280713

Công văn 940/TLĐ năm 2015 về tăng cường tuyên truyền thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

280713
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 940/TLĐ năm 2015 về tăng cường tuyên truyền thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 940/TLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Nguyễn Văn Ngàng
Ngày ban hành: 24/06/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 940/TLĐ
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
Người ký: Nguyễn Văn Ngàng
Ngày ban hành: 24/06/2015
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 940/TLĐ
V/v tăng cường tuyên truyền thực thi Luật PCTH của thuốc lá

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố;
- Các Công đoàn ngành Trung ương;
- Các Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc TLĐ.

 

Với mục tiêu giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá gây ra, ngày 18 tháng 6 năm 2012 tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật phòng, chống tác hại (PCTH) của thuốc lá. Ngay sau khi Luật được ban hành, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về tác hại của thuốc lá, giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá, bảo đảm quyền của CNVCLĐ được sống, làm việc trong môi trường không khói thuốc. Đến nay, về cơ bản các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương đã kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo PCTH của thuốc lá; xây dựng nội quy, quy chế phối hợp với các sở, ban, ngành đảm bảo thực thi Luật PCTH của thuốc lá trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, bước đầu đã có trên 62% số CĐCS triển khai xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc và đã tuyên truyền, vận động được hàng chục nghìn CNVCLĐ bỏ hút thuốc lá.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tuyên truyền thực thi Luật PCTH của thuốc lá trong hệ thống công đoàn vẫn còn gặp khó khăn, thách thức, như: thiếu sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành; một số nơi người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa chú trọng đến công tác PCTH của thuốc lá; nhận thức của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về tác hại của thuốc lá còn chung chung, đơn giản; nguồn lực dành cho công tác PCTH của thuốc lá rất hạn chế...

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền thực thi Luật PCTH của thuốc lá, Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu các cấp Công đoàn tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện hướng dẫn số 279/HD-TLĐ ngày 28/02/2012 của Tổng Liên đoàn, trong đó trọng tâm vào các nhiệm vụ sau:

1. Nâng cao chất Iượng, hiệu quả thông tin, tuyên truyền, vận động CNVCLĐ không sử dụng thuốc lá, tích cực tham gia PCTH của thuốc lá:

Nội dung: Tuyên truyền chính sách, pháp luật về PCTH của thuốc lá; tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của người sử dụng và những người khác chịu ảnh hưởng của khói thuốc lá; tác hại của việc sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng thuốc lá nhập lậu; các biện pháp cai nghiện thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và môi trường sống không có khói thuốc; quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong PCTH của thuốc lá.

Hình thức: Nghiên cứu, biên soạn, phát hành tài liệu, tuyên truyền trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn, cuộc thi tìm hiểu, hình ảnh minh họa, truyền thanh nội bộ... bảo đảm phù hợp với điều kiện sống, làm việc của người lao động gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; mở chuyên trang, chuyên mục viết tin, bài tuyên truyền rộng rãi về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung Luật PCTH của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên các báo, tạp chí, trang website Công đoàn.

2. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ chủ chốt Công đoàn các cấp trong công tác PCTH của thuốc lá:

- Đưa nội dung PCTH của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào nội quy, quy chế nội bộ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

- Gương mẫu thực hiện và vận động cán bộ, CNVCLĐ thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCTH của thuốc lá.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, động viên cán bộ, CNVCLĐ thực hiện cấm hút thuốc lá theo quy định Luật PCTH của thuốc lá.

3. Triển khai có hiệu quả các biện pháp xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc:

- Kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo PCTH của thuốc lá; xây dựng, củng cố mạng lưới cộng tác viên pháp Luật lao động và PCTH của thuốc lá tại các cấp Công đoàn.

- Treo biển có chữ hoặc biểu tượng cấm hút thuốc lá tại các khu vực cấm theo quy định của Luật PCTH của thuốc lá.

- Ký cam kết thực thi Luật PCTH của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc giữa các cấp Công đoàn và đoàn viên, CNVCLĐ.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, cuộc thi tìm hiểu, các buổi nói chuyện chia sẻ kinh nghiệm về công tác PCTH của thuốc lá.

- Tham gia cùng các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về PCTH của thuốc lá thuộc lĩnh vực được phân công theo Nghị định số 176/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế và các Nghị định xử phạt khác có liên quan đến PCTH của thuốc lá.

4. Đầu tư xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về PCTH của thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không khói thuốc lá, tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá hằng năm:

- Tại các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương trong năm 2015 lựa chọn từ 03 đến 05 Công đoàn cấp trên cơ sở hoặc Công đoàn cơ sở để xây dựng mô hình điểm về môi trường làm việc không khói thuốc; phấn đấu đến hết năm 2020 có từ 85% trở lên số Công đoàn triển khai các biện pháp xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc.

- Kết hợp với các hoạt động “Tháng Công nhân” hằng năm, các cấp Công đoàn treo băng rôn, khẩu hiệu, tham gia hoặc tổ chức mít tinh tuyên truyền, vận động CNVCLĐ hưởng ứng Ngày thế giới không khói thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá (25 đến 31/5).

5. Điều kiện bảo đảm:

- Tài liệu, kỹ thuật truyền thông về PCTH của thuốc lá được đăng trên trang thông tin điện tử của Chương trình PCTH thuốc lá quốc gia: www.vinacosh.gov.vn

- Căn cứ vào nguồn kinh phí của “Quỹ PCTH thuốc lá” quốc gia, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức tập huấn nghiệp vụ, cung cấp tài liệu tuyên truyền và lựa chọn hỗ trợ kinh phí cho các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn Trung ương và tương đương để triển khai công tác PCTH của thuốc lá; bên cạnh đó, các cấp Công đoàn cần trích một phần kinh phí để triển khai công tác PCTH của thuốc lá lồng ghép với các hoạt động khác của tổ chức Công đoàn.

Đề nghị các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn nghiêm túc thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tuyên giáo) cùng với báo cáo Công tác tuyên giáo Công đoàn. Trong quá trình tổ chức thực hiện, có gì vướng mắc xin liên hệ đồng chí Vũ Mạnh Tiêm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo - Phó Ban Chỉ đạo PCTH của thuốc lá Tổng Liên đoàn, số điện thoại 043.3942.1519, DĐ 0916569566 để kịp thời giải quyết./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Y tế (phối hợp);
- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố;
- Các Công đoàn ngành Trung ương;
- Các Công đoàn TCT trực thuộc TLĐ;
- Lưu VT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Ngàng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản