151503

Công văn 9256/VPCP-KGVX về Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

151503
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 9256/VPCP-KGVX về Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 9256/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 15/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 9256/VPCP-KGVX
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 15/11/2012
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9256/VPCP-KGVX
V/v Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Hội Khuyến học Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1067/TTr-BGDĐT ngày 18 tháng 10 năm 2012 về việc phê duyệt Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012- 2020, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan hoàn thiện Đề án theo hướng sau:

1. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, hoàn thiện về nội dung, kinh phí và chủ trì triển khai thực hiện Đề án thành phần "Hỗ trợ lao động nông thôn học tập suốt đời".

2. Đề án thành phần "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư” do Hội Khuyến học Việt Nam chủ trì, có nhiệm vụ chủ yếu là vận động, tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng và phát triển các cơ sở giáo dục cộng đồng ở địa bàn như: Trung tâm học tập cộng đồng, Trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường nghề, nhà văn hóa, Trung tâm văn hóa xã để đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên của dân cư.

3. Đề án thành phần “Đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp" có nhiệm vụ khuyến khích công nhân học tập; đồng thời vận động các chủ doanh nghiệp tạo điều kiện, hỗ trợ công nhân học tập, nâng cao tay nghề, khai thác các cơ hội học tập ở các trường, trung tâm dạy nghề, nhà văn hóa, trung tâm văn hóa. Hai cơ quan Hội khuyến học Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham gia Đề án Xây dựng xã hội học tập không phải với tư cách là người cung cấp các dịch vụ học tập nên không có ngân sách cho việc này. Nếu hai cơ quan này tham gia Đề án thành phần "Truyền thông về xây dựng xã hội học tập" do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý thì nhận kinh phí từ Đề án thành phần này.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện và trình lại Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020 trước ngày 30 tháng 11 năm 2012.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, các Vụ: PL, TCCV, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản