Bộ Giao thông vận tải chủ trì soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào? Các trường hợp lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật?

Bộ Giao thông vận tải chủ trì soạn thảo và ban văn bản quy phạm pháp luật nào? Các trường hợp lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật? - Câu hỏi từ anh Kha (Lâm Đồng)

Bộ Giao thông vận tải chủ trì soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào?

Căn cứ vào Điều 3 Thông tư 26/2022/TT-BGTVT quy định như sau:

- Văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Thông tư này bao gồm:

+ Bộ luật, luật (sau đây gọi chung là luật), pháp lệnh, nghị quyết do Bộ Giao thông vận tải chủ trì soạn thảo trình Chính phủ để Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

+ Nghị định, quyết định, nghị quyết liên tịch do Bộ Giao thông vận tải chủ trì soạn thảo để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành được quy định tại Điều 18, Điều 19 và Điều 20 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi chung là Luật Ban hành văn bản);

+ Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

+ Thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước.

- Thông tư của Bộ trưởng được ban hành để quy định:

+ Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

+ Quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật của ngành Giao thông vận tải;

+ Biện pháp để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giao thông vận tải.

Bộ Giao thông vận tải chủ trì soạn thảo và ban văn bản quy phạm pháp luật nào? Các trường hợp lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật?

Bộ Giao thông vận tải chủ trì soạn thảo và ban văn bản quy phạm pháp luật nào? Các trường hợp lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật?

Các trường hợp lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật?

Căn cứ vào Điều 5 Thông tư 26/2022/TT-BGTVT quy định về những trường hợp lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật như sau:

- Luật, pháp lệnh.

- Nghị quyết của Quốc hội quy định:

+ Thực hiện thí điểm một số chính sách mới thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội nhưng chưa có luật điều chỉnh hoặc khác với quy định của luật hiện hành;

+ Tạm ngưng hoặc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần luật, nghị quyết của Quốc hội đáp ứng các yêu cầu cấp bách về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

- Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định tạm ngưng hoặc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đáp ứng các yêu cầu cấp bách về phát triển kinh tế - xã hội.

- Nghị định của Chính phủ quy định các vấn đề cần thiết thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhưng chưa đủ điều kiện xây dựng thành luật hoặc pháp lệnh để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội.

Các chuyên gia có thể tham gia vào quá trình lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải không?

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 26/2022/TT-BGTVT về việc huy động tham gia nghiên cứu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật như sau:

Cơ quan, tổ chức tham gia trong quá trình lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan, tổ chức lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có thể huy động sự tham gia của viện nghiên cứu, trường đại học, hội, hiệp hội, tổ chức khác có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học vào các hoạt động sau đây:
1. Tổng kết, đánh giá tình hình thi hành pháp luật; rà soát, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
2. Khảo sát, điều tra xã hội học; đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến các chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
3. Tập hợp, nghiên cứu, so sánh tài liệu, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có liên quan đến chính sách phục vụ cho việc lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
4. Tham gia hoạt động đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Theo đó, các chuyên gia do các cơ quan, tổ chức lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật huy động sẽ được tham gia vào các hoạt động trong quá trình lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật như sau:

- Tổng kết, đánh giá tình hình thi hành pháp luật; rà soát, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

- Khảo sát, điều tra xã hội học; đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến các chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

- Tập hợp, nghiên cứu, so sánh tài liệu, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có liên quan đến chính sách phục vụ cho việc lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

- Tham gia hoạt động đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Thông tư 26/2022/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

LawNet

- Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của Law Net Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn

- Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

- Bài viết có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

- Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail banquyen@lawnet.vn;

Tư vấn pháp luật mới nhất
ĐỌC NHIỀU NHẤT
{{i.ImageTitle_Alt}}
{{i.Title}}