Hướng dẫn xử lý hóa đơn thuế giá trị gia tăng đã lập có sai sót theo Nghị Định 15/2022/NĐ-CP?

Cho tôi hỏi rằng: tôi đã lập hóa đơn và kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế GTGT chưa được giảm theo Nghị định 15/2022/NĐ/CP thì hóa đơn đó xử lý như thế nào? - Câu hỏi của chị Diễm từ Long An.

Đối tượng nào được giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP?

Theo Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ/CP quy định về giảm thuế giá trị gia tăng như sau:

Giảm thuế giá trị gia tăng
1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:
a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
...
2. Mức giảm thuế giá trị gia tăng
a) Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này.
...
5. Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng chưa được giảm theo quy định tại Nghị định này thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và giao hóa đơn điều chỉnh cho người mua. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán kê khai điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đầu vào (nếu có).

Xử lý hóa đơn đã lập có sai sót theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP như thế nào? Chính sách thuế đối với cơ sở kinh doanh được quy định ra sao?

Hướng dẫn xử lý hóa đơn thuế giá trị gia tăng đã lập có sai sót theo Nghị Định 15/2022/NĐ-CP? (Hình từ Internet)

Quy định thế nào về việc xử lý hóa đơn có sai sót?

Theo Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP về xử lý hóa đơn có sai sót được quy định như sau:

Xử lý hóa đơn có sai sót
...
2. Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót thì xử lý như sau:
a) Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn. Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này, trừ trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có sai sót nêu trên chưa gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế.
b) Trường hợp có sai: mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn điện tử như sau:
b1) Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót. Trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót.
Hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”.
b2) Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót trừ trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót.
Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”.
Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới điều chỉnh hoặc thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót sau đó người bán gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế) hoặc gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).

Như vậy, xử lý hóa đơn có sai sót được quy định như trên.

Hướng dẫn xử lý hóa đơn thuế giá trị gia tăng đã lập có sai sót theo Nghị Định 15/2022/NĐ-CP?

Tại Công văn 46350/CTHN-TTHT năm 2022, Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn xử lý hóa đơn đã lập có sai sót theo NĐ 15/2022/NĐ-CP như sau:

+ Trường hợp Công ty tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, cung cấp hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% và không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP thì được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP kể từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

+ Trường hợp Công ty sản xuất, kinh doanh Hóa chất cơ bản và đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10% thì được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP

+ Trường hợp Công ty sản suất, kinh doanh Hóa chất cơ bản đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% và được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP nhưng công ty đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT chưa được giảm theo quy định tại Nghị định này thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và giao hóa đơn điều chỉnh cho người mua. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán kê khai điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đầu vào (nếu có) theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP, khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Trên đây là nội dung Công văn 46350/CTHN-TTHT năm 2022 do Cục thuế TP Hà Nội ban hành.

LawNet

- Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của Law Net Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn

- Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

- Bài viết có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

- Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail banquyen@lawnet.vn;

Tư vấn pháp luật mới nhất
ĐỌC NHIỀU NHẤT
{{i.ImageTitle_Alt}}
{{i.Title}}