Thủ tục nộp và xem xét hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư chiến lược khi tham gia đấu giá mua cổ phần được quy định như thế nào?

Thủ tục nộp và xem xét hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư chiến lược tham gia đấu giá mua cổ phần được quy định như thế nào? - Câu hỏi của Bắc (Hà Nam)

Thủ tục nộp và xem xét hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư chiến lược khi tham gia đấu giá mua cổ phần được quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 9 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 584/QĐ-UBCK năm 2018 về thủ tục nộp và xem xét hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư chiến lược như sau:

- Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày phương án cổ phần hóa được phê duyệt, doanh nghiệp cổ phần hóa thực hiện công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng (03 số liên tiếp của 01 tờ báo phát hành trong toàn quốc và 01 tờ báo địa phương nơi doanh nghiệp có trụ sở chính, website của doanh nghiệp,...) bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt các nội dung liên quan đến việc chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, bao gồm:

- Thông tin giới thiệu về doanh nghiệp;

- Mục đích lựa chọn nhà đầu tư chiến lược;

- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược;

- Tỷ lệ chào bán cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược;

- Các quyền lợi và nghĩa vụ khi trở thành nhà đầu tư chiến lược của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ;

- Hồ sơ đăng ký làm nhà đầu tư chiến lược;

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký;

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt cọc hoặc cung cấp chứng từ về việc ký quỹ hoặc có bảo lãnh để đảm bảo việc mua cổ phần theo quy định.

- Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày doanh nghiệp cổ phần hóa đăng thông báo, Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư tiếp nhận hồ sơ đăng ký làm nhà đầu tư chiến lược, rà soát, thẩm định hồ sơ theo quy định và báo cáo về kết quả thẩm định hồ sơ năng lực nhà đầu tư gửi Ban chỉ đạo cổ phần hóa và doanh nghiệp cổ phần hóa.

- Trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày đăng thông báo, trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư, doanh nghiệp cổ phần hóa tổng hợp danh sách các nhà đầu tư chiến lược đủ điều kiện tham gia mua cổ phần trình Ban chỉ đạo cổ phần hóa báo cáo Cơ quan đại diện chủ sở hữu ban hành Quyết định phê duyệt. Doanh nghiệp cổ phần hóa thông báo để các nhà đầu tư chiến lược có kế hoạch tìm hiểu, tham vấn các nội dung liên quan về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính,... của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp cổ phần hóa gửi văn bản thông báo kết quả xem xét hồ sơ tới các nhà đầu tư trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày Cơ quan đại diện chủ sở hữu ban hành Quyết định phê duyệt danh sách các nhà đầu tư chiến lược đủ điều kiện tham gia mua cổ phần và phương án bán đấu giá cổ phần giữa các nhà đầu tư chiến lược (nếu có) theo quyết định của Ban chỉ đạo cổ phần hóa.

Thủ tục nộp và xem xét hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư chiến lược khi tham gia đấu giá mua cổ phần được quy định như thế nào?

Thủ tục nộp và xem xét hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư chiến lược khi tham gia đấu giá mua cổ phần được quy định như thế nào?

Nội dung công bố thông tin về việc bán đấu giá cổ phần giữa các nhà đầu tư chiến lược là gì?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 584/QĐ-UBCK năm 2018 như sau:

- Ban chỉ đạo cổ phần hóa phối hợp với doanh nghiệp cổ phần hóa thông báo tới các nhà đầu tư chiến lược đủ điều kiện tham gia mua cổ phần về kế hoạch tổ chức bán đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu mười (10) ngày làm việc.

- Sở giao dịch chứng khoán phối hợp với Ban chỉ đạo cổ phần hóa, doanh nghiệp cổ phần hóa công bố thông tin liên quan đến đến doanh nghiệp cổ phần hóa và việc bán đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược chậm nhất mười (10) ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá, cụ thể:

+ Nội dung công bố thông tin bao gồm:

++ Thông tin liên quan đến doanh nghiệp cổ phần hóa theo Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư số 40/2018/TT-BTC , bao gồm cả bản tiếng Anh;

++ Phương án cổ phần hóa;

++ Dự thảo điều lệ của công ty cổ phần;

++ Mẫu Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần theo Phụ lục số 7a, 7b kèm theo Thông tư số 40/2018/TT-BTC , bao gồm cả bản tiếng Anh;

++ Quy chế bán đấu giá cổ phần giữa các nhà đầu tư chiến lược;

++ Các thông tin liên quan khác đến cuộc đấu giá theo quy định.

+ Địa điểm công bố thông tin:

- Sở giao dịch chứng khoán: (tên SGDCK, địa chỉ và tên Website)

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: (tên cơ quan đại diện chủ sở hữu, địa chỉ và tên website)

- Doanh nghiệp cổ phần hóa: ... (tên doanh nghiệp cổ phần hóa, địa chỉ và tên website)

- Địa chỉ và tên các website công bố thông tin khác (nếu có).

Ban chỉ đạo cổ phần hóa và Sở giao dịch chứng khoán xác định những thông tin gì về phương án bán cổ phần?

Theo quy định tại Điều 12 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 584/QĐ-UBCK năm 2018, Ban chỉ đạo cổ phần hóa phối hợp với Sở giao dịch chứng khoán xác định những thông tin sau:

- Số lượng cổ phần đấu giá

- Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần;

- Giá khởi điểm

- Bước giá

- Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua

- Số mức giá.

LawNet

- Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của Law Net Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn

- Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

- Bài viết có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

- Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail banquyen@lawnet.vn;

Tư vấn pháp luật mới nhất
ĐỌC NHIỀU NHẤT
{{i.ImageTitle_Alt}}
{{i.Title}}