342783

Công văn 921/LĐTBXH-TCDN hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ và tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

342783
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 921/LĐTBXH-TCDN hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ và tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 921/LĐTBXH-TCDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 14/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 921/LĐTBXH-TCDN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 14/03/2017
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 921/LĐTBXH-TCDN
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ và tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (sau đây gọi tắt là Đề án); số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng; số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương thực hiện nhiệm vụ và tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017 như sau:

I. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

1. Triển khai thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ được giao tại các Quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ;

2. Tổ chức đánh giá 07 năm (2010 - 2016) thực hiện Đề án và rà soát tiến độ từng năm để phấn dấu hoàn thành mục tiêu Đề án đến năm 2020; trên cơ sở đó, xây dựng Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 của bộ, ngành, cơ quan Trung ương và đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 theo các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009, Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 và Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó:

- Triển khai nhân rộng các mô hình nông nghiệp: thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1247/BNN-KTHT ngày 10/02/2017;

- Triển khai nhân rộng các mô hình dạy nghề phi nông nghiệp: tập trung đào tạo các nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, công nghiệp phụ trợ, đào tạo theo vị trí làm việc tại doanh nghiệp, làng nghề; đào tạo nghề lao động nông thôn vào làm việc trong các khu kinh tế, khu công nghiệp tập trung và các dự án đầu tư lớn có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển đất nước; gắn đào tạo nghề với chiến lược, phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực;

- Chỉ tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn khi dự báo được nơi làm việc và mức thu nhập của người lao động sau khi học nghề;

- Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm cho lao động nông thôn; kiểm tra, giám sát việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

II. Về bố trí kinh phí thực hiện

1. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch, yêu cầu nhiệm vụ và nội dung nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương xây dựng kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2017 gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp chung, đề xuất bố trí trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

2. Đối với kinh phí được giao bổ sung từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 theo Quyết định số 2447/QĐ- TTg ngày 14/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương khẩn trương phân bổ để triển khai các nhiệm vụ tại Phụ lục 01 kèm theo.

III. Chế độ báo cáo

Đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương thực hiện chế độ báo cáo theo mẫu tại Phụ lục 02 gửi kèm công văn này (có thuyết minh cụ thể), trong đó:

1. Báo cáo chỉ tiêu, nhiệm vụ và kinh phí phân bổ từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016 chuyển sang và kinh phí được bố trí năm 2017 ngay sau khi phê duyệt.

2. Báo cáo trước ngày 15/7 đối với kết quả thực hiện 6 tháng, ước thực hiện cả năm và đề xuất kế hoạch tiếp theo thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.

3. Báo cáo trước ngày 15/12 hàng năm đối với kết quả thực hiện năm báo cáo và dự kiến kế hoạch năm sau.

Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Dạy nghề, số 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, điện thoại 043.9740365, email Dntx.tcdn@molisa.gov.vn) để tổng hợp.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội qua Tổng cục Dạy nghề để phối hợp giải quyết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c thành viên BCĐTW (để p/hợp chỉ đạo);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Nội vụ;
- Tư Hội Nông dân VN, Hội Cựu chiến binh VN;
- Tổ công tác giúp việc BCĐTW;
- Lưu: VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 

PHỤ LỤC 01

NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo Công văn số 921/LĐTBXH-TCDN ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

BỘ, NGÀNH

NHIỆM VỤ

1

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tổ chức các hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương. Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo Trung ương. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương;

- Tổ chức xây dựng, nhân rộng các mô hình đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn.

2

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tổ chức xây dựng, nhân rộng các mô hình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

3

Bộ Công Thương

Tổ chức xây dựng, nhân rộng mô hình đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn theo nhu cầu của doanh nghiệp

4

Hội Nông dân Việt Nam

- Tổ chức xây dựng nhân rộng mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với các mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi;

- Thực hiện giám sát việc tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại cấp xã.

5

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tổ chức xây dựng, nhân rộng mô hình đào tạo nghề cho lao động nữ.

6

Trung ương, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

- Tổ chức xây dựng, nhân rộng mô hình đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn;

- Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, phương tiện cho các cơ sở đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo quy định.

7

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Tổ chức xây dựng, nhân rộng mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với xây dựng, phát triển hợp tác xã và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

8

Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam

Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức đào tạo giáo viên giảng dạy kiến thức kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp cho lao động nông thôn và tổ chức đào tạo nghề, kiến thức kinh doanh cho lao động nông thôn.

9

Hội Khuyến học Việt Nam

Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tuyên truyên về đào tạo nghề cho lao động nông thôn; khảo sát, xây dựng mô hình và kế hoạch triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với xây dựng các mô hình học tập trong cộng đồng.

 

Đơn vị báo cáo:

PHỤ LỤC 02

MẪU BÁO CÁO CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN
(Kèm theo công văn số 921/LĐTBXH-TCDN ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Nội dung

Chỉ tiêu, nhiệm vụ

Kinh phí (triệu đồng)

Đơn vị tính

Chỉ tiêu, nhiệm vụ

Tổng số

Trong đó

NSTW

Khác

1

Tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn

người

 

 

 

 

2

Rà soát, cập nhật, xác định nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn

 

 

 

 

 

3

Phát triển chương trình, giáo trình

C.Tr. GTr

 

 

 

 

4

Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất; thiết bị đào tạo, phương tiện vận chuyển đào tạo nghề lưu động cho các cơ sở tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Cơ sở

 

 

 

 

4.1

Cơ sở dạy nghề A

Cơ sở

 

 

 

 

4.2

Cơ sở dạy nghề B

Cơ sở

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

5

Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp ở trong và ngoài nước, giáo viên giảng dạy kiến thức kinh doanh khởi sự doanh nghiệp cho lao động nông thôn

người

 

 

 

 

6

Hỗ trợ đào tạo nghề lao động nông thôn

người

 

 

 

 

6.1

Chia theo lĩnh vực

người

 

 

 

 

 

Nông nghiệp

người

 

 

 

 

 

Phi nông nghiệp

người

 

 

 

 

6.2

Chia theo trình độ

người

 

 

 

 

 

Cao đẳng, trung cấp

người

 

 

 

 

 

Sơ cấp

người

 

 

 

 

 

Đào tạo thường xuyên

người

 

 

 

 

6.3

Chia theo đối tượng

người

 

 

 

 

 

Nữ

người

 

 

 

 

 

Người được hưởng chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

người

 

 

 

 

 

Người thuộc hộ nghèo

người

 

 

 

 

 

Người dân tộc thiểu số

người

 

 

 

 

 

Người khuyết tật

người

 

 

 

 

 

Người bị thu hồi đất nông nghiệp

người

 

 

 

 

 

Người thuộc hộ cận nghèo

người

 

 

 

 

 

Lao động nông thôn khác

người

 

 

 

 

7

Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

 

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản