455973

Công văn 8879/VPCP-KSTT năm 2020 về đẩy mạnh triển khai Nghị định 09/2020/NĐ-CP và Thông tư 01/2020/TT-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành

455973
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 8879/VPCP-KSTT năm 2020 về đẩy mạnh triển khai Nghị định 09/2020/NĐ-CP và Thông tư 01/2020/TT-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8879/VPCP-KSTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 24/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 8879/VPCP-KSTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 24/10/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8879/VPCP-KSTT
V/v đẩy mạnh triển khai Nghị định số 09/2020/NĐ-CP và Thông tư số 01/2020/TT-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, Văn phòng Chính phủ đã xây dựng, ban hành Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21 tháng 10 năm 2020 quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.

Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chuẩn hóa chế độ báo cáo, xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin báo cáo của bộ, ngành, địa phương, kết nối, tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, bảo đảm triển khai các chế độ báo cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Văn phòng Chính phủ khi Thông tư số 01/2020/TT-VPCP có hiệu lực thi hành (ngày 15 tháng 12 năm 2020), Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện các công việc sau:

1. Đẩy mạnh việc rà soát, chuẩn hóa các chế độ báo cáo phục vụ chỉ đạo, điều hành của bộ, cơ quan, địa phương và chế độ báo cáo bộ, cơ quan chủ trì tổng hợp, báo cáo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, theo đúng quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

2. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ trong quá trình tập huấn, triển khai các chế độ báo cáo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-VPCP trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ; chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng thực hiện các chế độ báo cáo liên quan trên Hệ thống khi Thông tư có hiệu lực thi hành.

3. Xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thông tin báo cáo (Bao gồm: Các chế độ báo cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý, các chỉ tiêu báo cáo theo Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ tiêu phục vụ chỉ đạo, điều hành hàng ngày của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ); kết nối, tích hợp Hệ thống thông tin báo cáo, Trung tâm điều hành của bộ, cơ quan, địa phương với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

4. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ xác định các chỉ tiêu phục vụ chỉ đạo, điều hành hàng ngày của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để cung cấp dữ liệu trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; xác định một số nội dung cụ thể báo cáo Lãnh đạo Chính phủ triển khai thí điểm việc họp trực tuyến với các bộ, cơ quan, địa phương tại Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương khẩn trương hoàn thành việc cung cấp thông tin, dữ liệu, kết nối Trung tâm Phục vụ hành chính công với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Công văn số 7798/VPCP-KSTT ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ.

Trong quá trình triển khai, đề nghị liên hệ với cán bộ đầu mối của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ để phối hợp, hỗ trợ (về chuẩn hóa chế độ báo cáo: Đ/c Nguyễn Thị Trà Lê, ĐT: …………… về điện tử hóa, kết nối hệ thống thông tin báo cáo: Đ/c Vũ Tuấn Anh, ĐT: ………………)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, TKBT, Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, KSTT (2).
NTTL

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản