381442

Công văn 906/BVTV-ATTPMT năm 2018 về thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

381442
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 906/BVTV-ATTPMT năm 2018 về thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Số hiệu: 906/BVTV-ATTPMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Bảo vệ thực vật Người ký: Nguyễn Quý Dương
Ngày ban hành: 05/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 906/BVTV-ATTPMT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Bảo vệ thực vật
Người ký: Nguyễn Quý Dương
Ngày ban hành: 05/04/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 906/BVTV-ATTPMT
V/v thực hiện kiểm tra ATTP NK theo Nghị đnh số 15/2018/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng Cục Hải quan

Thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực phẩm nhập khẩu tại Điều 14 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. Cục Bảo vệ thực vật gửi Tổng Cục Hải quan Danh sách quốc gia vùng lãnh thổ và tổ chức cá nhân được xuất khẩu các sản phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam (Danh sách kèm theo)

Danh sách quốc gia vùng lãnh thổ và tổ chức cá nhân được xuất khẩu các sản phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam được cập nhật và đăng tải trên website www.ppd.gov.vn của Cục Bảo vệ thực vật.

Vậy, Cục Bảo vệ thực vật gửi Tng cục Hải quan Danh sách như trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trư
ng Vũ Văn Tám (để b/c)
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu VT, ATTPMT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Quý Dương

 

DANH SÁCH

QUỐC GIA VÙNG LÃNH THỔ VÀ TỔ CHỨC CÁ NHÂN ĐƯỢC XUẤT KHẨU CÁC SẢN PHẨM CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT VÀO VIỆT NAM
(Cập nht: 05/04/2018)

TT

Tên nước

Ngày công nhận

Ghi chú

1

The United State of America

28/6/2011

 

2

Republic of France

8/8/2011

 

3

Australia

8/8/2011

 

4

New Zealand

8/8/2011

 

5

Canada

29/8/2011

 

6

The Kingdom of Thailand

30/9/2011

 

7

Korea

01/11/2011

 

8

Republic of Chile

11/11/2011

 

9

The Kingdom of Cambodia

20/12/2011

 

10

Republic of South Africa

7/3/2012

 

11

India

04/4/2012

 

12

The Kingdom of Belgium

12/12/2012

 

13

The P.D.R. Laos

28/12/2012

 

14

The P.R.China

27/12/2013

 

15

Japan

16/12/2013

 

16

The F.R. Braxin

24/7/2013

Được xuất khẩu sang Việt Nam sản phẩm đậu tương (đậu nành)

17

Republic of Indonesia

25/12/2013

 

18

The D.S.R.Srilanka

25/12/2013

(Được xuất khẩu sang Việt Nam sản phẩm chè)

19

Republic of Italy

25/12/2013

 

20

Malaysia

16/12/2013

 

21

The Kingdom of the Netherlands

21/6/2013

 

22

The United Kingdom

28/11/2013

 

23

F.R.Germany

22/11/2013

 

24

Spain

25/12/2013

 

25

The Kingdom of Denmark

22/11/2013

 

26

Czech Republic

22/11/2013

 

27

Hellenic Republic

11/12/2013

 

28

United Arab Emirates (UAE)

22/9/2014

(Được xuất khẩu sang Việt Nam sản phm chè)

29

Republic of Slovenia

22/4/2014

 

30

Myanmar

26/6/2014

 

31

Taiwan

21/2/2014

 

32

Switzerland

21/2/2014

 

33

Argentina

18/6/2014

 

34

Israel

08/9/2014

 

35

Republic of Poland

12/9/2014

 

36

Phillippines

14/10/2014

 

37

Republic of Singapore

24/11/2014

 

38

Moldova

15/12/2015

 

39

Peru

5/12/2015

 

40

Russian Federation

02/02/2016

 

41

Bulgaria

11/07/2017

 

42

Egypt

30/10/2017

 

43

Iran

Công nhận tạm thời đến ngày 31/12/2017

Được xuất khẩu sản phẩm: chà là, hạt khô, nhụy hoa nghệ tây, nho khô, quả và và hạt dẻ cười.

44

Ucraina

8/12/2017

 

(Quy định đăng ký xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam không điều chỉnh các quy định liên quan đến hoạt động kiểm dịch thực vật)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản