221274

Công văn 9029/BGDĐT-KHTC năm 2013 hướng dẫn kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

221274
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 9029/BGDĐT-KHTC năm 2013 hướng dẫn kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 9029/BGDĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 17/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 9029/BGDĐT-KHTC
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Phạm Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 17/12/2013
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9029/BGDĐT-KHTC
V/v hướng dẫn kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo năm 2014

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ của các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo (CTMTQG GD&ĐT) giai đoạn 2012 - 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1210/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2012; căn cứ kế hoạch phân bổ vốn CTMTQG GD&ĐT năm 2014 đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo; Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kế hoạch và một số chỉ tiêu, nhiệm vụ cần ưu tiên thực hiện năm 2014 của các tỉnh, thành phố, chi tiết tại Phụ lục kèm theo Công văn này.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10 tháng 4 năm 2013 của liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện CTMQG GD&ĐT giai đoạn 2012 - 2015 và tình hình thực hiện các mục tiêu của Chương trình tại địa phương, triển khai một số nội dung sau:

1. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, thực tế lồng ghép các nguồn vốn để xem xét, quyết định phương án phân bổ kinh phí năm 2014 của từng Dự án thành phần, trên cơ sở đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của từng Dự án thành phần thuộc CTMTQG GD&ĐT đã được xác định trong từng năm và cho cả giai đoạn 2012 - 2015.

2. Trên cơ sở nguồn vốn hỗ trợ từ CTMTQG GD&ĐT, bố trí thêm nguồn kinh phí khác (do địa phương tự cân đối) để thực hiện, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đã xác định trong kế hoạch; đồng thời ưu tiên hoàn thành dứt điểm các công trình dở dang, không đầu tư dàn trải, tránh tình trạng dư nợ xây dựng cơ bản kéo dài.

3. Tổ chức hướng dẫn, quản lý, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2009 về ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện và báo cáo kết quả phân bổ kinh phí CTMTQG GD&ĐT năm 2014 chi tiết theo từng dự án gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 31/01/2014 để phối hợp quản lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Sở GD&ĐT các tỉnh/TP (để thực hiện);
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2014

Tỉnh Lạng Sơn
(Kèm theo công văn số 9029/BGDĐT-KHTC ngày 17/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Dự án thành phần

Kinh phí CTMT 2014

Tổng số

Chia ra

Vốn SN

Vốn ĐT

 

Tổng số

28,370

28,370

-

1

Dự án Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập GD tiểu học, thực hiện phổ cập GD trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập GD trung học

4,810

4,810

 

 

Bảo đảm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chương trình, trong đó ưu tiên hỗ trợ mua sắm trang thiết bị mầm non thực hiện phổ cập GD mầm non 5 tuổi.

 

 

 

 

- Thiết bị dạy học tối thiểu

18

bộ

 

 

 

 

- Trang bị đồ chơi ngoài trời

14

bộ

 

 

 

 

- Trang bị thiết bị, phần mềm trò chơi, làm quen với máy tính.

25

bộ

 

 

 

2

Dự án tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

2,870

2,870

 

 

Các nhiệm vụ, mục tiêu:

 

 

 

2.1

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán trong nước

77

người

 

 

 

2.2

Xây dựng mô hình trường nòng cốt: Đổi mới nội dung, phương pháp, tổ chức dạy và học ngoại ngữ

 

 

 

 

- Bồi dưỡng giáo viên cốt cán ở nước ngoài

1

người

 

 

 

 

- Xây dựng mô hình trường tiểu học

0

trường

 

 

 

 

- Xây dựng mô hình trường THCS

0

trường

 

 

 

 

- Xây dựng mô hình trường THPT

0

trường

 

 

 

 

- Xây dựng mô hình trường CĐ/ĐH

 

Trường CĐSP Lạng Sơn

 

 

 

3

Dự án Hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm

20,550

20,550

 

 

Bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chương trình, trong đó ưu tiên hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn. (Ưu tiên theo thứ tự trường PTDTNT thực hiện Đề án 1640, cơ sở giáo dục thực hiện Đề án 2123, cơ sở giáo dục miền núi, vùng dân tộc, vùng khó khăn).

16,850

16,850

 

4

Dự án Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.

140

140

 

Ghi chú: Vốn đầu tư DA3 thì sử dụng hỗ trợ đầu tư xây dựng mới cho trường có trong danh mục 48 trường phổ thông dân tộc nội trú được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1640/QĐ-TTg ngày 21/9/2011.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2014

Tỉnh Quảng Ninh
(Kèm theo công văn số        /BGDĐT-KHTC ngày       /12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Dự án thành phần thuộc CTMTQG Giáo dục và Đào tạo

Trong đó nội dung nhiệm vụ và mục tiêu ưu tiên

Kinh phí CTMT 2014

Tổng số

Chia ra

SN

ĐTPT

1

Dự án Hỗ trợ phổ cập GD mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập GD tiểu học, thực hiện phổ cập GD trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập GD trung học

7 630

7 630

 

 

Trong đó ưu tiên hỗ trợ mua sắm trang thiết bị mầm non thực hiện phổ cập GD mầm non 5 tuổi

 

 

 

 

- Thiết bị dạy học tối thiểu

6

bộ

 

 

 

 

- Trang bị đồ chơi ngoài trời

5

bộ

 

 

 

 

- Trang bị thiết bị, phần mềm trò chơi, làm quen với máy tính.

8

bộ

 

 

 

2

Dự án tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

4 280

4 280

 

 

Các nhiệm vụ, mục tiêu:

 

 

 

2.1

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán

98

người

 

 

 

2.2

Xây dựng mô hình trường nòng cốt: Đổi mới nội dung, phương pháp, tổ chức dạy và học NN

 

 

 

 

- Bồi dưỡng giáo viên cốt cán ở nước ngoài

1

người

 

 

 

 

- Xây dựng mô hình trường tiểu học

1

trường

 

 

 

 

- Xây dựng mô hình trường THCS

1

trường

 

 

 

 

- Xây dựng mô hình trường THPT

1

trường

 

 

 

 

- Xây dựng mô hình trường CĐ/ĐH

1

CĐSP Quảng Ninh

 

 

 

3

Dự án Hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm

17 130

17 130

 

 

Trong đó nhiệm vụ, mục tiêu: Hỗ trợ GD miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn. Ưu tiên hỗ trợ trường PTDTNT thực hiện ĐA 1640. ĐA 2123

Hỗ trợ XD trường THPT chuyên

Hỗ trợ CSVC trường/khoa sư phạm

14 930

14 930

 

4

Dự án Nâng cao năng lực cán bộ quản lý Chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

130

130

 

Ghi chú: Vốn đầu tư DA3 chỉ sử dụng hỗ trợ đầu tư cho trường có trong danh mục 48 trường phổ thông dân tộc nội trú mới thành lập được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1640/QĐ-TTg ngày 21/9/2011.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản