của đơn vị được kiểm toán đối với kết luận, kiến nghị kiểm toán và các văn bản giải quyết của KTNN.

- Các thông tin khác có liên quan đến việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của đơn vị được kiểm toán.

Theo quy định tại Điều 11 Quyết định 02/2022/QĐ-KTNN, sau khi thực hiện thu thập, tổng hợp thông tin về kết luận, kiến nghị kiểm toán, đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán thực hiện đánh giá tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán

Trên cơ sở thông tin thu thập, tổng hợp trước đó, đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán (bao gồm cả kết luận, kiến nghị kiểm toán các năm trước chưa thực hiện) theo các nội dung sau:

- Tình hình chấp hành quy định gửi báo cáo việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của đơn vị được kiểm toán; tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán kỳ trước của đơn vị.

-Tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán theo các nhóm đánh giá: Đã thực hiện, đang thực hiện và chưa thực hiện.

Công tác đảm bảo hiệu quả, hiệu lực việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán được tổ chức như thế nào?

Sau khi có kết quả đánh giá tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán theo quy định tại Điều 12 Quyết định 02/2022/QĐ-KTNN:

Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán tổ chức các hoạt động nhằm đảm bảo hiệu quả, hiệu lực việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán:

- Phân công bộ phận giúp việc theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

- Trả lời kịp thời bằng văn bản đối với Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán của đơn vị được kiểm toán.

- Đôn đốc đơn vị được kiểm toán theo các hình thức phù hợp: đôn đốc bằng văn bản; đôn đốc qua hoạt động kiểm toán; báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước có văn bản kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với cơ quan, tổ chức không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, kịp thời kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN theo khoản 4 Điều 14 Luật KTNN.

- Kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán theo quy định tại Chương III Quy định này.

- Xử lý kiến nghị, khiếu nại của đơn vị được kiểm toán về kết luận, kiến nghị kiểm toán theo Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán nhà nước.

- Các hoạt động khác theo quy định của KTNN.

LawNet

- Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của Law Net Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn

- Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

- Bài viết có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

- Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail banquyen@lawnet.vn;

Tư vấn pháp luật mới nhất
ĐỌC NHIỀU NHẤT
{{i.ImageTitle_Alt}}
{{i.Title}}