Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm phải đảm bảo công khai báo cáo tài chính đã qua kiểm toán?

Cho hỏi Bộ Tài chính đã có những hướng dẫn gì về tình trạng một số doanh nghiệp bảo hiểm vẫn chưa công khai báo cáo tài chính theo quy định? Câu hỏi của anh Tấn đến từ Hà Nội.

Yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm công khai báo cáo tài chính?

Căn cứ vào Công văn 1948/QLBH-PNT năm 2022 của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã có nội dung đề nghị gửi đến các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm như sau:

Qua phản ánh của cơ quan thông tấn báo chí, một số doanh nghiệp bảo hiểm chưa công bố đầy đủ nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm: “Hàng năm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài ... thực hiện công bố công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài ... toàn bộ nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán của doanh nghiệp, ... kèm theo ý kiến của tổ chức kiểm toán độc lập.”.
Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài rà soát và thực hiện công bố công khai báo cáo tài chính theo quy định pháp luật.
Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thông báo để các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài biết và thực hiện.

Theo như nội dung trên thì trong thời gian qua đã có những phản ánh về việc một số doanh nghiệp bảo hiểm chưa công bố đầy đủ nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Do đó, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm hiểm đã đề nghị những doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài rà soát và công khai báo cáo tài chính.

Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm phải đảm bảo công khai báo cáo tài chính đã qua kiểm toán?

Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm phải đảm bảo công khai báo cáo tài chính đã qua kiểm toán?

Doanh nghiệp bảo hiểm công khai báo cáo tài chính như thế nào?

Căn cứ vào khoản 1 Điều 35 Thông tư 50/2017/TT-BTC quy định như sau:

Công bố thông tin
Hàng năm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thực hiện công bố công khai thông tin theo quy định tại Điều 82 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP và các hướng dẫn sau:
1. Thông tin về tình hình tài chính:
a) Công bố công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm toàn bộ nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán của doanh nghiệp, chi nhánh kèm theo ý kiến của tổ chức kiểm toán độc lập;
b) Công bố công khai trên báo ra hàng ngày trong 03 số báo liên tiếp các thông tin bao gồm: Báo cáo thường niên (Mẫu số 1-CBTT) và Báo cáo tài chính tóm tắt (Mẫu số 2-CBTT). Khi công bố công khai phải kèm theo ý kiến của tổ chức kiểm toán độc lập;
c) Ngoài các hình thức công khai theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tự quyết định việc công bố công khai thông tin dưới hình thức phát hành ấn phẩm; thông báo bằng văn bản tới các cơ quan quản lý nhà nước; họp báo; trên đài phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương;
d) Việc công khai thông tin quy định tại điểm a và điểm b khoản này phải thực hiện trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày công bố công khai các thông tin quy định tại điểm b khoản này, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải gửi bản chính hoặc bản sao các thông tin đã công bố công khai đến Bộ Tài chính;
đ) Việc công bố công khai thông tin phải kịp thời, chính xác theo quy định của pháp luật. Trường hợp thay đổi nội dung thông tin đã công bố thì phải thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại các điểm a, điểm b và điểm d khoản này kèm theo lý do giải thích;
e) Công ty đại chúng thực hiện việc công bố thông tin theo quy định pháp luật về chứng khoán và quy định tại Thông tư này.

Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm phải có trách nhiệm công khai báo cáo tài chính đã qua kiểm toán hằng năm.

Việc công khai báo cáo tài chính được thực hiện trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp bảo hiểm và công báo công khai báo cáo tài chính trên báo.

Doanh nghiệp bảo hiểm có phải công bố thông tin về sản phẩm bảo hiểm không?

Căn cứ vào khoản 2 Điều 35 Thông tư 50/2017/TT-BTC quy định như sau:

Công bố thông tin
Hàng năm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thực hiện công bố công khai thông tin theo quy định tại Điều 82 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP và các hướng dẫn sau:
...
2. Thông tin về sản phẩm bảo hiểm:
Trong thời hạn 15 ngày đầu mỗi tháng, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải công bố các sản phẩm bảo hiểm được phép triển khai trong tháng trước liền kề (nếu có) bao gồm: Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm, mẫu hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và các tài liệu có liên quan trong quá trình giao kết, thực hiện hợp đồng bảo hiểm trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam và doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài.

Như vậy, doanh nghiệp bảo hiểm phải công bố thông tin về sản phẩm bảo hiểm trong vòng 15 ngày đầu tiên của mỗi tháng

LawNet

- Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của Law Net Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn

- Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

- Bài viết có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

- Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail banquyen@lawnet.vn;

Tư vấn pháp luật mới nhất
ĐỌC NHIỀU NHẤT
{{i.ImageTitle_Alt}}
{{i.Title}}